Teksti suurus:

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2020, 29

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Vastu võetud 19.06.2015 nr 38
RT I, 26.06.2015, 18
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2015RT I, 28.11.2015, 201.12.2015
23.11.2017RT I, 28.11.2017, 4101.12.2017
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 12 lõike 5, § 25 lõike 7, § 26 lõike 8, § 61 lõike 12 ja keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, taotlemise viisid, taotluses esitatavad andmed ja vahetult loa andjale esitatava taotluse vorm, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volikirjast teavitamise kord, kalastuskaardi alusel toimunud harrastuskalapüügi andmete esitamise kord, vorm ja tähtaeg ning harrastuskalapüügiõiguse tasu, harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord.

2. peatükk Kalastuskaardi taotlemine, taotlemise viisid, tähtajad, taotluses esitatavad andmed, taotluse vorm ning kalastuskaardi andmine ja tähtajad 

§ 2.   Kalastuskaardi taotlemine, taotlemise aeg ja viisid

  (1) Taotlusi võetakse vastu alates püügiaastale eelneva aasta detsembrikuu esimese tööpäeva hommikust kella 9.00st, välja arvatud vähimõrra ja vähinataga püügiõiguse taotlused, mis võetakse vastu alates püügiaasta juulikuu esimese tööpäeva hommikust kella 9.00st. Varem esitatud taotluse jätab kalastuskaardi andja läbi vaatamata.

  (2) Kalastuskaarte taotletakse vahetult Keskkonnaametist või isiku üheselt tuvastamist võimaldava kanali (edaspidi elektrooniline kanal) kaudu.

  (3) Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Keskkonnaametist antakse taotlus üle kalastuskaardi andjale, saadetakse kalastuskaardi andja aadressile posti teel või saadetakse digitaalallkirjastatuna kalastuskaardi andja e-postiaadressile. Kalastuskaardi andja postiaadress ja e-postiaadress tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (4) Elektroonilise kanali kaudu esitatakse taotlus selleks internetis asutatud erilise taotlemiskeskkonna või mobiiltelefoni kaudu. Mobiiltelefoniga saab taotluse esitada üksnes nende kalastuskaartide taotlemiseks, millele ei ole kalapüügiseaduse § 29 lõike 7 alusel määratud piirarve. Juhised kalastuskaardi taotlemiseks elektroonilise kanali kaudu tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (5) Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Keskkonnaametist kinnitab taotleja kalastuskaardi andjale üleantava taotluse ja posti teel esitatud taotluse oma allkirjaga. Kalastuskaardi andja e-postiaadressile elektrooniliselt esitatud taotlusel peab olema digitaalallkirja seadusega sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.

  (6) Kui taotlus antakse kalastuskaardi andjale üle teise isiku eest, peab taotluse esitaja lisama taotlusele taotleja allkirjastatud asjakohase volikirja.

  (7) Kalastuskaardi andja registreerib kalastuskaardi taotluse saamise täpse aja.

  (8) Kalastuskaardi andjale kirjalikult posti teel või elektrooniliselt e-postiaadressile tähtajaks saadetud taotluse saamise täpseks ajaks loetakse selle registreerimise aeg, mis on märgitud kalastuskaardi andja dokumendihaldussüsteemis.

§ 3.   Taotluses esitatavad andmed ja vahetult loa andjale esitatava taotluse vorm

  (1) Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Keskkonnaametilt esitatakse kalastuskaardi andjale lisas 1 esitatud vormikohane taotlus.

  (2) Kalastuskaardi taotlemisel elektroonilise kanali kaudu esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) taotleja e-posti aadress;
  4) taotleja telefoninumber;
  5) taotletava püügipiirkonna asukoht (maakond);
  6) taotletav püügivahend ja periood.

§ 4.   Kalastuskaardi andmine

  (1) Kalastuskaardid antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes järjestamisel aluseks nõuetele vastava taotluse saamise täpse aja.

  (2) Kalastuskaardi andja teeb, välja arvatud siis, kui kalastuskaarti taotletakse elektroonilise kanali kaudu, kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise otsuse ning teatab sellest taotlejale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotlusel näidatud viisil või posti teel, kui taotlusel ei ole märget otsuse kättesaamise viisi kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Kalastuskaardi taotlemisel elektroonilise kanali kaudu teavitatakse taotlejat elektrooniliselt kalastuskaardi andmisest või kalastuskaardi andmisest keeldumise põhjendusest vahetult taotluse saamise järel.

  (4) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui selleks on kalapüügiseaduse § 27 lõikes 1 sätestatud alus.

  (5) Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Keskkonnaametist kontrollib kalastuskaardi andja harrastuskalapüügiõiguse tasu laekumist selleks määratud pangakontole. Panga nimi ning kontonumber, kuhu harrastuskalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti kodulehel.

  (6) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuskalapüügiõiguse tasu on makstud, annab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaart on elektrooniline dokument teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogus. Kui kalastuskaardi saaja soovib, väljastab kalastuskaardi andja allkirjastatud kalastuskaardi.
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

  (7) Kalastuskaardi andja peab kalastuskaartide arvestust teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogus.
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

3. peatükk Nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volikirjast teavitamine 

§ 5.   Nõuded volikirja kohta

  Kalapüügiseaduse § 12 lõikes 4 nimetatud volikirjas peab olema märgitud volitaja ja volitatava ees- ja perekonnanimi, isikukood, posti- ja e-postiaadress, telefoninumber, kalapüügivahendi märgistus, asukoht, püügilt eemaldamise kuupäev ning volitaja allkiri.

§ 6.   Volituse alusel püügivahendi veekogust eemaldamisest teavitamine

  (1) Keskkonnaametit teavitatakse valvetelefoni lühinumbril 1313 püügivahendi eemaldamise volitamisest üks tund enne veekogule minekut.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Keskkonnaametile esitatakse:
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  1) volitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefoninumber;
  2) volitatava ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefoninumber;
  3) kalapüügivahendi asukoht;
  4) lähtekoht kust suundutakse veekogule.

4. peatükk Harrastuskalapüügi andmete esitamine, vorm ja tähtaeg 

§ 7.   Harrastuskalapüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

  (1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta esitatakse lisas 2 oleva vormi kohaselt.

  (2) Juhul kui tegemist on kuni üks kuu kehtiva kalastuskaardiga, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu. Pikemal perioodil kui üks kuu kehtiva kalastuskaardi püügiaruanne esitatakse viie päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest arvates.

§ 8.   Harrastuskalapüügi andmete esitamine

  (1) Püügiõiguse soetanud isik esitab käesoleva määruse lisas 2 nimetatud andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud või püügil saaki ei saadud, tehakse aruandelehele vastavasisuline märge.

  (2) Kui kalapüügiseaduses § 12 lõikes 2 sätestatud juhul eemaldas püügivahendi püügilt volitatud isik, esitab kalastuskaardi alusel püütud kala kohta lisas 2 nimetatud andmed püügiõiguse soetanud isik.

  (3) Lisas 2 oleva vormi lahtrisse „püügikoht” märgitakse:
  1) merel – Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. a määruse nr 186 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” lisa 4 kaardil oleval suure püügiruudu number, 28-1, mis tähistab Liivi lahte; 28-2, mis tähistab Läänemere avaosa ja Saaremaa läänerannikut; 29, mis tähistab Hiiumaa rannikuala ja Väinamerd; 32, mis tähistab Soome lahte;
  2) siseveekogul – veekogu nime.

  (4) Lisas 2 nimetatud andmed esitatakse elektroonilise kanali kaudu, saadetakse kalastuskaardi andjale tähtkirjaga, antakse kalastuskaardi andjale üle või saadetakse elektrooniliselt kalastuskaardi andja e-postiaadressile. Elektrooniliselt kalastuskaardi andja e-postiaadressile esitatud harrastuskalapüügi andmete esitamise vorm peab olema kinnitatud digitaalallkirja seadusega sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

  (5) Kalastuskaardi andja sisestab esitatud harrastuskalapüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse järgmise kuu 15. kuupäevaks.
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

5. peatükk Harrastuskalapüügiõiguse eest tasumine ja tasu maksmise kontrollimine 

§ 9.   Harrastuskalapüügiõiguse eest tasumine ning tasu maksmise kontrollimine

  (1) Kalapüügiseaduse § 25 lõike 1 punktis 1 nimetatud harrastuskalapüügiõiguse eest tasumine toimub internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu. Juhised harrastuskalapüügiõiguse eest internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini kaudu maksmise kohta ning nende käsimüügipunktide nimekiri, kus saab maksta harrastuskalapüügiõiguse tasu, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (2) Internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu kalapüügiseaduse § 25 lõike 1 punktis 1 nimetatud harrastuskalapüügiõiguse eest tasudes tuleb eelpoolloetletud maksekanalis püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks märkida selle isiku isikukood, kellele harrastuskalapüügiõigust soetatakse. Isikutel, kellel puudub Eesti isikukood, tuleb harrastuskalapüügiõiguse eest tasumisel püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks märkida selle riigi isikukood, mis püügiõiguse saajale on antud tema elukohariigis, ning märkida ka asjaomase riigi nimetus.

  (3) Kalapüügiseaduse § 25 lõike 1 punktis 1 nimetatud harrastuskalapüügiõiguse eest tasumist internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel isikukoodi järgi. Isikutel, kellel puudub Eesti isikukood, kasutatakse püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks tema elukohariigis antud isikukoodi. Harrastuskalapüügiõiguse tasu maksmist ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu kontrollitakse tasu maksmisel kasutatud isikut tõendava dokumendi alusel, millele see isikukood on märgitud.

6. peatükk Harrastuskalapüügiõiguse tasu 

§ 10.   Harrastuskalapüügiõiguse tasu

  (1) Harrastuskalapüügiõiguse tasu suurus sõltub harrastuskalapüügiõiguse kehtivuse perioodist.

  (2) Sõltuvalt harrastuskalapüügiõiguse kehtivusest, kalapüügiseaduse §-s 29 sätestatud juhud välja arvatud, on harrastuskalapüügiõiguse tasu järgmine:
  1) 24 tunni eest – 1 euro;
  2) 7 päeva eest – 3 eurot;
  3) 182 päeva eest – 13 eurot;
  4) 365 päeva eest – 20 eurot.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud tasule võib harrastuskalapüügiõiguse internetimakse, infoliini, mobiilimakse või käsimüügipunkti kaudu soetamisel lisanduda teenustasu vastavalt kasutatava ostukanali teenusepakkuja hinnakirjale.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 101.   Üleminekusäte

  2016. aasta kalastuskaardi taotlusi kadiskaga püügiks võetakse vastu alates juunikuu esimese tööpäeva hommikust kella 9.00st.
[RT I, 28.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Lisa 1 Kalastuskaardi taotluse vorm

Lisa 2 Püügiandmete esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json