Teksti suurus:

Nõuded internetiühenduse teenuse osutaja vahetamisele

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2021, 5

Nõuded internetiühenduse teenuse osutaja vahetamisele1

Vastu võetud 16.12.2021 nr 79

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 89 lõike 10 alusel.

§ 1.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenuse osutaja – internetiühenduse teenuse osutaja, kellega klient lõpetab sideteenuse lepingu;
  2) uus teenuse osutaja – internetiühenduse teenuse osutaja, kellega klient sõlmib või kavatseb sõlmida sideteenuse lepingu.

§ 2.  Kliendi teavitamine ja internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise korraldamine

  (1) Teenuse osutaja ja uus teenuse osutaja annab kliendile asjakohast teavet internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise tingimuste kohta.

  (2) Internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise korraldab uus teenuse osutaja.

  (3) Teenuse osutaja jätkab kliendile internetiühenduse teenuse osutamist samadel tingimustel kuni § 3 lõikes 2 sätestatud tähtpäevani.

  (4) Sideettevõtja, kelle sidevõrke kasutab hulgimüügi tasandi juurdepääsu alusel teenuse osutaja või uus teenuse osutaja, tagab, et teenuse osutajal ja uuel teenuse osutajal oleks võimalik teostada vahetusprotsessi vastavalt määrusele.

§ 3.  Tegevused internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise puhul

  (1) Uus teenuse osutaja selgitab koostöös teenuse osutajaga viie tööpäeva jooksul pärast kliendilt internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise avalduse saamist välja, kas internetiühenduse teenuse osutaja vahetamine on tehniliselt teostatav.

  (2) Kui internetiühenduse teenuse osutaja vahetamine on tehniliselt teostatav, lepib uus teenuse osutaja kliendi ja teenuse osutajaga kokku internetiühenduse teenuse osutaja vahetamise tähtaja, mis ei või olla pikem kui 30 tööpäeva lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest, välja arvatud juhul, kui kliendiga lepitakse kokku pikem tähtaeg.

  (3) Uus teenuse osutaja aktiveerib internetiühenduse teenuse kliendiga kokku lepitud kuupäeval.

  (4) Internetiühenduse teenuse osutaja vahetamisel tagavad uus teenuse osutaja ja teenuse osutaja kliendile internetiühenduse teenuse katkematuse. Kui katkematu üleminek ei ole tehniliselt võimalik, siis kliendi internetiühenduse teenuse katkemine ei tohi ületada ühte tööpäeva.

  (5) Kliendi lepingud teenuse osutajaga lõppevad § 3 lõikes 2 kokku lepitud tähtpäeval automaatselt.

  (6) Kui internetiühenduse teenuse osutaja vahetamine ei ole tehniliselt teostatav, siis edastab uus teenuse osutaja kliendile lõikes 1 toodud tähtaja jooksul selle kohta selgituse.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. veebruaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (ELT L 321, 17.12.2018, lk 36–214).

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json