Teksti suurus:

Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2016, 5

Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded

Vastu võetud 01.12.2015 nr 62
RT I, 08.12.2015, 4
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2016RT I, 18.11.2016, 201.01.2017

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikutunnistuse, elamisloakaardi, e-residendi digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, diplomaatilise passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi ja meresõidutunnistuse (edaspidi isikut tõendav dokument) väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel esitatav foto peab vastama käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Foto peab olema värviline ja mõõtmetega 40 × 50 millimeetrit.

  (3) Foto alusel peab olema võimalik isikusamasust üheselt kontrollida. Foto peab võimaldama näokujutise kandmist isikut tõendavasse dokumenti ja näokujutise töötlemist.

  (4) Taotlusele lisatud foto ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

  (5) Politsei- ja Piirivalveamet võib erandina käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust vastu võtta ka foto, mis on tehtud kuni 12 kuud enne taotluse esitamist, kui esitatud foto võimaldab Politsei- ja Piirivalveameti hinnangul taotleja üheselt tuvastamist.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (6) Alla üheaastase lapse foto või näokujutise vastavuses võib olla minimaalne vältimatu kõrvalekalle käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja §-s 6 kehtestatud nõuetest.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (7) Kui isiku terviseseisund ei võimalda käesolevas määruses kehtestatud nõuetele vastava foto tegemist või näokujutise võtmist, võib:
  1) tema dokumenti kantav foto olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist, kui foto võimaldab dokumendi kasutaja isikusamasust üheselt kontrollida;
  2) foto või näokujutise vastavuses olla minimaalseid vältimatuid kõrvalekaldeid käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja §-s 6 kehtestatud nõuetest, kuid fotol või näokujutisel ei tohi olla teisi isikuid.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (8) Terviseseisundit, mille tõttu ei ole isikul võimalik nõuetekohast fotot teha või näokujutist anda, peab isik või tema seaduslik esindaja tõendama.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 sätestatud juhtudel otsustab Politsei- ja Piirivalveamet, kas nõuetele mittevastava foto või näokujutise esitamine on põhjendatud, ning hindab, kas nõuetele mittevastavalt fotolt või näokujutiselt on võimalik isikusamasust üheselt kontrollida ning kas foto võimaldab näokujutise kandmist isikut tõendavasse dokumenti ja näokujutise töötlemist.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

2. peatükk Foto kvaliteet ja isiku kujutamine fotol 

§ 3.   Foto kvaliteet

  (1) Foto trükiresolutsioon peab olema vähemalt 300 punkti tolli kohta.

  (2) Foto peab olema tehtud kõrge kvaliteediga paberile.

§ 4.   Nõuetele mittevastav foto

  (1) Foto ei tohi olla rikutud, defektne ega töödeldud ilustamise või kunstilisuse eesmärgil.

  (2) Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte.

  (3) Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.

  (4) Foto ei või olla tehtud liialt lühikese fookuskaugusega objektiiviga, mis põhjustab näokujutises radiaalseid moonutusi.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.   Näokujutise nõuded

  (1) Fotografeerimisel peab kaamera olema isiku näoga samal kõrgusel. Fotol kujutatud isiku õlad peavad olema objektiiviga paralleelselt. Isiku pea võib olla kuni viie kraadi ulatuses kaldu vasakule, paremale, ette või taha või olla pööratud vasakule või paremale.

  (2) Fotol peavad olema nähtavad isiku pea ja õlad. Fotol või näokujutisel peab isiku nägu alalõuast kuni otsmiku alumise osani ning paremast kõrvast kuni vasaku kõrvani olema selgelt nähtav ning minimaalsete varjudega.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Fotol peab isik olema kujutatud otsevaates ja loomulikus olekus – neutraalse ilmega, avatud silmadega, suletud suuga, peakatteta ning vaade peab olema suunatud objektiivi.

  (4) Fotol peab isiku nägu olema fookuses pealaest lõuani ja ninast kõrvadeni ning olema selge detailsusega.

  (5) Fotol peavad isiku suu ja nina keskkoht asuma foto kujuteldaval vertikaalsel joonel, mis asub foto horisontaalses keskpaigas.

  (6) Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70–80% foto vertikaalsest kõrgusest.

  (7) Silmade keskkohast läbi tõmmatud kujuteldav horisontaalne joon peab asuma foto alumisest servast 50–70% kõrgusel foto vertikaalsest kogupikkusest. Alla 11-aastase isiku fotol võib nimetatud minimaalne väärtus olla 40%.

  (8) Foto kadreerimine on lubatud viisil, et isiku juuksed ei jää terviklikult nähtavale.

  (9) Fotol ei tohi juuksed või näokaunistused isiku nägu varjata ega tekitada näole varje. Nina- ja kulmurõngad ja muud näokaunistused võivad fotol näha olla tingimusel, kui need ei takista isiku ühest tuvastamist.

§ 6.   Silmad

  (1) Fotol peavad isiku silma vikerkest ja silmaava olema selgelt nähtavad. Silmakoobastesse ei tohi tekkida kulmudest varje ning juuksed ei tohi olla silmade ees.

  (2) Fotol peab isiku silmade keskpunktide vaheline kujuteldav horisontaalne joon olema paralleelne foto ülemise ja alumise servaga.

§ 7.   Prillid

  Kui isik kannab prille, peab näokujutis fotol vastama järgmistele tingimustele:
  1) isiku silmaava, silmalaud ja silma võrkkest peavad olema selgelt nähtaval;
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  2) prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust;
  3) toonitud klaasidega prillide kandmine fotol on lubatud põhjendatud meditsiinilise näidustuse korral;
  4) isikut peab olema võimalik üheselt tuvastada ja isiku näokujutis ei tohi olla prilliraamidega varjatud.

§ 8.   Peakate

  (1) Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta.

  (2) Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Siseministeeriumi kirjalikku hinnangut ei pea esitama e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotleja, kui taotleja märgib taotluses selle usulise ühenduse nime, millesse ta kuulub.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida Siseministeeriumi kirjalikku hinnangut taotleja vajaduse kohta kanda fotol religioossete tõekspidamiste tõttu peakatet.
[RT I, 18.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

3. peatükk Foto taust, valgustus ja värvid 

§ 9.   Foto taust

  (1) Foto taust peab olema tasapinnaline, ühetooniline, heleda värvusega ning kontrastne näo ja juuste värviga.

  (2) Soovitatavad foto tausta värvid on helesinine, beež, helepruun, helehall või valge.

§ 10.   Foto valgustus, säritus ja värvide tasakaal

  (1) Valgustus fotol peab olema ühtlane, normaalse heleduse ja kontrastsusega, minimaalsete varjudega ja peegeldusteta näol ning taustal. Valgusallikad peavad olema loomuliku spektriga.

  (2) Fotol kujutatud isiku nägu võib olla minimaalsete varjudega. Näol ei tohi olla eredaid alasid ning näo iga piirkonna tekstuuri gradatsioon peab olema selgelt nähtav.

  (3) Fotol peab isiku nahatoon olema loomulikku värvi ning foto ei tohi olla küllastunud värvidega ega üle- või alasäritatud.

  (4) Fotol ei ole lubatud punasilmsus. Samuti ei ole lubatud fotolt tarkvara abil punasilmsuse eemaldamine.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json