Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2021, 3

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” muutmine

Vastu võetud 11.11.2021 nr 64

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruses nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 esimeses lauses ja lõikes 3 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile” sõnaga „Transpordiametile”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „kolmele” sõnaga „kahele”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse taotluse hindamise viib läbi Transpordiamet vastavalt käesoleva määruse lisas 4 esitatud juhendile ning esitab 90 päeva jooksul toetuse taotluse esitamise tähtpäevast arvates Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile toetuse eraldamise ettepaneku koos toetuse taotluste hindamise aruandega.”;

4) paragrahvi 6 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõikes 7 asendatakse arv „1 000 000” arvuga „800 000”;

6) paragrahvi 6 lõikes 9 asendatakse sõna „Maanteeameti” sõnaga „Transpordiameti”;

7) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json