Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2022, 1

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 51

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 30. septembri 2020. aasta määruses nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või äraolevale peadirektori asetäitjale otse alluvale osakonnajuhatajale.”;

2) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti osakonnad on:
1) eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakond;
2) haldusosakond;
3) järelevalveosakond;
4) keskkonnahariduse osakond;
5) keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakond;
6) keskkonnatasude osakond;
7) kliima- ja kiirgusosakond;
8) looduskaitse korraldamise osakond;
9) looduskaitse planeerimise osakond;
10) looduskasutuse osakond;
11) metsaosakond;
12) personaliosakond;
13) ringmajanduse osakond;
14) strateegia- ja analüüsiosakond;
15) teenindusosakond;
16) uurimisosakond;
17) veeosakond;
18) õigusosakond.”;

3) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskkonnahariduse osakond:
1) kujundab keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku mõtteviisi;
2) tutvustab eluslooduse, keskkonnakasutuse ja keskkonnajärelevalve teemasid avalikkusele;
3) koordineerib ja korraldab keskkonnaharidust ja muud keskkonnateadlikkust edendavat tegevust siht- ja huvirühmadele.”;

5) paragrahvi 12 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Teenindusosakond:
1) korraldab klienditeenindust ja e-teenuste kliendituge;
2) korraldab teabehaldust.”;

6) paragrahvi 12 lõiget 16 täiendatakse punktidega 4–6 järgmiselt:

„4) menetleb kohtuväliselt väärtegusid;
5) kontrollib süüteomenetluste kvaliteeti;
6) esindab ametit kohtus.”;

7) paragrahvi 12 lõike 18 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

„(19) Personaliosakond kavandab, korraldab ja koordineerib personalitegevust.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2022. aasta 1. detsembril.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json