Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 195

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2012

§ 1.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikus asendatakse läbivalt sõna „arvutis” sõnaga „elektrooniliselt”;

2) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Äriregistrit pidav maakohtu registriosakond võib teha kande ka teise maakohtu registriosakonna poolt peetaval registrikaardil.”;

3) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Võõrkeelsed dokumendid esitatakse registripidajale vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.”;

4) paragrahvi 28 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Igaühel on õigus tutvuda registrikaardi ja äritoimikuga ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju.”;

5) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registriandmete ja toimikutega on võimalik tutvuda registriosakonnas, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Äriregistri kinnitatud väljatrükke on võimalik saada registriosakonnast või notaribüroost.”;

6) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Isiku nõudel annab registripidaja või notar tõendi, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole.”;

7) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

„(121) Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi (edaspidi e-notar) kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

8) paragrahvi 33 lõiked 13 ja 14 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Kui avalduste esitamine otse elektrooniliselt peetava äriregistri infosüsteemi ei ole võimalik infosüsteemi püsiva tehnilise rikke tõttu, võib avaldusi ja nendele lisatud dokumente esitada paberil või e-posti teel. Esitatud dokumendid võetakse elektrooniliselt peetava äriregistri infosüsteemi üle esimesel võimalusel pärast rikke kõrvaldamist ja avaldus vaadatakse läbi viie tööpäeva jooksul.

(14) Käesoleva paragrahvi lõikes 13 kirjeldatud dokumentide esitamise tingimused ja korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

9) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohus, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja, notar, kohtutäitur ja audiitor on kohustatud teatama registripidajale neile teatavaks saanud äriregistri andmete ebaõigsusest ja registrile esitamata andmetest.”;

10) paragrahvi 36 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) registrikaart;”;

11) paragrahvi 37 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Registrikaart”;

12) paragrahvi 37 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registripidajale esitatakse dokumendi originaal või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri. Ametlikult kinnitatud ärakiri võib olla elektrooniline. Sellisel juhul asendab kinnituse andnud isiku nime ja allkirja ning asutuse pitserit isiku digitaalallkiri või asutuse digitaalne tempel.”;

14) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igal registrikaardi kandel on järjekorranumber.”;

16) paragrahvi 44 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Hilisema kande tõttu tähenduse kaotanud kanne kuvatakse süsteemis allajoonituna ja punasena.”;

17) paragrahvi 45 lõikes 1 asendatakse sõna „veerus” sõnaga „osas”;

18) paragrahvi 45 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahv 451 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 46 teises lauses asendatakse sõna „veergu” sõnaga „märkesse”;

21) paragrahv 47 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Paberil esitatud avaldus ja sellele lisatud dokumendid skaneeritakse ja salvestatakse elektroonilisse toimikusse, samuti salvestatakse sinna e-posti teel või infosüsteemi kaudu esitatud avaldused ja nendele lisatud dokumendid.”;

23) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Avalduse ja sellele lisatud dokumentide registreerimine ja salvestamine toimub käesoleva seaduse § 33 lõike 14 alusel kehtestatud korras.”;

24) paragrahvi 53 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kandeavalduse muutmisel või täiendava dokumendi esitamisel hakkab menetlustähtaeg kulgema kandeavalduse muutmisest või dokumendi esitamisest.”;

25) paragrahvi 53 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kandeavaldust ja muid kandedokumente ei võeta kiirmenetlusse, kui need ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 5 nõuetele või kui neis esineb sisuline puudus.”;

26) paragrahvi 55 punktis 3 asendatakse sõna „veerule” sõnadega „kaardi osale”;

27) paragrahvi 57 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 62 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna „isiku” sõnadega „välismaine isikukood ja”;

29) seadustiku 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. peatükk
REGISTRIKAART
”;

30) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 64. Registrikaardi andmed

Registrikaardile kantakse:
1) ettevõtja või ühingu ärinimi ja registrikood;
2) ettevõtja või ühingu elu- või asukoht ja aadress;
3) füüsilisest isikust ettevõtja andmed;
4) andmed füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegutsemise kohta;
5) äriühingu täisosanike, likvideerijate ja käesoleva seadustiku § 98 lõikes 3 ja §-s 131 nimetatud esindusõiguslike isikute andmed või ühingu juhatuse liikmete ning likvideerijate andmed;
6) prokuristi andmed;
7) ettevõtja õiguslik vorm või ühingu liik;
8) ühingu põhikirja kinnitamise aeg;
9) kokkulepped osanike esindusõiguste kohta või ühingu juhatuse liikmete ja likvideerijate volitused ühingu esindamisel;
10) ettevõtja usaldusosanike andmed ning nende sissemaksete suurused;
11) ühingu osa- või aktsiakapitali rahaline suurus;
12) märge osaühingu sissemakseta asutamise kohta;
13) märge ühingu osade või aktsiate registreerimise kohta Eesti väärtpaberite keskregistris;
14) majandusaasta algus ja lõpp;
15) pankrotiandmed vastavalt käesoleva seadustiku §-le 58;
16) märge ühingu ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ning lõpetamise ja kustutamise kohta;
17) viide kannetele, mille registripidaja on teinud seadusest tulenevalt ettevõtja avalduseta;
18) likvideeritud ühingu dokumentide hoidja andmed;
19) kande kuupäev;
20) viited hilisematele kannetele ja muud märkused.”;

31) paragrahv 65 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvis 66 asendatakse sõnad „registrikaardi veergu” sõnadega „registrikaardil samasse kohta”;

33) paragrahvi 67 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Äriregistrit peetakse elektrooniliselt.”;

34) paragrahvi 68 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 68. Elektroonilise kande kehtivus”;

35) paragrahvi 69 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Justiitsminister võib oma määrusega kohustada notareid tagama e-notari infosüsteemi vahendusel ühenduse elektroonilise äriregistriga.”;

36) paragrahv 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 70. Elektroonilise registri andmete väljastamise eest tasumise kord

(1) Elektroonilise äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmete väljastamine on tasuline.

(2) Justiitsminister kehtestab määrusega tasumäärad kuni kaks eurot ühe päringu või päringuobjekti kohta.

(3) Elektroonilise äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmete väljastamise tasu maksmisest on vabastatud isik enda kohta veebipäringu tegemisel, kehtivate kandeandmete kohta veebipäringu tegemisel ning käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel justiitsministri poolt määratud isikud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks.

(4) Justiitsminister kehtestab määrusega avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja teiste isikute loetelu, kellele väljastatakse tasuta andmeid seaduses sätestatud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks.”;

37) paragrahvi 71 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „320 eurot” tekstiosaga „200 eurot”;

38) paragrahvi 400 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „oma ühingu asukoha”;

39) paragrahvi 402 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühinemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.

(3) Kui ühendatava ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, teavitab äriregistri pidaja ühinemisest viivitamata Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat.”;

40) paragrahvi 405 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ühingu asukoha”;

41) paragrahvi 443 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „oma ühingu asukohas”;

42) paragrahvi 445 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jagunemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.

(3) Kui jaguneva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, teavitab äriregistri pidaja jagunemisest viivitamata Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat.”;

43) paragrahvi 449 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jaguneva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud esitavad avalduse uute ühingute ning jagunemise kandmiseks äriregistrisse.

(6) Registripidaja kannab kõigepealt iga uue ühingu äriregistrisse. Seejärel kannab registripidaja jagunemise äriregistrisse ja teeb iga uue ühingu juurde märke, millal jagunemine äriregistrisse kanti.”;

44) paragrahvi 485 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ümberkujundamisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja.”;

45) seadustikku täiendatakse §-ga 5115 järgmises sõnastuses:

§ 5115. Üleminek elektroonilisele äriregistri pidamisele

Kuni elektroonilisele äriregistrile üleminekuni peetakse äriregistrit 2012. aasta 31. oktoobrini kehtinud regulatsiooni kohaselt.”;

46) seadustikku täiendatakse §-ga 5232 järgmises sõnastuses:

§ 5232. Registrikartoteegi A- ja B-osa ühendamine

Registrikartoteegi A- ja B-osa ühendatakse ning uued registrikaardid moodustatakse automatiseeritult.”;

47) paragrahvi 525 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teeb tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 221 3. lõikes nimetatud määrusi;”;

48) seadustikku täiendatakse §-ga 5255 järgmises sõnastuses:

§ 5255. Äriregistri andmetega tutvumine maakohtu kantseleis

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on äriregistri andmetega võimalik tutvuda maakohtu kantseleis, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Käesolevas seaduses registriosakonnas äriregistri andmetega tutvumisele sätestatut kohaldatakse vastavalt.”

§ 2.  Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse § 207 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) lõigetes 1 ja 2 sätestatu jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril;”.

§ 3.  Hooneühistuseaduse muutmine

Hooneühistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 3, § 4 lõikes 2, § 5 lõikes 3, § 6 lõikes 1, § 8 lõikes 4, § 9 lõikes 3 ja § 16 lõikes 2 asendatakse sõnad „mittetulundusühingute ja sihtasutuste register” sõnaga „äriregister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „puudumisel” sõnadega „välismaine isikukood ning”;

3) paragrahvi 20 lõige 81 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tunnustele vastavad juriidilised isikud kantakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist automaatselt üle äriregistrisse.

(11) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tunnustele vastav juriidiline isik ei ole oma põhikirja käesoleva seadusega vastavusse viinud, on ta kuni põhikirja vastavusse viimiseni kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, misjärel kantakse ta automaatselt üle äriregistrisse.”

§ 4.  Kinnistusraamatuseaduse muutmine

Kinnistusraamatuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnistusosakond võib pidada kinnistusraamatut ka teistes kinnistuspiirkondades asuvate kinnistute kohta.”;

2) paragrahvid 5, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 34 lõiget 21 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Notariaalselt kinnitatud kinnistamisavaldus esitatakse koos kinnistamiseks vajalike dokumentidega kinnistusosakonnale kinnistamisavalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib kinnistamisavalduse ja kinnistamiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb kinnistamisavaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

4) paragrahvi 35 lõike 11 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna „digitaalallkiri” sõnadega „või asutuse digitaalne tempel”;

5) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Võõrkeelsed dokumendid esitatakse kinnistusosakonnale vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.”;

6) paragrahvi 761 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kinnistusosakond” sõnadega „või notar”;

7) paragrahvi 777 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektroonilise kinnistusraamatu korral tehakse eraldi vaid määrus, mille alusel ei tehta kinnistusraamatusse kannet.”;

8) paragrahvi 777 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kandemäärus koostatakse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis ja allkirjastatakse elektrooniliselt vastavalt käesoleva seaduse §-le 778.”;

9) paragrahvi 778 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrikandele ja kandemäärusele lisatakse kande või kandemääruse teinud isikut identifitseeriv teave. Registrikanne või kandemäärus ja isikut identifitseeriv teave allkirjastatakse elektrooniliselt.”;

10) paragrahv 7716 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7716. Elektroonilise kinnistusraamatu andmete väljastamise eest tasumise kord

(1) Elektroonilise kinnistusraamatu andmete väljastamine on tasuline.

(2) Justiitsminister kehtestab määrusega elektroonilise kinnistusraamatu andmete väljastamise eest tasumäärad kuni kaks eurot ühe päringu või päringuobjekti kohta.

(3) Elektroonilise kinnistusraamatu andmete väljastamise tasu maksmisest on vabastatud isik riigiportaalis enda kohta veebipäringu tegemisel, samuti käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel justiitsministri poolt määratud isikud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks. Samuti on elektroonilise veebipäringu tasu maksmisest vabastatud korteriomandi omanik teistele kinnisasja kaasomanikele kuuluvate korteriomandi registriosade andmetega tutvumisel.

(4) Justiitsminister kehtestab määrusega avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja teiste isikute loetelu, kellele väljastatakse tasuta andmeid seaduses sätestatud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 798 järgmises sõnastuses:

§ 798. Korteriomandi omaniku õigus tutvuda teistele kinnistu kaasomanikele kuuluvate korteriomandite kohta avatud registriosade andmetega

Käesoleva seaduse § 7716 lõike 3 teine lause jõustub koos korteriomandi omaniku õigusega tutvuda kinnistu teistele kaasomanikele kuuluvate korteriomandite kohta avatud registriosade andmetega käsitletavas osas 2015. aasta 1. jaanuaril.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 799 järgmises sõnastuses:

§ 799. Kinnistusraamatu andmetega tutvumine maakohtu kantseleis

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on kinnistusraamatu andmetega võimalik tutvuda maakohtu kantseleis, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Käesolevas seaduses kinnistusosakonnas kinnistusraamatu andmetega tutvumisele sätestatut kohaldatakse vastavalt.”

§ 5.  Kirikute ja koguduste seaduse muutmine

Kirikute ja koguduste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

2) paragrahvi 19 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad „ja põhikirja muutmise aeg”;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punktist 15 jäetakse välja tekstiosa „ja kandemääruse täitnud isiku ning kande otsustamiseks pädeva isiku allkiri, nimi ja amet”;

4) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.”

§ 6.  Kommertspandiseaduse muutmine

Kommertspandiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse kolme lausega järgmises sõnastuses:

„Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

2) paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kande parandamisel märgitakse ebaõige kanne kehtetuks ja tehakse õige kanne.”

§ 7.  Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mittetulundusühing teatab registrile avalduse esitamisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Tegevusalast registrile teatamisel või majandusaasta aruandes selle näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit. Kavandatud põhitegevusalast ei pea registrile teatama usulised ühendused, erakonnad ja korteriühistud.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

3) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) majandusaasta algus ja lõpp;”;

4) paragrahvi 60 lõike 1 esimesest lausest ja § 69 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „oma asukoha”;

5) paragrahvi 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühinemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.”;

6) paragrahvi 64 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „mittetulundusühingu asukoha”;

7) paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jagunemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.”;

8) paragrahvi 74 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jaguneva mittetulundusühingu juhatus esitab avalduse uute mittetulundusühingute ning jagunemise kandmiseks registrisse.

(6) Registripidaja kannab iga uue mittetulundusühingu registrisse, seejärel kannab registripidaja jagunemise registrisse ja teeb iga uue mittetulundusühingu juurde märke, millal jagunemine registrisse kanti.”;

9) paragrahvi 75 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit pidavad maakohtute registriosakonnad võivad menetleda teiste osakondade kandeid.”;

10) paragrahvi 76 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registrile kohaldatakse äriseadustiku § 22 lõikeid 4 ja 6, § 26, 27, 32 ja 321, § 33 lõikeid 11, 12, 4–10, 13 ja 14, § 43–46, 50 ja 52, § 53 lõikeid 1–3, § 55 ja 56, § 57 lõiget 1, § 58, § 59 lõikeid 5 ja 6, § 63, 631 ja 66–71, § 5111 ja 5112 ning § 541 lõikeid 11 ja 4.”;

11) paragrahvi 77 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Igaühel on õigus tutvuda avaliku toimikuga ning saada registrikaardist ja avalikus toimikus olevast dokumendist ärakirju.”;

12) paragrahvi 77 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „registripidaja” sõnadega „või notar”;

13) paragrahvi 77 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registriandmete ja toimikutega on võimalik tutvuda registriosakonnas, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Registri kinnitatud väljatrükke on võimalik saada registriosakonnast või notaribüroost.”;

14) paragrahvi 781 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna „isiku” sõnadega „välismaine isikukood ja”;

15) paragrahvi 83 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) registrikaart;”;

16) paragrahvi 84 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 84. Registrikaart”;

17) paragrahvi 84 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 85 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registripidajale esitatakse dokumendi originaal või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri. Ametlikult kinnitatud ärakiri võib olla elektrooniline. Sellisel juhul asendab kinnituse andnud isiku nime ja allkirja ning asutuse pitserit isiku digitaalallkiri või asutuse digitaalne tempel.”;

19) paragrahvi 89 punktist 8 jäetakse välja sõnad „ning põhikirja muutmise aeg”;

20) paragrahvi 89 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) majandusaasta algus ja lõpp;”;

21) paragrahvi 89 punktist 15 jäetakse välja tekstiosa „ning kandemääruse täitnud isiku ja kande otsustamiseks pädeva isiku allkiri, nimi ja amet”;

22) paragrahv 90 tunnistatakse kehtetuks;

23) seadust täiendatakse §-ga 1112 järgmises sõnastuses:

§ 1112. Majandusaasta perioodi registrisse kandmine

Registris olevate mittetulundusühingute majandusaasta alguse ja lõpu kannab registripidaja registrisse põhikirja järgi ilma kandeavalduse ja kandemääruseta. Kandele ei kohaldata äriseadustiku § 61 ega tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 teist lauset ning selle eest ei võeta riigilõivu.”

§ 8.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming;”;

2) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming;”.

§ 9.  Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sihtasutuse kandmiseks selle asukoha registrisse esitab juhatus avalduse, milles näidatakse käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2–5, 8, 9, 101 ja 11 nimetatud andmeid, ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sihtasutus teatab registrile avalduse esitamisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Tegevusalast registrile teatamisel või majandusaasta aruandes selle näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 10 jäetakse välja sõnad „ja muudatuste sisu üldine kirjeldus”;

5) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) majandusaasta algus ja lõpp;”;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 17 jäetakse välja tekstiosa „ning kandemääruse täitnud isiku ja kande otsustamiseks pädeva isiku allkiri, nimi ja amet”;

7) paragrahvi 65 lõike 1 esimesest lausest ja § 74 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „oma sihtasutuse asukohas”;

8) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühinemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.”;

9) paragrahvi 69 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „sihtasutuse asukoha”;

10) paragrahvi 76 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jagunemisega seotud avaldused liidetakse ühte menetlusse, mida menetleb üks registripidaja. Vajaduse korral teeb teise asukoha registripidaja avaldusi menetlevale registripidajale vajalikud dokumendid kättesaadavaks.”;

11) paragrahvi 79 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jaguneva sihtasutuse juhatus esitab avalduse uute sihtasutuste ning jagunemise kandmiseks registrisse.

(6) Registripidaja kannab iga uue sihtasutuse registrisse, seejärel kannab registripidaja jagunemise registrisse ja teeb iga uue sihtasutuse juurde märke, millal jagunemine registrisse kanti.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 852 järgmises sõnastuses:

§ 852. Majandusaasta perioodi registrisse kandmine

Registris olevate sihtasutuste majandusaasta alguse ja lõpu kannab registripidaja registrisse põhikirja järgi ilma kandeavalduse ja kandemääruseta. Kandele ei kohaldata äriseadustiku § 61 ega tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 teist lauset ning selle eest ei võeta riigilõivu.”

§ 10.  Tulundusühistuseaduse muutmine

Tulundusühistuseaduse § 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi (edaspidi e-notar) kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.”

§ 11.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 36 ja § 4 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json