Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 19

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Vastu võetud 16.01.2002 nr 16
RTL 2002, 18, 236
jõustumine 02.02.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2003RTL 2003, 22, 32216.02.2003
26.03.2004RTL 2004, 35, 58110.04.2004
04.01.2008RTL 2008, 5, 5720.01.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)
12.09.2008RTL 2008, 77, 106801.10.2008
15.01.2009RTL 2009, 10, 12301.02.2009 , osaliselt 1.03.2009
27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 801.07.2014
15.12.2014RT I, 18.12.2014, 1601.01.2015

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm (lisa).
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 2.   Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.   Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist ning toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  3) perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.
[RT I, 18.12.2014, 16 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 51.   Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  2) kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta;
  3) kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta.
[RTL 2008, 57, 5 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 01.01.2008 ]

§ 6.   Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Rehabilitatsioonitoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

§ 7.   Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale esitatakse täiendavalt kohtu määrus eestkoste seadmise kohta või perekonnas hooldamise leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.
[RTL 2008, 5, 57 - jõust. 20.01.2008 – rakendatakse alates 01.01.2008]

§ 9.   Muud dokumendid

  Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 10.   Dokumentide esitamine

  Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud koopiad. Originaaldokumendi esitamisel kinnitab Sotsiaalkindlustusamet temale jääva dokumendi koopia ja tagastab originaali.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Lisa 1 Taotlus
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

Lisa 2
[Kehtetu - RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

/otsingu_soovitused.json