Teksti suurus:

Keeleõppes osalemise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2018, 16

Keeleõppes osalemise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 83 lõike 13 alusel.

§ 1.   Keeleõppelepingu sõlmimine ja esitatavate isikuandmete loetelu

  (1) Keeleõppelepingut (edaspidi leping) sõlmida sooviv välismaalane esitab keeleõppe korraldajale avalduse järgmiste andmetega:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) Eesti isikukood;
  3) elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber.

  (2) Lepingut sõlmida sooviv 15–18-aastane alaealine esitab koos avaldusega oma vanema või eestkostja nõusoleku.

  (3) Keeleõppe korraldaja hindab enne lepingu sõlmimist välismaalase vastavust kodakondsuse seaduse § 83 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja hindab tema keeleoskust keeletestiga. Kui keeletesti tulemuste alusel on välismaalase eesti keele oskus alla B1-taseme, võimaldatakse välismaalasele lepingu alusel vajalikus mahus keeleõpet eesti keele B1-taseme saavutamiseks.

  (4) Lepingu allkirjastamisega kinnitab välismaalane, et ta vastab kodakondsuse seaduse § 83 lõikes 2 sätestatud lepingu sõlmimise tingimustele.

  (5) Lepingus lepitakse kokku vähemalt järgmised tingimused:
  1) välismaalasele õpetatav keeleoskustase ja õppemooduli maht;
  2) keeleõppe toimumise aeg ja koht;
  3) hüvitise maksmise korraldus;
  4) lepingu täitmise ja lõpetamise tingimused;
  5) keeleõppes osalemise korraldus.

  (6) Keeleõppe korraldaja ei sõlmi välismaalasega lepingut juhul, kui:
  1) õppemoodulis osalejate arv on täitunud;
  2) välismaalane ei vasta lepingu sõlmimise tingimustele, mis on sätestatud kodakondsuse seaduse § 83 lõikes 2;
  3) välismaalase eesti keele oskuse tase on samaväärne kodakondsuse taotlemiseks vajaliku eesti keele B1-tasemega või ületab selle;
  4) välismaalasega on leping varem sõlmitud.

§ 2.   Keeleõppes osalemine

  Lepingu sõlminud välismaalane on kohustatud keeleõppes osalema lepingus ettenähtud mahus ja tingimustel.

§ 3.   Hüvitise maksmine

  (1) Hüvitise saamiseks esitab keeleõppes osalemiseks tasustamata õppepuhkust saanud välismaalane keeleõppe korraldajale tööandja tõendi, mis tõendab välismaalase töötasu suurust ja talle tasustamata õppepuhkuse andmist.

  (2) Hüvitis makstakse välja hiljemalt järgneval kuul pärast tasustamata õppepuhkuse kasutamist ning keeleõppes lepingus ettenähtud mahus ja tingimustel osalemist, kuid mitte varem kui kümne tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud tingimustele vastava tõendi esitamisest.

§ 4.   Õppekulude ja hüvitise arvestamise ja tagasi maksmise tingimused ja kord

  (1) Välismaalase keeleõppekulude ja makstud hüvitise (edaspidi koos õppekulud) üle peab arvestust keeleõppe korraldaja.

  (2) Õppekulude arvestamise aluseks võetakse õppemooduli maksumus, õppemoodulis osalemise kordade arv ja välismaalasele makstud hüvitis.

  (3) Kui välismaalane ei täida lepingut või kui välismaalane ei vastanud lepingu sõlmimise ajal lepingu sõlmimise tingimustele, nõuab keeleõppe korraldaja õppekulud välismaalaselt sisse.

  (4) Keeleõppe korraldaja koostab kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta sai lepingu rikkumisest teada, õppekulude teatise (edaspidi teatis), mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) välismaalase nimi ja isikukood;
  2) välismaalase kontaktandmed;
  3) teatise koostamise õiguslik alus;
  4) käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud kulude nimetused, suurused ja õppekulude kogusumma ning õppekulude kujunemise põhjendused ja arvestused;
  5) selgitus õppekulude hüvitamise kohustuse kohta kodakondsuse seaduse § 83 lõike 9 alusel;
  6) arvelduskonto andmed õppekulude hüvitamiseks;
  7) teatise koostaja nimi, kontaktandmed ja allkiri või e-tempel;
  8) teatise koostamise kuupäev;
  9) vaidlustamisviide.

  (5) Keeleõppe korraldaja toimetab teatise välismaalasele viivitamata kätte.

  (6) Õppekulusid hüvitama kohustatud välismaalane hüvitab õppekulud keeleõppe korraldajale kuue kuu jooksul teatise saamisest arvates, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatud erisusi.

  (7) Õppekulusid hüvitama kohustatud välismaalasel on võimalik esitada keeleõppe korraldajale kirjalik põhjendatud taotlus õppekulude hüvitamise ajatamiseks. Taotluse õppekulude hüvitamise ajatamiseks peab esitama kümne tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates või viivitamata õppekulude hüvitamise ajatamise vajaduse ilmnemisel. Taotluse kohta tehtud otsus peab vastama haldusmenetluse seaduses haldusaktile sätestatud nõuetele.

  (8) Keeleõppe korraldaja võib erandina vabastada välismaalase õppekulude hüvitamise kohustusest juhul kui välismaalasel ei ole lepingut võimalik täita mõjuval põhjusel. Taotluse õppekulude hüvitamisest vabastamiseks peab esitama kümne tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates või viivitamata õppekulude hüvitamisest vabastamise vajaduse ilmnemisel. Taotluse kohta tehtud otsus peab vastama haldusmenetluse seaduses haldusaktile sätestatud nõuetele.

  (9) Kui õppekulusid hüvitama kohustatud välismaalane ei tasu õppekulusid teatises märgitud tähtajaks ega esita õppekulude hüvitamise ajatamise taotlust või õppekulude hüvitamisest vabastamise taotlust, teeb keeleõppe korraldaja õppekulude sissenõudmiseks kirjaliku avalduse kohtutäiturile ja lisab sellele täitedokumendina käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud teatise.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json