Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2020, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 11.12.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõige 52 sõnastatakse järgmiselt:

„(52) Käesoleva paragrahvi lõikes 51 kehtestatud nõuete täitmise korral makstakse koodiga 3092 tähistatud baasraha piirhinda kooskõlas tervishoiuteenuste loetelu § 3 lõikega 13.“;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Kaugtegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7068“;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Kaugtegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7069“;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelis asendatakse rida

„Holter’i monitooring

6326“

reaga järgmises sõnastuses:

„EKG monitooring 24 tundi

6371“;

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7065“;

6) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7066“;

7) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7067“;

8) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610“

uute ridadega järgmises sõnastuses:

„Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

SARS koroonaviirus-2 RNA määramine real-time-PCR-meetodil

66634“;

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 63 järgmises sõnastuses:

„(63) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud koodidega 66644 ja 66821 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle riiklikul emakakaelavähi sõeluuringul osalevate patsientide puhul. Nimetatud koodide kasutamisel tuleb juhinduda haigekassa emakakaelavähi sõeluuringu tegevusjuhendiga kehtestatud nõuetest.“;

10) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse kood

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

7633

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

7630

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7631

Psühhoteraapia seanss perele

7603

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

7632

Logopeediline uuring

7621

Logopeedi vastuvõtt

7628

Logopeedi kaugvastuvõtt

7629

Füsioteraapia individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7062

Kaugfüsioteraapia individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7080

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7063

Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7081

Füsioteraapia grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7064

Kaugfüsioteraapia grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7082

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057“;

11) paragrahvi 8 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

0–18-aastased isikud

KOOD

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

9120

90

9121

9029

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9080

60

3. elukuul

9080

12. elukuul

9080

2 aasta vanuselt

9080

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt)

9080

10

Kokku

 

160“;

12) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Perearstile, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohaliku omavalitsuse üksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning kelle teeninduspiirkonnas ei ela 0–2-aastaseid või 6-, 7- või 8-aastaseid lapsi, määratakse hindamisel 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumites keskmine punktide arv.“;

13) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabel „Diabeet II“ sõnastatakse järgmiselt:

Diabeet II

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK 10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118

72

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale diabeet II haigele (RHK 10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kolm retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

 

14“;

14) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabel „Hüpertooniatõbi“ sõnastatakse järgmiselt:

Hüpertooniatõbi

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

0

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga hüpertooniatõvehaigele (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

 

24

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 66118

96

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104

187

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Kreatiniin

66102

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6361, 6362

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104

43“;

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Kreatiniin

66102

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

15) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabel „Müokardiinfarkt“ sõnastatakse järgmiselt:

Müokardiinfarkt

KOOD

PUNKTE

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK 10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

0

Määratud üldkolesterool

66104

24

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1)

 

10

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

 

10

Kokku

 

480“;

16) paragrahvi 8 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Perearstile, kelle nimistus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud diagnoosidega kroonilisi haigeid ning kelle nimistus olevate isikute kohta ei ole eriarstid haigekassale esitanud nimetatud haiguste diagnoosidega raviarveid, määratakse hindamisel krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumites vastava haiguse puhul keskmine punktide arv.“;

17) paragrahvi 8 lõikes 101 esitatud tabel „Indikaator“ sõnastatakse järgmiselt:

Indikaator

KOOD

PUNKTE

Kooliealise (11–12-aastase) lapse tervisekontroll ja läbivaatus

9080

0

Kolmeaastase lapse läbivaatus ja tervisekontroll

9080

0

Perearsti poolt e-konsultatsioonile suunamise osakaal saatekirjadest

 

0

HIV indikaatorseisundiga patsientide HIV testimise määr

66719

0

Hüpotüreoosihaigetel määratud türeotropiin TSH

66706

0“;


18) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabel „Erialane pädevus“ sõnastatakse järgmiselt:

Erialane pädevus

KOOD

KOEFITSIENT

Perearsti erialane pädevus

 

0,1

Pereõe erialane pädevus

 

0,1

Perearsti ja pereõe erialane pädevus

 

0,1“;

19) paragrahvi 8 lõikest 11 jäetakse välja tabel „Raseduse jälgimine“;

20) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabel „Günekoloogiline läbivaatus“ sõnastatakse järgmiselt:

Günekoloogiline läbivaatus

KOOD

KOEFITSIENT

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

0,3“;

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Güneko-tsütoloogiline uuring

66807 või
66809 või
66811

Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine

9045

 

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramiseks

66644

Vedelikupõhine güneko-tsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

21) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabelit „Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid“ täiendatakse pärast rida

„Diatermokoagulatsioon, küroteraapia (protseduur ühele haigele)

7025“

uue reaga järgmises sõnastuses:

„Puurbiopsia

7006“;

22) paragrahvi 8 lõiget 11 täiendatakse tabeliga „E-konsultatsioonid“ järgmises sõnastuses:

E-konsultatsioonid

KOOD

KOEFITSIENT

E-konsultatsioon e-tervise infosüsteemi vahendusel

3039

0,1“;

23) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Sõeluuringutega tegelemise kriteeriumid on järgmised:

Jämesoolevähi ennetus

Kood

Punkte

Haigekassa andmebaasis esineb perearsti raviarvetel jämesoolevähi sõeluuringu puhul nõustamine ja peitvere testi komplekti kätteandmine.

Haigekassa andmebaasis esineb perearsti raviarvetel jämesoolevähi sõeluuringu puhul nõustamine ja sõeluuringust keeldumine.

Haigekassa andmebaasis esineb perearsti raviarvetel sõeluuringu laborianalüüs.

9038 ja 9039
või
9038 ja 9048
või
66224

100

KOKKU

 

100“;

24) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 112 järgmises sõnastuses:

„(112) Sõeluuringute sihtrühmad lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.“;

25) paragrahvi 8 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80%.“;

26) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

„(121) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3083 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui sõeluuringutega tegelemise kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80%.“;

27) paragrahvi 8 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90%.“;

28) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3083 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui sõeluuringutega tegelemise kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90%.“;

29) paragrahvi 8 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Kui üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kaudu tegutsevatest perearstidest kaks kolmandikku on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused, hinnatakse perearsti erialast lisapädevust. Erialast pädevust ja e-konsultatsioonide andmist hinnatakse perearsti nimistu põhiselt. Günekoloogilise läbivaatuse ning kirurgiliste manipulatsioonide ja pisioperatsioonide tegemise pädevust hinnatakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja põhiselt. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumite koefitsiendid.“;

30) paragrahvi 8 lõige 143 sõnastatakse järgmiselt:

„(143) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu maksmise aluseks on MTÜ Eesti Perearstide Selts poolt tehtud üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavate tervishoiuteenuse osutajate kvaliteedi hindamine ja haigekassa poolt kinnitatud kvaliteedi hindamise tulemused. MTÜ Eesti Perearstide Seltsi hindamise tulemusel antakse kõigile hindamisel osalejatele punktisumma, mille alusel paigutub üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omav tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise skaalal A-, B- või C-tasemele. MTÜ Eesti Perearstide Selts annab kvaliteedi hindamise tulemusel üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale A- või B-taseme hinnatava aasta 31. detsembri seisuga, kui üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omav tervishoiuteenuse osutaja on täitnud tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku vähemalt 80%.“;

31) paragrahvi 8 lõige 18 sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Lõigetes 4, 8 ja 101–111 sätestatu puhul lepitakse hõlmatus kokku ravi rahastamise lepingus.“;

32) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriarsti vastuvõtt ning ambulatoorsel ravil viibivale haigele tehtud uuringud ja osutatud teenused, v.a tervishoiuteenuste loetelu § 11 lõikes 2 loetletud tegevused, vormistatakse raviarvel.“;

33) paragrahvi 122 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravikindlustuse seaduse § 29 lõikes 22 nimetatud isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel on hambaproteesiteenuse hulka kuuluva teenuse piirhinnaks tervishoiuteenuse osutaja kehtestatud hind.

(2) Haigekassa võtab hambaproteesiteenuse hulka kuuluvate teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirmäära ulatuses juhul, kui teenused on kantud käesoleva määruse lisas 41 sätestatud teenuste loetellu.“;

34) määruse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 124 järgmises sõnastuses:

§ 124. Erialadevahelise e-konsultatsiooni eest tasumine

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale raviarvete esitamisel eriarsti poolt patsiendi suunamisel erialadevahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud andmeid.“;

35) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Voodipäevade arv ning haigele tehtud terviseuuringud ja osutatud teenused, v.a tervishoiuteenuste loetelu § 14 lõikes 1 nimetatud teenused, vormistatakse samal raviarvel.“;

36) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa võtab tervishoiuteenuste loetelu § 16 lõikes 24 sätestatud juhul tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi alustamise ja jätkamise otsus vastab käesoleva määruse lisas 24 esitatud vormile.“;

37) paragrahvi 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 4 nimetatud Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu on 5257,17 eurot kvartalis.“;

39) paragrahvi 38 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) DRG piirhindade arvutamise aluseks on hinnaarvutamise kalendriaasta esimese poolaasta jooksul haigekassale esitatud ja tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõike 2 kohaselt DRG-sse grupeerunud raviarvete, välja arvatud tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõike 6 punktides 1–5 ja 9 kirjeldatud raviarvete andmed.“;

40) paragrahvi 38 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku arvutamisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 kirjeldatud väärtused.

(5) DRG baashind on kõikide tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõikes 1 kehtestatavate DRG piirhindade kaalutud keskmine hind, kasutades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavaid raviarveid.“;

41) paragrahvi 40 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 56 ja 57 järgmises sõnastuses:

„(56) Lisatasu, kui tervisekeskuses asub tööle täistööajaga õde, tervishoiu tugispetsialist, vaimse tervise õde või kliiniline psühholoog, sisaldab tööjõu ressurssi.

(57) Asendusteenuse osutaja sõidukulu sisaldab järgmisi ressursse:
1) tööjõud;
2) auto kapitalikulu;
3) kütusekulu.“;

43) paragrahvi 41 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastase või nakkushaiguste leviku tõkestamise vaktsineerimise piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe ja perearsti tööaja arvestamisel aluseks kehtestatud tunnimäär ning eksperdi antud hinnang vaktsineerimiseks kuluva aja ja dokumentide täitmise kohta.“;

44) paragrahvi 59 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsient.“;

45) paragrahvi 64 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse DRG piirhinna korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsiendiga.

(2) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse käesoleva määruse § 60 punkti 4 kohaselt saadud muude teenuste summade liitmisel ja korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 48 lõikes 4 nimetatud muude teenuste summa koefitsiendiga.“;

46) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

47) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Ruumis paiknevate ressursside loetelu“;

48) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”;

49) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses“;

50) määruse lisa 39 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 „Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Ruumis paiknevate ressursside loetelu

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 5 Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json