Teksti suurus:

Maaeluministri 9. juuni 2016. a määruse nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2021, 2

Maaeluministri 9. juuni 2016. a määruse nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine” muutmine

Vastu võetud 11.11.2021 nr 53

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 4 alusel.

Maaeluministri 9. juuni 2016. a määrust nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta keskmisena turustanud vähemalt üht lõikes 13 nimetatud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse, samas lõikes sätestatud väärtuses;
2) koosneb vähemalt kümnest liikmest, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu liige) ning kes toodavad puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikule võib puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleda Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses sätestatud Eestis asuv Euroopa ühistu, kes vastab selles paragrahvis ja §-s 4 sätestatud nõuetele.

(12) Kui lõikes 1 või 11 nimetatud isik on tegutsenud alla kolme majandusaasta, peab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena olema turustanud vähemalt üht lõikes 13 nimetatud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse, samas lõikes sätestatud väärtuses.

(13) Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotlev tulundusühistu on turustanud järgnevalt loetletud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet vähemalt järgmises väärtuses:
1) puu- ja köögivilja 100 000 euro eest;
2) kartulit 3 000 000 euro eest;
3) teravilja, sealhulgas õlikultuure ja kaunvilja, 6 000 000 euro eest;
4) sealiha 7 000 000 euro eest;
5) veiseliha 500 000 euro eest;
6) lamba- ja kitseliha 120 000 euro eest;
7) punktides 2–6 nimetamata muud põllumajandustoodet 100 000 euro eest.”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 esimeses lauses asendatakse läbivalt sõna „viie” sõnadega „kümne sõltumatu”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „(edaspidi PRIA)” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

6) paragrahvi 4 lõike 11 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „PRIA-le” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „nende” sõnaga „sõltumatute”;

8) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 6–9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 4 lõige 3 ja § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „tulundusühistu PRIA-le” tekstiosaga „tunnustatud tootjaorganisatsioonide asutatud tulundusühistu PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

11) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „taotleja” tekstiosaga „tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva § 2 lõikes 1 või 11 nimetatud isiku või tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu”;

12) paragrahvi 7 lõige 1 ja § 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda tulundusühistu või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses sätestatud Eestis asuv Euroopa ühistu, kes vastab järgmistele nõuetele (edaspidi koos taotleja):
1) tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 149 lõike 5 alusel avaldatud Eesti toorpiima kogusest, mis on toodetud kalendriaasta jooksul, vähemalt viis protsenti;
2) koosneb vähemalt kümnest sõltumatust liikmest, kes toodavad piima ja piimatooteid, mille kohta tunnustamist taotletakse;
3) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 161 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(2) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel võetakse lõike 1 punktis 1 nimetatud minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

(3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud sõltumatute liikmete hulka võib arvata ka taotleja liikmeks oleva tulundusühistu kõik sõltumatud liikmed, kuid sellisel juhul seda tulundusühistut ennast taotleja liikmeks ei arvata.”;

14) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „PRIA-le” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

15) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „lõikes” sõnaga „kaupa”;

16) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) taotleja liikmete nimekiri.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json