Teksti suurus:

Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise kord ning isikult sissenõutavate kulude loetelu ja määrad

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2015, 9

Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise kord ning isikult sissenõutavate kulude loetelu ja määrad
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]

Vastu võetud 11.07.2010 nr 19
RT I 2010, 61, 433
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.11.2010RT I, 25.11.2010, 301.01.2011
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013
14.12.2015RT I, 18.12.2015, 727.12.2015

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 282 lõike 5, § 284 lõike 6 ja § 292 lõike 6 alusel ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 5213 lõike 4 alusel.
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]

1. peatükk VÄLISMAALASE MENETLUSES OSALEMISE KORRALDAMINE 

§ 1.   Tagaotsimise alustamine

  Välismaalase haldusorgani kutsel haldusorgani asukohta mitteilmumise korral võib haldusorgan alustada välismaalase tagaotsimise.

§ 2.   Tagaotsimise läbiviimine

  Välismaalase tagaotsimise läbiviimiseks võib haldusorgan oma ametlikul veebilehel, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded või üleriigilise levikuga ajalehes avaldada välismaalase isikuandmed ja andmed tema tagaotsimise, kinnipidamise ja sundtoomise kohta ulatuses, mis on vajalik tema menetluses osalemise kohustuse täitmiseks.

§ 3.   Tagaotsimisel avaldatavate andmete loetelu

  Välismaalase tagaotsmisel avaldatakse järgmised andmed:
  1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, Eesti isikukood, sugu, kodakondsus);
  2) andmed menetluse liigi kohta;
  3) andmed haldusorgani poolt isikule pandud kohustuse kohta;
  4) hoiatus haldusorganisse mitteilmumise korral kinnipidamise ja sundtoomise kohta.

§ 4.   Välismaalase kinnipidamise ja sundtoomise vormistamine

  Välismaalase kinnipidamisel ja sundtoomisel koostab isiku kinni pidanud haldusorgan isiku kinnipidamise protokolli. Isiku kinnipidamise protokollis märgitakse:
  1) protokolli koostamise koht ja kuupäev;
  2) protokolli koostanud ametiasutuse nimetus ja aadress, protokolli koostanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning elektronpostiaadress;
  3) välismaalase ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, sünniaeg ja -koht, isikuttõendava või muu dokumendi number, väljaandja, väljaandmise koht;
  4) kinnipidamise kuupäev, kellaaeg, koht ja õiguslik alus;
  5) välismaalase üleriiete ja jalatsite kirjeldus ning andmed väliste tervisekahjustuste kohta;
  6) kinnipidamisel välismaalaselt äravõetud esemete loetelu ja nende tunnused;
  7) kinnipidamisel kasutatud esemete loetelu ja nende kasutamise põhjus.

§ 5.   Tagaotsimise lõpetamine

  Välismaalase tagaotsmine lõpetatakse tagaotsimise vajaduse äralangemisel.

2. peatükk SISSENÕUTAVAD KULUD 

§ 6.   Sissenõutavate kulude loetelu

  (1) Välismaalaste seaduses või Euroopa Liidu kodaniku seaduses selleks kohustatud isikult võib sisse nõuda järgmised välismaalase tagaotsimisega, kinnipidamisega või sundtoomisega seotud kulud:
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]
  1) Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides või politsei arestimajas kinnipidamise kulud;
  2) transpordi- ja konvoeerimiskulud;
  3) asjaajamiskulud;
  4) muud kulud.

  (2) Välismaalaste seaduses või Euroopa Liidu kodaniku seaduses selleks kohustatud isikult võib sisse nõuda järgmised välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumisega seotud kulud:
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]
  1) majutamise kulud;
  2) toitlustamise kulud;
  3) meditsiinilise abi kulud ja ravikulud;
  4) transpordikulud;
  5) muud kulud.

  (3) Välismaalaste seaduses või Euroopa Liidu kodaniku seaduses selleks kohustatud isikult võib sisse nõuda järgmised välismaalase lahkumiskohustuse sundtäitmisega seotud kulud:
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]
  1) kinnipidamiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise kulud;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  2) transpordi- ja konvoeerimiskulud;
  3) vastuvõtvasse riiki väljasaatmise sõidupiletite kulud;
  4) vastuvõtvasse riiki eskortimise kulud ja eskortijate sõidupiletite kulud;
  5) meditsiinilise abi kulud ja ravikulud;
  6) väljasaatmise korraldamisega seotud asjaajamiskulud;
  7) välismaalase abivajava lähedase hooldamise korraldamise kulud;
  8) välismaalase alaealise lapse järelevalve korraldamise kulud;
  9) muud kulud.

  (4) Välismaalaselt, kes ei täida kaasaaitamiskohustust või käitub menetluses muul viisil pahauskselt, võib sisse nõuda menetlustoimingute tegemise ja tõendite kogumisega seotud kulud.

§ 7.   Sissenõutavate kulude määrad ja arvestamise kord

  (1) Välismaalaste seaduses või Euroopa Liidu kodaniku seaduses selleks kohustatud isik hüvitab riigile käesolevas määruses sätestatud kulud täies ulatuses vastavalt haldusorgani tegelikult kantud kuludele.
[RT I, 18.12.2015, 7 - jõust. 27.12.2015]

  (2) Välismaalase Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides, kinnipidamiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise sissenõutavate kulude määr on 12,78 eurot iga Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides, kinnipidamiskeskuses või politsei arestimajas viibitud kalendripäeva kohta, mis hõlmab kulusid voodivarustusele, toitlustamisele, sauna, vanni või dušši kasutamisele ja esmastele hügieenivahenditele.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (3) Välismaalase Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides, kinnipidamiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise esimene ja viimane päev loetakse lõikes 2 nimetatud kalendripäevadeks, sõltumata välismaalase Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumidesse, kinnipidamiskeskusesse või politsei arestimajja paigutamise või sealt vabastamise kellaajast.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (4) Välismaalase transpordi- ja konvoeerimiskulude sissenõutav määr on 0,06 eurot ühe sõidukilomeetri kohta.
[RT I, 25.11.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 8.   Sissenõutavate kulude tasumine

  (1) Haldusorgan esitab kulude kandmist tõendavate dokumentide ärakirjad koos nõudega kulude vabatahtlikuks hüvitamiseks selleks kohustatud isikule kahe nädala jooksul kulude kandmisest arvates.

  (2) Kulusid hüvitama kohustatud isik kannab haldusorgani poolt kantud kulud pangaülekandega kulude hüvitamise nõudes toodud pangaarvele ühe kuu jooksul vastava nõude saamisest arvates.

  (3) Kulusid hüvitama kohustatud isiku põhjendatud taotlusel võib haldusorgan pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega kolme kuu võrra.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json