Teksti suurus:

Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähistamise ning kaitse täpsustatud nõuded ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2016, 7

Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähistamise ning kaitse täpsustatud nõuded ja kord

Vastu võetud 16.11.2016 nr 50

Määrus kehtestatakse keskkonnaseire seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähistamise täpsustatud nõuded ja kord

  (1) Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala asukoht tähistatakse keskkonnaseire seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (2) Riikliku keskkonnaseire jaama tähiseks on valgepõhjalised tahvlid tekstiga „Riikliku keskkonnaseire jaam” ning riikliku keskkonnaseire ala välispiiri tähiseks on valgepõhjalised tahvlid tekstiga „Riikliku keskkonnaseire ala”.

  (3) Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähise mõõdud on:
  1) tähekõrgus – 30 mm;
  2) reavahe – 18 mm;
  3) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 30 mm;
  4) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 30 mm;
  5) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 60 mm;
  6) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 30 mm.

  (4) Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähisele kantakse jaama või ala nimetus. Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähisele võib kanda ka riikliku keskkonnaseire jaama või ala asukoha ning seireliigi nimetuse.

  (5) Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähisele kantav tekst peab olema suurtähtedes, kirja tekst peab olema must ja kirjastiil „Arial”.

  (6) Käesoleva määruse lõigetes 2, 4 ja 5 sätestatud tähiseid võib kasutada vähendatud kujul riikliku keskkonnaseire jaama või ala piiridele paigutatud suurematel infotahvlitel.

  (7) Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala ei tähistata juhul, kui tegemist on:
  1) seire puurkaevuga, kui puurkaevu kasutatakse samaaegselt joogivee saamiseks;
  2) I või II kaitsekategooria liikide kasvukohtade või püsielupaikade seirealadega;
  3) keskkonnaseire alaga juhul, kui selle välispiir ei ole püsiv.

  (8) Riikliku keskkonnaseire jaama või ala tähistamise korraldab riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi vastutav täitja.

§ 2.   Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähistamisest teavitamine

  Riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi vastutav täitja teavitab riikliku keskkonnaseire jaama või ala tähistamisest selle asukoha kinnisasja omanikku enne töödega alustamist.

§ 3.   Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala kaitse täpsustatud nõuded ja kord

  (1) Keskkonnaseire seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud keelatud tegevuseks võivad muuhulgas olla:
  1) suures ulatuses mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustööd;
  2) pinnase tihendamine või tasandamine ja mullatööde tegemine;
  3) jäätmete ladestamine;
  4) suures ulatuses metsatööd;
  5) transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine.

  (2) Hinnangu, kas riikliku keskkonnaseire jaamas, selle läheduses ja riikliku keskkonnaseire alal kavandatav tegevus võib jaama või ala kahjustada, takistada seiretöid või põhjustada riikliku keskkonnaseire programmi täitmise katkemise, annab riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi vastutav täitja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hinnangu küsib tegevuse teostamisest huvitatud isik enne tegevusega alustamist.

§ 4.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist rajatud riikliku keskkonnaseire jaamad ja alad tähistatakse käesoleva määruse nõuete kohaselt 2020. aasta 1. jaanuariks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json