Teksti suurus:

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2021, 6

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

Vastu võetud 09.06.2016 nr 38
RT I, 14.06.2016, 5
jõustumine 17.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.07.2019RT I, 23.07.2019, 1626.07.2019
11.11.2021RT I, 18.11.2021, 221.11.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 4 alusel.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotlusele esitatavad nõuded ja teavitamisel esitatavate andmete loetelu.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

2. peatükk Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded 
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 2.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsioonile
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (1) Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu, kes vastab järgmistele nõuetele:
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]
  1) on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta keskmisena turustanud vähemalt üht lõikes 13 nimetatud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse, samas lõikes sätestatud väärtuses;
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  2) koosneb vähemalt kümnest liikmest, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu liige) ning kes toodavad puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse;
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  21) on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  3) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 152 lõike 1 punktides a–c sätestatud nõuetele;
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]
  4) omab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 153 nõuete kohast põhikirja.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (11) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikule võib puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleda Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses sätestatud Eestis asuv Euroopa ühistu, kes vastab selles paragrahvis ja §-s 4 sätestatud nõuetele.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (12) Kui lõikes 1 või 11 nimetatud isik on tegutsenud alla kolme majandusaasta, peab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena olema turustanud vähemalt üht lõikes 13 nimetatud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse, samas lõikes sätestatud väärtuses.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (13) Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotlev tulundusühistu on turustanud järgnevalt loetletud puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet vähemalt järgmises väärtuses:
  1) puu- ja köögivilja 100 000 euro eest;
  2) kartulit 3 000 000 euro eest;
  3) teravilja, sealhulgas õlikultuure ja kaunvilja, 6 000 000 euro eest;
  4) sealiha 7 000 000 euro eest;
  5) veiseliha 500 000 euro eest;
  6) lamba- ja kitseliha 120 000 euro eest;
  7) punktides 2–6 nimetamata muud põllumajandustoodet 100 000 euro eest.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (2) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei tegele puu- ja köögivilja tootmisega, kui tunnustamise otsuse tegemise korral on tema ülesanded seotud tootjaorganisatsiooni tegevusega või rakenduskava elluviimisega ning kõik liikmed on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta tulundusühistu liikmeks.

  (3) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et kümne sõltumatu liikmega tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist, ning rohkem kui kümne sõltumatu liikmega tulundusühistust väljaastumiseks vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (4) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, kuidas hüvitab tootjaorganisatsiooni liige väljaastumise korral tootjaorganisatsioonile selle investeeringu väärtuse, mis on tehtud asjaomase liikme ettevõttes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/891, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (ELT L 138, 25.05.2017, lk 4–56), artikli 31 lõike 6 kohaselt, samuti tingimused, millisel juhul ja kuidas hüvitab tootjaorganisatsioon väljaastuvale liikmele selle liikme poolt tootjaorganisatsioonile tehtud maksed.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (5) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tootjast liikme väljaspool tootjaorganisatsiooni turustatud asjaomase toodangu maht või väärtus võib komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 12 lõike 2 kohaselt olla kuni 25 protsenti selle liikme turustatava asjaomase toodangu mahust või väärtusest.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 3.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsioonide liidule
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (1) Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist võib taotleda tunnustatud tootjaorganisatsioonide asutatud tulundusühistu.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (2) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioon, kui kõik tulundusühistu liikmeks olevad tunnustatud tootjaorganisatsioonid on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta.

  (3) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, mis tagavad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 16 lõike 3 punktides a ja b sätestatud nõuete täitmise.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (4) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.

3. peatükk Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine 
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 4.   Puu- ja köögiviljasektori ning muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemine
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (1) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  1) tulundusühistu liikmete nimekiri ja liikmete toodetavate nende toodete nimekiri, mida turustatakse tulundusühistu kaudu, ning andmed nende toodete kasvupinna kohta;
  2) otsus selle kohta, kas ja millistel tingimustel lubab tulundusühistu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 12 lõike 1 punkti a alusel oma tootjast liikmel müüa toodet otse tarbijale;
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]
  3) arve või tehtud väljamakset tõendavad dokumendid selle kohta, et tulundusühistul on olemas või on võimalik kasutada tehnilisi vahendeid toodete koristamiseks, ladustamiseks, pakkimiseks ja turustamiseks.

  (11) Muu põllumajandussektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  1) tulundusühistu liikmete nimekiri ja liikmete toodetavate nende toodete nimekiri, mida turustatakse tulundusühistu kaudu, ning andmed nende toodete koguseliste näitajate kohta, nagu kasvupind või loomühikute arv;
  2) otsus selle kohta, kui suure osa turustatava toodangu väärtusest kohustab tulundusühistu oma tootjast liikmel turustada tulundusühistu kaudu.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (2) Lõigetes 1 ja 11 nimetatud taotlused sisaldavad järgmisi andmeid:
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tulundusühistu asutamise kuupäev, liikmete arv ning nende sõltumatute liikmete arv, kes toodavad tooteid, mille kohta tunnustamist taotletakse;
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  4) toode, tooterühm või tulundusühistu tegevus, mille kohta tunnustamist taotletakse;
  5) turustatud toodete loetelu ja väärtus (eurot/aastas).
  6) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  7) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  8) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  9) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

§ 5.   Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemine
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemiseks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioonide asutatud tulundusühistu PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 4 lõikes 1 või 11 nimetatud taotluse. Tulundusühistu, kes soovib pärast tootjaorganisatsioonide liiduna tunnustamist hakata täitma tunnustatud tootjaorganisatsiooni ülesandeid, esitab koos taotlusega § 4 lõikes 1 või 11 nimetatud dokumendid.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

§ 6.   Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotluse menetlemise kord
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (1) PRIA kontrollib §-des 4 ja 5 nimetatud taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva § 2 lõikes 1 või 11 nimetatud isiku või tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu vastavust tunnustamise nõuetele, sealhulgas teeb kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 138, 25.05.2017, lk 57–91), artikli 24 lõike 1 kohaselt.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (2) PRIA teeb tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 3 alusel nelja kuu jooksul §-des 4 ja 5 nimetatud nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 7.   Tootjaorganisatsiooni nõuetele vastavuse kontroll ja tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (1) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (2) PRIA tunnistab tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise otsuse kehtetuks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 33 alusel.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

4. peatükk Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise täpsemad nõuded ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni poolt teabe edastamine 

§ 8.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioonile

  (1) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda tulundusühistu või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduses sätestatud Eestis asuv Euroopa ühistu, kes vastab järgmistele nõuetele (edaspidi koos taotleja):
  1) tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 149 lõike 5 alusel avaldatud Eesti toorpiima kogusest, mis on toodetud kalendriaasta jooksul, vähemalt viis protsenti;
  2) koosneb vähemalt kümnest sõltumatust liikmest, kes toodavad piima ja piimatooteid, mille kohta tunnustamist taotletakse;
  3) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 161 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel võetakse lõike 1 punktis 1 nimetatud minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud sõltumatute liikmete hulka võib arvata ka taotleja liikmeks oleva tulundusühistu kõik sõltumatud liikmed, kuid sellisel juhul seda tulundusühistut ennast taotleja liikmeks ei arvata.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

§ 9.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemine

  (1) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul taotleja tarnitud toorpiima kogused kilogrammides kuude kaupa;
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]
  4) taotleja liikmete nimekiri.
[RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (2) PRIA võib taotlejalt piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel nõuda lisadokumente toorpiima koguse kohta.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

§ 10.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotluse menetlemise kord

  (1) PRIA kontrollib §-s 9 nimetatud taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust tunnustamise nõuetele. Vajadusel teeb PRIA taotleja juures kohapealset kontrolli.

  (2) PRIA teeb piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 3 alusel nelja kuu jooksul § 9 lõikes 1 nimetatud nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 11.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni nõuetele vastavuse kontroll ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 2 - jõust. 21.11.2021]

  (2) PRIA tunnistab piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise otsuse kehtetuks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 33 alusel.
[RT I, 23.07.2019, 16 - jõust. 26.07.2019]

§ 12.   Teavitamine

  (1) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon teavitab PRIA-t Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 149 nimetatud läbirääkimistega hõlmatud toorpiima kogustest.

  (2) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon koostab PRIA teavitamiseks enne igat läbirääkimiste algust läbiräägitava hinnangulise tootmismahu ja eeldatava toorpiima koguse tarneperioodi kohta teate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) läbiräägitav hinnanguline toorpiima kogus kilogrammides;
  4) läbiräägitava toorpiima koguse eeldatav tarneperiood (tarneperioodi alguse kuupäev/kuu/aasta ja lõpukuupäev/kuu/aasta).

  (3) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon teatab PRIA-le komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 511/2012 nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris (ELT L 156, 16.06.2012, lk 39–40) artikli 2 lõike 3 kohaselt iga aasta 31. jaanuariks lõppenud kalendriaastal läbirääkimistega hõlmatud tegelikult tarnitud toorpiima koguse.

  (4) Lõikes 3 nimetatud teade sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) kalendriaasta, mille kohta andmed esitatakse (lõppenud kalendriaasta);
  4) lepinguliste läbirääkimistega hõlmatud ja lõppenud kalendriaastal tegelikult tarnitud toorpiima kogus kilogrammides ja tootmise koht. Tootjaorganisatsiooni puhul, mille liikmed on teistest liikmesriikidest, märgitakse tarnitud toorpiima kogused tootjaliikmesriigiti.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json