Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2018, 9

Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded

Vastu võetud 14.12.2018 nr 74

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 31 lõike 5 alusel.

1. peatükk Maaparandussüsteemi ja väikesüsteemi kasutusloa taotluse andmed 

§ 1.   Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa taotlusele märgitavad üldandmed

  (1) Maaparandussüsteemi kasutusloa taotlusele märgitakse:
  1) maaparandusseaduse § 12 lõike 2 punktides 1ja 2 nimetatud andmed;
  2) projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija ärinimi ja registrikood.

  (2) Väikesüsteemi kasutusloa taotlusele märgitakse:
  1) maaparandusseaduse § 12 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed;
  2) ehituskava koostaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) ehitaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  4) teostusjoonise koostaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).

  (3) Maaparandussüsteemi ja väikesüsteemi (edaspidi koos maaparandussüsteem) kasutusloa (edaspidi kasutusluba) taotlusele märgitakse maaparandussüsteemi need üldandmed, mis on asjakohased.

  (4) Kasutusloa taotlusele märgitakse maaparandussüsteemi järgmised üldandmed:
  1) ehitatud või rekonstrueeritud maaparandussüsteemiga hõlmatava kinnisasja maakasutusviis maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamise või rekonstrueerimise korral, kinnisasja katastritunnus ja omaniku nimi;
  2) ehitatud või rekonstrueeritud maaparandussüsteemi asukoha andmed nagu maakonna, valla ja küla nimi;
  3) maaparandussüsteemide registri kohane maaparandussüsteemi kood, maaparandusehitise kood ja nimetus;
  4) ehitatud või rekonstrueeritud maaparandussüsteemi kasutusele võetava osa kuivendus- või niisutusviis nagu drenaažkuivendus, kraavkuivendus, polderkuivendus, veerežiimi kahepoolne reguleerimine, altniisutus, pindmine niisutus või vihmutus.

§ 2.   Kasutusloa taotlusele märgitavad maaparandussüsteemi tehnilised andmed

  (1) Kasutusloa taotlusele märgitakse lõigetes 4–12 nimetatud maaparandussüsteemi tehnilised andmed maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate maaparandusseaduse § 3 lõikes 7 sätestatud maaparandusehitiste kaupa (edaspidi maaparandusehitise tehnilised andmed).

  (2) Kasutusloa taotlusele märgitakse need maaparandusehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased.

  (3) Uue maaparandusehitise ehitamise korral märgitakse kasutusloa taotlusele kõik asjakohased maaparandusehitise tehnilised andmed ning maaparandusehitise rekonstrueerimise korral märgitakse maaparandusehitise rekonstrueeritud osa andmed ja rekonstrueerimistööde käigus lisandunud või likvideeritud maaparandusehitise osa andmed.

  (4) Maaparandussüsteemi maa-ala pindala kohta märgitakse maaparandusehitise piires järgmised andmed hektarites kümnendikkoha täpsusega:
  1) põllumajandusmaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse maa-ala pindala ja kraavkuivenduse maa-ala pindala;
  2) metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala;
  3) polderkuivenduse maa-ala pindala;
  4) põllumajandusmaal paikneva veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi maa-ala pindala;
  5) põllumajandusmaal paikneva niisutussüsteemi maa-ala pindala.

  (5) Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil paiknevate rajatiste kohta märgitakse järgmised andmed:
  1) eesvoolu, sealhulgas kollektoreesvoolu pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  2) kuivenduskraavi pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  3) sildade arv;
  4) truupide arv;
  5) purrete arv.

  (6) Drenaažisüsteemi rajatiste kohta märgitakse järgmised andmed:
  1) drenaažitorustiku pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  2) drenaažikaevude arv;
  3) regulaatorkaevude arv;
  4) suudmete arv;
  5) düükrite arv.

  (7) Niisutussüsteemi seadmete ja rajatiste kohta märgitakse järgmised andmed:
  1) niisutussüsteemi seadmete arv;
  2) niisutussüsteemi seadme nimetus;
  3) puurkaevude arv.

  (8) Regulaatorite kohta märgitakse nende arv ja iga regulaatori kohta märgitakse eraldi järgmised andmed:
  1) regulaatori nimetus;
  2) paisutuskõrgus, mis on üla- ja alaveetaseme vahe meetrites kümnendikkoha täpsusega;
  3) suurim vooluhulk, mis on ehitusprojektis märgitud maaparandussüsteemi projekteerimisnormide kohane arvutuslik vooluhulk kuupmeetrites sekundi kohta sajandikkoha täpsusega.

  (9) Pumplate kohta märgitakse järgmised andmed:
  1) paiksete pumplate arv kokku ning iga paikse pumpla kohta eraldi selle nimetus ja tootlikkus kuupmeetrites tunni kohta täisarvuna;
  2) teisaldatavate pumplate arv kokku ning iga teisaldatava pumpla kohta eraldi selle nimetus ja tootlikkus kuupmeetrites tunni kohta täisarvuna;
  3) kaitsetammide pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  4) survetorustiku pikkus meetrites kümnendikkoha täpsusega;
  5) liinikaevude arv.

  (10) Kasutusloa taotlusele märgitakse paisjärvede arv kokku ja iga paisjärve kohta eraldi järgmised andmed:
  1) paisjärve nimetus;
  2) normaalpaisutustase, mis on projektikohane normaalsetes käitustingimustes hoitav veetase meetrites kümnendikkoha täpsusega;
  3) kõrgeim paisutustase, mis on tehniliselt lubatav kõrgeim veetase meetrites kümnendikkoha täpsusega;
  4) kogumaht, mis on paisjärve maht põhjast kuni kõrgeima paisutustasemeni tuhandetes kuupmeetrites kümnendikkoha täpsusega;
  5) reguleeriv maht, mis on paisjärve normaalpaisutustaseme ja madalaima paisutustaseme vaheline maht tuhandetes kuupmeetrites kümnendkoha täpsusega;
  6) pindala hektarites kümnendikkoha täpsusega.

  (11) Kasutusloa taotlusele märgitakse maaparandussüsteemi teenindava tee andmed järgmiselt:
  1) tee nimetus;
  2) tee järk;
  3) tee number teeregistris selle olemasolul;
  4) tee pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  5) teekraavi pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  6) sõiduki mahasõidukohtade arv;
  7) sõiduki möödasõidukohtade arv;
  8) sõiduki tagasipööramiskohtade arv;
  9) teetruupide arv.

  (12) Kasutusloa taotlusele märgitakse keskkonnakaitserajatiste andmed järgmiselt:
  1) veekaitsevööndi laiendi pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  2) settebasseinide arv;
  3) puhastuslodude arv;
  4) tuletõrjetiikide arv;
  5) tuuletõkkeriba pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  6) eesvoolu põhjapaisude arv;
  7) eesvoolu nõlval kivipuistete arv;
  8) eesvoolu soodi avamiskraavi pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega;
  9) eesvoolu koelmupadjandite arv;
  10) vähkide tehiselupaikade arv;
  11) seadedrenaaži pindala hektarites kümnendikkoha täpsusega;
  12) kuivendusvee korduvkasutuse tiikide arv.

  (13) Lõigetes 4–12 nimetatud maaparandusehitise tehnilised andmed võib jätta kasutusloa taotluses märkimata, kui koos kasutusloaga esitatav teostusjoonis esitatakse digitaalselt maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded” § 2 lõikes 9 ja § 6 lõikes 1 digitaalsele teostusjoonisele sätestatud nõuete kohaselt.

2. peatükk Kasutusloa andmed 

§ 3.   Kasutusloale kantavad üldandmed

  Kasutusloale kantakse:
  1) kasutusloa liik, number, kasutusloa andmise kuupäev ning kasutusloa andnud ametniku nimi ja ametinimetus;
  2) maaparandusseaduse § 23 lõike 2 punktis 1 nimetatud andmed;
  3) paragrahvi 1 lõikes 4 sätestatud maaparandussüsteemi üldandmed, lähtudes sama paragrahvi lõikes 3 sätestatust.

§ 4.   Kasutusloale kantavad maaparandussüsteemi tehnilised andmed

  (1) Kasutusloale kantakse ehitatud või rekonstrueeritud maaparandussüsteemi kohta asjakohased tehnilised andmed nagu maaparandussüsteemi maa-ala pindala hektarites kümnendikkoha täpsusega, eesvoolu pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega ja teenindava tee pikkus kilomeetrites sajandikkoha täpsusega.

  (2) Kasutusloale kantakse maaparandusehitise kohta § 2 lõigetes 4–12 sätestatud tehnilised andmed, lähtudes sama paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatust.

3. peatükk Lõppsäte 

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json