Teksti suurus:

Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2019, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2019 otsus nr 518

Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2019

§ 1.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „konsulaarametniku” sõnaga „, konsulaarsekretäri”;

2) seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
KONSULAARAMETNIK JA KONSULAARSEKRETÄR
”;

3) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Konsulaarsekretär

(1) Konsulaarsekretär on mittediplomaatilisel teenistuskohal töötav teenistuja, kes võib osutada konsulaarteenuseid käesoleva seaduse kohaselt konsulaarametniku juhendamisel.

(2) Konsulaarsekretärile kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 81, 12, 13 ja 14 sätestatut.”;

4) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Konsulaarametniku ja konsulaarsekretäri koolitus

(1) Konsulaarametniku koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktikast välisesinduses. Konsulaarametniku koolituse eesmärk on konsulaarametniku kutse saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Konsulaarsekretäri koolitus koosneb teoreetilisest osast ja vajaduse korral täiendõppest.

(2) Konsulaarametniku ja konsulaarsekretäri koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvi 26 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konsulaarteenus on avalik teenus, mida konsulaarametnik, konsulaarsekretär ja aukonsul osutavad õigusaktide kohaselt.

(2) Konsulaarsekretär võib osutada käesoleva seaduse § 27 lõigetes 2 ja 3, § 33 lõike 1 punktides 3 ja 4, § 34 lõikes 1, § 35 lõikes 2, § 37 lõikes 1, § 38 lõigetes 1 ja 2, § 47 lõikes 2, § 471 lõikes 3 ning § 48 lõikes 2 nimetatud konsulaarteenuseid. Konsulaarsekretäri pädevus konsulaarteenuste osutamisel määratakse tema ametijuhendi või töölepinguga.”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 122 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti konsulaarametniku poole” sõnadega „Eesti välisesindusse” ning sõnad „Eesti konsulaarametnikult” sõnadega „Eesti välisesinduselt”.

§ 3.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõna „konsulaarametnik” sõnadega „Eesti välisesindus”;

2) paragrahvi 4 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „konsulaarametnikule ja”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata perekonnaseisutoiminguid tegevale Eesti välisesindusele.”.

§ 4.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 69 lõiget 4 täiendatakse enne sõna „välisesindusele” sõnaga „Eesti”;

2) paragrahvi 95 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „konsulaarametnikule” ja „Eesti konsulaarametnikule” sõnadega „Eesti välisesindusele”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json