Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2013, 2

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” muutmine

Vastu võetud 12.12.2013 nr 72

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 265 lõigete 10 ja 11 alusel.

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Et hinnata, kas seire tulemusena saadud näitajad vastavad keskkonnakvaliteedi suurimale lubatud piirväärtusele, võib usaldusväärsuse ja täpsuse tagamiseks kasutada statistilisi meetodeid, mis vastavad üksikasjalikele eeskirjadele, mis on kehtestatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt, millele osutab artikli 9 lõikes 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97)”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json