Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2019, 12

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.12.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruses nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud reisilaeval viibivate isikute nimekiri;
32) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud reisilaeval viibivate isikute arv ja teave isikute kohta, kes on teatanud vajadusest erihoolduse või -abi järele hädaolukorras.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „23‒30” tekstiosaga „23‒32”;

3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „14‒30” tekstiosaga „14‒32”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse § 4 lõike 1 punktides 31 ja 32 nimetatud andmeid:
1) hetkeni, mil laev on jõudnud sihtsadamasse, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast laeva sadamast väljumist;
2) hädaolukorra tekkimisel või laevaõnnetuse korral kuni juhtumi uurimise või kohtumenetluse lõppemiseni.”;

5) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1‒21”;

6) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/2109, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (ELT L 315, 30.11.2017, lk 52‒60).”.

§ 2.  Määrus jõustub 2019. aasta 21. detsembril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json