Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2013, 3

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2012 nr 9
RT I, 07.09.2012, 4
jõustumine 01.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.07.2013RT I, 17.07.2013, 120.07.2013
13.12.2013RT I, 18.12.2013, 101.01.2014

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 42 lõike 1 ja „Politsei ja piirivalve seaduse“ § 62 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti staatus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium.

§ 2.   Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Ameti tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste ning merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine.

  (2) Amet täidab talle seadustes, põhimääruses ja teistes õigusaktides pandud ülesandeid.

§ 3.   Eelarve

  (1) Ametil on oma eelarve. Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

  (3) Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib siseminister.

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Amet on aruandekohustuslik Siseministeeriumi ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab ameti üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Ametil on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

  (2) Ametil on üldplank ja kirjaplank, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

  (3) Ametil on lipp. Sinisel lipuväljal on tagajalgadel valge lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi. Lõvi keel ja küünised on punased. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:9 (lisa 1).

  (4) Ametil on vapp. Sinisel kilbikujulisel vapil on tagajalgadel hõbedane lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi (lisa 2).

  (5) Ametil võib olla muu kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 6.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 7.   Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Police and Border Guard Board.

2. peatükk JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 8.   Ameti juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, prefektid, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht ning teabeturbebüroo juht riigisaladuse ja salastatud välisteabe korraldamise küsimuses.

  (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja käesoleva määruse § 9 lõikes 1 toodud järjekorras.

  (4) Peadirektori asendamine vormistatakse siseministri käskkirjaga. Peadirektori lühiajalisel, mitte üle seitsme kalendripäeva, kestval äraolekul vormistatakse peadirektori asendamine peadirektori käskkirjaga, mis tehakse viivitamatult teatavaks Siseministeeriumile.

  (5) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru siseministrile;
  3) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametnike tegevuse üle;
  4) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  5) kinnitab ameti struktuuriüksuste põhimäärused;
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]
  6) kinnitab ameti- ja abiteenistuskohad, sealhulgas politseiametnike ametikohad ja politseiametnike ametikohtadele vastavad ametinimetused, struktuuriüksuste lõikes;
  7) kinnitab ameti sisekorra eeskirja, asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad;
  8) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega, kui seadus või käesolev määrus ei sätesta teisiti;
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]
  9) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi „Riigivaraseadusega“ või selle alusel kehtestatud korras;
  10) sõlmib oma pädevuse piires kokkuleppeid välisriikide asjaomaste organisatsioonidega;
  11) esitab Siseministeeriumile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna poliitika kujundamiseks;
  12) esitab siseministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning vastutab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise eest;
  13) esitab siseministrile ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  14) esitab siseministrile ettepanekuid teenistusastmete andmiseks ja muutmiseks;
  15) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Teenistusliku järelevalve korras võib peadirektor teha peadirektori asetäitjale või struktuuriüksuse juhile ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise tähtsustomavate asjaolude väljaselgitamiseks.

  (7) Peadirektoril on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 9.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on viis peadirektori asetäitjat:
  1) peadirektori asetäitja piirivalve alal;
  2) peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal;
  3) peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal;
  4) peadirektori asetäitja kodakondsuse ja migratsiooni alal;
  5) peadirektori asetäitja varade alal.

  (2) Peadirektori asetäitjale piirivalve alal allub piirivalveosakond.

  (3) Peadirektori asetäitjale kriminaalpolitsei alal allub keskkriminaalpolitsei.

  (4) Peadirektori asetäitjale korrakaitsepolitsei alal allub korrakaitsepolitseiosakond.

  (5) Peadirektori asetäitjale kodakondsuse ja migratsiooni alal allub kodakondsus- ja migratsiooniosakond.

  (6) Peadirektori asetäitjale varade alal allub administratsioon.

  (7) Peadirektori asetäitja:
  1) juhib ja korraldab valdkonna tööd ametis;
  2) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks valdkonnas;
  3) vastutab valdkonna tegevusmeetodite ja -juhiste õigeaegse väljatöötamise ning valdkonna tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ametis;
  4) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti tegevuskava ja eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks valdkonnas;
  5) vastutab ameti eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbekohase jaotuse eest valdkonnas;
  6) vastutab osakonna töö korraldamise eest ning annab peadirektorile aru osakonna tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
  7) teostab järelevalvet temale alluvate teenistujate teenistusülesannete ning valdkonna tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ning otstarbeka täitmise üle ametis;
  8) teeb peadirektorile ja peadirektori asetäitjale varade alal ettepanekuid osakonna teenistujate teenistusse võtmiseks ja ametisse nimetamiseks, palga määramiseks, ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse algatamiseks, distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personalialastes küsimustes;
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]
  9) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  10) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
  11) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ning peadirektori antud ülesandeid.

  (8) Peadirektori asetäitjate tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 10.   Prefekt

  (1) Prefekt:
  1) juhib ja korraldab prefektuuri tööd;
  2) vastutab prefektuuri töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab peadirektorile aru prefektuuri tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
  3) tagab prefektuurile eraldatud eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbeka kasutamise;
  4) teostab järelevalvet talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
  5) teeb peadirektorile ja peadirektori asetäitjale varade alal ettepanekuid prefektuuri teenistujate teenistusse võtmiseks ja ametisse nimetamiseks, palga määramiseks, ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse algatamiseks, distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personalialastes küsimustes;
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]
  6) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  7) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
  8) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ning peadirektori antud ülesandeid.

  (2) Prefekti tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 11.   Teenistuse korraldamise pädevus

  (1) Peadirektori asetäitjal ja prefektil on õigus temale alluva struktuuriüksuse ametniku teenistuse korraldamiseks:
  1) peatada teenistussuhe „Avaliku teenistuse seaduse“ §-s 108 sätestatud alustel;
  2) panna ajutiselt äraoleva ametniku, sealhulgas politseiametniku või vaba ametikoha ülesanded teisele ametnikule;
  3) kohustada politseiametnikku tegema ületunnitööd „Politsei ja piirivalve seaduse“ § 77 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
  4) katkestada või edasi lükata politseiametniku puhkus „Politsei ja piirivalve seaduse“ § 82 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
  5) vabastada ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, sh politseiametnikud, v.a distsiplinaarkaristusena ja koondamise korral;
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]
  6) lõpetada töölepingud ameti töötajatega, v.a koondamise korral.
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]

  (11) Peadirektori asetäitjal varade alal on õigus:
  1) nimetada ametisse ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, v.a politseiametnikud, ja sõlmida töötajatega töölepingud;
  2) viia üle ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, v.a politseiametnikud, ühelt ametikohalt teisele;
  3) algatada ameti koosseisu kuuluvate ametnike, v.a politseiametnikud, suhtes distsiplinaarmenetlusi ja määrata distsiplinaarkaristusi, sh teenistusest vabastamist;
  4) kinnitada ameti struktuuriüksuste ametijuhendid.
[RT I, 17.07.2013, 1 - jõust. 20.07.2013]

  (2) Peadirektori asetäitja võib vastava valdkonna ning prefekt prefektuuri töö korraldamiseks anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja või peadirektori käskkirja alusel ja täitmiseks käskkirju.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 12.   Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) piirivalveosakond;
  2) keskkriminaalpolitsei;
  3) korrakaitsepolitseiosakond;
  4) kodakondsus- ja migratsiooniosakond;
  5) Põhja prefektuur;
  6) Ida prefektuur;
  7) Lõuna prefektuur;
  8) Lääne prefektuur;
  9) administratsioon;
  10) sisekontrollibüroo;
  11) siseauditibüroo.

  (2) Ameti struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks peadirektori käskkirjaga kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (3) Ameti struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus täpsustatakse struktuuriüksuste põhimäärustes.

  (4) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate ametikohad.

  (5) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendiga.

  (6) Ameti struktuuriüksusel võib olla kirjaplank ja lihtpitsat, mille kirjeldused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 13.   Piirivalveosakond

  Piirivalveosakond menetleb pädevuse piires süütegusid, töötab valdkonna poliitika elluviimiseks välja riigipiiri valvamise, piirikontrolli teostamise, piirirežiimi tagamise, merereostuse avastamise ja likvideerimise, lennupääste, merel otsingu- ja päästetööde teostamise, ebaseadusliku riigis viibimise ja sellega seotud migratsioonireeglite kontrolli, isikute tagasivõtu ning viisa asjade menetlemise meetodid ja juhised ning teostab, korraldab ja koordineerib valdkonna tegevust ametis.
[RT I, 18.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 14.   Keskkriminaalpolitsei

  Keskkriminaalpolitsei menetleb pädevuse piires süütegusid, töötab valdkonna poliitika elluviimiseks välja kuritegude kohtueelse menetlemise, isikukaitse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning tunnistajakaitse teostamise meetodid ja juhised ning teostab, korraldab ja koordineerib valdkonna tegevust ametis.

§ 15.   Korrakaitsepolitseiosakond

  Korrakaitsepolitseiosakond menetleb pädevuse piires süütegusid, töötab valdkonna poliitika elluviimiseks välja avaliku korra kaitsmise, süütegude ennetamise ja tõkestamise ning väärtegude menetlemise, väljakutsete teenindamise, Vabariigi Valitsuse määratud objektide valvamise, kriisireguleerimise, karistuste täideviimise, arestimajade töö korraldamise ning vabatahtlike isikute politseitegevusse kaasamise meetodid ja juhised ning teostab, korraldab ja koordineerib valdkonna tegevust ametis.

§ 16.   Kodakondsus- ja migratsiooniosakond

  Kodakondsus- ja migratsiooniosakond menetleb pädevuse piires süütegusid, töötab valdkonna poliitika elluviimiseks välja välismaalaste, kodakondsuse, rahvusvahelise kaitse, seadusliku riigis viibimise järelkontrolli, isiku identiteedi halduse ja isikut tõendavate dokumentide väljaandmise menetlemise meetodid ja juhised ning teostab, korraldab ja koordineerib valdkonna tegevust ametis.
[RT I, 18.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 17.   Prefektuur

  (1) Prefektuur täidab oma tööpiirkonnas ametile pandud ülesandeid prefektuuri põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Prefektuuri tööpiirkond:
  1) Põhja prefektuuri tööpiirkond on Harju maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakonnas asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.
  2) Ida prefektuuri tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, piiriveekogude Eestile kuuluvat osa, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.
  3) Lõuna prefektuuri tööpiirkond on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdade territooriumiga külgnevate piiriveekogude Eestile kuuluvat osa ning nendes asuvaid saari.
  4) Lääne prefektuuri tööpiirkond on Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

  (21) Prefektuurile võib peadirektori määratud ulatuses ja korras panna täitmiseks ülesandeid väljaspool käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tööpiirkonda.
[RT I, 18.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 sätestatut ei järgita kui prefektuuri ametnikul on vältimatult vajalik rakendada politsei järelevalvemeetmeid või teostada menetlustoiminguid teise prefektuuri tööpiirkonnas.
[RT I, 18.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 18.   Administratsioon

  Administratsioon teostab, korraldab ja koordineerib personali-, rahandus-, juhtimisarvestus-, planeerimis-, arendus-, hanke- ja varahaldus-, õigusloome-, õigusteeninduse-, dokumendihaldus-, sise- ja väliskommunikatsiooni-, infotehnoloogia-, infoturbe-, riigisaladuse kaitse, rahvusvahelise koostöö, orkestri- ja tõlkealast tegevust ametis.

§ 19.   Sisekontrollibüroo

  Sisekontrollibüroo viib läbi teenistusse võetava isiku taustakontrolli ning ennetab, tõkestab ja menetleb ametnike ning töötajate süütegusid ning distsiplinaarsüütegusid.

§ 20.   Siseauditibüroo

  Siseauditibüroo viib läbi siseauditeid, hindab ja analüüsib ameti sisekontrollisüsteemi tõhusust.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2012. a.

Lisa 1 AMETI LIPP

Lisa 2 AMETI VAPP

/otsingu_soovitused.json