Teksti suurus:

Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 13 „Konsulaarabi andmise kulude tagasimaksmise kord, tagatiseta rahalise abi taotluse vorm ning konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse vorm” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2018, 2

Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 13 „Konsulaarabi andmise kulude tagasimaksmise kord, tagatiseta rahalise abi taotluse vorm ning konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse vorm” muutmine

Vastu võetud 11.12.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 64 lõike 6 alusel.

§ 1.   Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruses nr 13 „Konsulaarabi andmise kulude tagasimaksmise kord, tagatiseta rahalise abi taotluse vorm ning konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad „ja § 66 lõike 3”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) taotletava rahalise abi summa ja kirjeldus alaliikide kaupa (sõidukulud, majutus, muud kulud – täpsustada kululiik ning soovitav summa);”;

4) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub üldises korras.

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Tagatiseta rahalise abi taotlus

Lisa 2 Application for financial assistance without deposit

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json