Teksti suurus:

Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2021, 7

Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted

Vastu võetud 19.10.2017 nr 53
RT I, 25.10.2017, 18
jõustumine 15.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 08.02.2019, 211.02.2019, osaliselt 01.11.2019
14.05.2020RT I, 20.05.2020, 523.05.2020
11.11.2021RT I, 18.11.2021, 321.11.2021

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarves kohaliku tee ehitamise toetuseks ette nähtud vahenditest kohaliku omavalitsuse üksusele juhtumipõhise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise põhimõtted vastavalt riigieelarve seaduse § 50 lõikes 2 nimetatud tingimustele.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Riigieelarves vastavate vahendite olemasolul antakse kohaliku tee seisukorra parandamiseks:
  1) transiittee toetust, mille eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksust, mille teatud kohaliku tee lõigul tekivad täiendavad kulutused seoses kohalikule teele rakenduva täiendava liiklusega lisaks kohaliku tähtsusega liiklusele;
  2) ettevõtlusega seotud tee toetust, mille eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksust ettevõtjale vahetuks ligipääsuks vajalike kohalike teede seisukorra parandamiseks.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib liiklusohutuse parandamise eesmärgil anda kohaliku omavalitsuse üksusele toetust liiklusseaduse § 3 lõike 1 alusel kehtestatud arengudokumendi elluviimiskavaga ettenähtud juhtudel.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Toetatakse toetuse saamise aastal alustatava tee ehitamist ja koos tee ehitamisega järgmisi tegevusi, mis on vajalikud tee seisukorra parandamiseks või liiklusohutuse suurendamiseks:
[RT I, 20.05.2020, 5 - jõust. 23.05.2020]
  1) [kehtetu - RT I, 20.05.2020, 5 - jõust. 23.05.2020]
  2) [kehtetu - RT I, 20.05.2020, 5 - jõust. 23.05.2020]
  3) teega seotud tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine;
  4) tee ehitamise omanikujärelevalve.

§ 4.   Omafinantseeringu määr

  Kohaliku omavalitsuse üksuse maksimaalse toetusmäära arvestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse toetuse andmise aastale eelneva aasta 1. jaanuari seisuga põhitegevuse tulude tase elaniku kohta. Maksimaalne toetusmäär projekti kohta on määratud käesoleva määruse lisaga 1.
[RT I, 08.02.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

§ 5.   Toetuse taotlemine ja taotluse hindamine

  (1) Riigieelarves vastavate vahendite kavandamisel teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohaliku omavalitsuse üksusi toetuse taotlemise võimalusest ja määrab toetuse taotluse esitamise tähtaja.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus iga projekti kohta digitaalselt allkirjastatud taotluse Transpordiametile. Kohaliku omavalitsuse üksus võib käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud eesmärgil taotleda ühel aastal toetust kokku kuni kahele projektile. Transiittee toetuse taotlus esitatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud vormil ning ettevõtlusega seotud tee toetuse taotlus käesoleva määruse lisas 3 esitatud vormil.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

  (3) Toetuse taotlemiseks käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärgil esitab kohaliku omavalitsuse üksus Transpordiametile digitaalselt allkirjastatud taotluse, millest peab selguma olemasolev ja soovitav liiklusohutuse olukord, tegevused eesmärgi saavutamiseks ja taotluse vastavus käesoleva määruse nõuetele.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

  (4) Toetuse taotluse hindamise viib läbi Transpordiamet vastavalt käesoleva määruse lisas 4 esitatud juhendile ning esitab 90 päeva jooksul toetuse taotluse esitamise tähtpäevast arvates Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile toetuse eraldamise ettepaneku koos toetuse taotluste hindamise aruandega.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

§ 6.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuseks ette nähtud vahenditest eraldatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgil toetust enim hindamispunkte saanud projektidele.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärgil eraldatakse toetust vastavalt liiklusseaduse § 3 lõike 1 alusel kehtestatud arengudokumendi elluviimiskava vastava meetme rahastamise proportsioonidele, kuid mitte rohkem kui on nimetatud arengudokumendi elluviimiskavas kehtestatud.

  (21) Toetuse eraldamise tingimuseks on ehitusprojekti olemasolu põhiprojekti staadiumis, välja arvatud töödel, kus tee osa asendatakse samaväärsega.
[RT I, 20.05.2020, 5 - jõust. 23.05.2020]

  (3) Taotluse kohta, mille rahaline maht ületab toetuseks ette nähtud vahendite vaba jäägi, võib taotleja nõusolekul teha osalise rahuldamise otsuse.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatakse toetust käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud eesmärgil ainult ühele projektile aastas.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

  (5) Toetuse andmise või andmata jätmise otsustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 120 päeva jooksul toetuse taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuses kehtestatakse:
  1) toetuse jagunemine käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärkide vahel;
  2) toetust saavad kohaliku omavalitsuse üksused koos toetatava projekti nimetuse ja toetuse summaga;
  3) taotluse rahuldamata jätmisel käesoleva lõike punktis 2 nimetamata projektide toetamata jätmise põhjendused.

  (7) Transiittee toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 800 000 eurot.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

  (8) Ettevõtlusega seotud tee toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 100 000 eurot.

  (9) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärgil toetust saanud kohaliku omavalitsuse üksus kaasab toetatava tegevuse elluviimisesse tõendatud pädevusega liiklusohutuse audiitori või Transpordiameti liiklusspetsialisti.
[RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

  (10) Toetus makstakse välja ühes osas 14. päeva jooksul toetuse andmise otsuse jõustumisest arvates.

§ 7.   Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  (1) Toetuse saaja esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile käesoleva määruse lisa 5 vormil ülevaate toetuse kasutamisest pärast ehitustööde vastuvõtmist, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. detsembriks.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nõuab toetuse tagasi osaliselt või täielikult, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) ei ole täidetud riigieelarve seaduse § 50 lõike 4 nõudeid;
  2) ei ole täidetud käesoleva määruse nõudeid;
  3) taotlusel on esitatud valeandmeid või ilmneb asjaolu, mille korral toetuse saamise taotlust ei oleks rahuldatud.

  (3) Toetuse kasutamata jäänud vahendid makstakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tagasi hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. detsembriks. Kui toetuse kasutamata jäänud vahendid ei ületa 1000 eurot, siis toetuse kasutamata jäänud vahendeid tagasi ei maksta.

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võib toetuse tagasi nõuda osaliselt või täielikult, kui ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt ülevaadet esitatud või ehitustööd ei ole vastu võetud toetuse saamise aastast järgneva aasta jooksul.

  (5) Toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) projekti nimetus;
  3) tagasinõudmise alus;
  4) tagasinõutav toetuse summa;
  5) tagasinõudmise otsuse täitmise tähtaeg;
  6) tagasimakse tegemiseks konto number ja saaja nimi;
  7) otsuse vaidlustamise võimalused;
  8) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

  (6) Toetuse saaja maksab toetuse tagasi 90 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

§ 71.   Rakendussätted
[Kehtetu - RT I, 18.11.2021, 3 - jõust. 21.11.2021]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 15. novembril.

Lisa 1 Maksimaalse toetusmäära arvutamise metoodika
[RT I, 08.02.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

Lisa 2 Transiittee toetuse taotluse vorm

Lisa 3 Ettevõtlusega seotud tee toetuse taotluse vorm

Lisa 4 Toetuse taotluse hindamise kord
[RT I, 08.02.2019, 2 - jõust. 11.02.2019]

Lisa 5 Toetuse kasutamise tagasiside vorm
[RT I, 20.05.2020, 5 - jõust. 23.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json