Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2020, 2

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega

Vastu võetud 13.12.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 68 lõike 1 ja § 120 lõike 1, jäätmeseaduse § 2 lõike 5, § 21 lõike 2, § 29 lõike 4 punktide 5, 10 ja 151, § 33 lõike 1 punkti 1, § 331 lõike 8 ning § 421 lõike 6, kalapüügiseaduse § 12 lõike 5, § 20 lõike 5, § 25 lõike 7, § 26 lõike 8, § 61 lõigete 12 ja 14, § 68 lõigete 1, 2, 4 ja 5, § 69 lõike 3 ning § 70 lõike 2, keskkonnajärelevalve seaduse § 83, § 13 lõigete 2 ja 3, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 401 lõike 2, keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punktide 2 ja 3, § 121 lõike 2, kiirgusseaduse § 97 lõike 3, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ning veeseaduse § 142 ja § 233 lõike 6 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määruse nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määruses nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 5 ja § 8 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjal, Keskkonnainspektsioonil“ sõnaga „Keskkonnaametil“;

2) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõnad „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjat ja Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaametit“.

§ 2. Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine“ muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine“ § 5 punktides 6 ja 7 ning § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 3. Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 30 „Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 30 „Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord“ § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“.

§ 4. Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ § 8 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaamet (edaspidi amet) nõuab lisaandmete esitamist, kui ta ei nõustu jäätmevaldaja tehtud jäätmete liigitamist käsitlevate järeldustega või loeb esitatud põhjendusi ebapiisavaks, ja määrab selleks tähtaja. Tähtaja määramisel arvestab amet lisaandmete laadi ja kättesaadavust.

(3) Jäätmevaldaja esitab lõikes 2 nimetatud materjalid ametile kas jäätmeloa või keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide hulgas või ameti nõudmisel ameti määratud viisil.“.

§ 5. Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruse nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruse nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord“ § 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsiooni“.

§ 6. Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ muutmine

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruses nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ asendatakse läbivalt sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“.

§ 7. Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord“ § 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 8. Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ muutmine

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruses nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „dokumendihalduse“ sõnaga „teabehalduse“;

2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.“;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) keskkonnatasuosakond;“;

4) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) täidab maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel.“;

5) paragrahvi 12 lõike 15 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) korraldab ameti finantsjuhtimist;“.

§ 9. Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 „Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 „Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ § 8 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruses nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad „Keskkonnainspektsioon ja“;

3) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eksperdirühma kokkukutsumise otsus saadetakse kaebuse esitajale ja heiteallika valdajale.“;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaamet saadab lõhnaaine esinemise hindamistulemuste hinnangu Keskkonnaministeeriumile, kaebuse esitajale ja heiteallika valdajale.“.

§ 11. Keskkonnaministri 21. mai 2020. a määruse nr 26 „Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm“ muutmine

Keskkonnaministri 21. mai 2020. a määruse nr 26 „Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm“ § 3 lõikes 4 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“ ja tekstiosa „([email protected])“ tekstiosaga „([email protected])“.

§ 12. Keskkonnaministri 20. septembri 2019. a määruse nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus“ muutmine

Keskkonnaministri 20. septembri 2019. a määruse nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus“ § 9 lõikes 1 ja § 11 punktis 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 13. Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“ muutmine

Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruses nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 7 ja § 8 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjal, Keskkonnainspektsioonil“ sõnaga „Keskkonnaametil“;

2) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõnad „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjat ja Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaametit“.

§ 14. Keskkonnaministri 8. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele“ muutmine

Keskkonnaministri 8. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele“ §-s 6 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 5 asendatakse sõnad „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjale“ sõnaga „Keskkonnaametile“;

2) lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesolevas paragrahvis nimetatud dokumentidega on õigus tutvuda kohaliku omavalitsuse üksusel või asutusel keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras ja Keskkonnaametil.“.

§ 15. Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruse nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruses nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keskkonnainspektsiooni büroode“ sõnadega „Keskkonnaameti järelevalveosakonna“.

§ 16. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 7 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „ametile“;

2) paragrahvist 39 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsioonile“;

3) paragrahvi 53 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja keskkonnainspektsiooni“.

§ 17. Keskkonnaministri 2. novembri 2015. a määruse nr 60 „Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 2. novembri 2015. a määruse nr 60 „Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõuded“ § 6 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjal, keskkonnainspektsioonil“ sõnaga „Keskkonnaametil“.

§ 18. Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ § 18 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsiooni“.

§ 19. Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 42 „Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruses nr 42 „Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või keskkonnajärelevalve ülesandega asutuse“;

2) paragrahvi 2 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tõendi esiküljel on järgnevad andmed:
1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
2) teenistuja struktuuriüksus ja ametinimetus;
3) tõendi number.

(4) Tõendi tagaküljel on teenistuja kohta, kellele on väljastatud teenistusrelv, järgnevad andmed:
1) tõendi väljaandmise kuupäev;
2) tõendi kehtivuse tähtaeg;
3) teenistuja isikukood;
4) tõendi väljaandja nimi;
5) märge teenistusrelva kandmise õiguse kohta.“;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnainspektsiooni logo“ sõnadega „Keskkonnaameti keskkonnajärelevalve sümbol“;

4) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tõendi ja tunnusmärgi väljastab riigi keskkonnakaitseinspektorile Keskkonnaameti peadirektor. Keskkonnaameti peadirektorile väljastab tõendi keskkonnaminister.“;

6) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnaamet peab arvestust tõendite ja tunnusmärkide väljaandmise ning tagastamise kohta.“;

7) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 20. Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruse nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta“ muutmine

Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruses nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 5 ja § 7 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „[email protected]“ tekstiosaga „[email protected]“;

3) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „[email protected]“ tekstiosaga „[email protected]“.

§ 21. Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ muutmine

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ § 10 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“.

§ 22. Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruse nr 39 „Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm“ muutmine

Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruses nr 39 „Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm“ asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 23. Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ §-s 12 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 24. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json