Teksti suurus:

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate teadus- ja arenduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate teadus- ja arenduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand) - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 3

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate teadus- ja arenduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)

Vastu võetud 13.01.2011 nr 9

Määrus kehtestatakse „Konkurentsiseaduse” § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega antakse üldine luba (grupierand) konkurentsi kahjustavaks või kahjustada võivaks teadus- ja arenduskokkuleppeks.

  (2) Teadus- ja arenduskokkulepe on kokkulepe, kooskõlastatud tegevus või ettevõtjate ühenduse otsus, mis sisaldab tingimusi, mille alusel ettevõtjad tegelevad:
  1) kaupa või tehnoloogiat käsitleva ühise teadus- ja arendustegevusega ning kõnealuse teadus- ja arendustegevuse tulemuse ühise kasutamisega;
  2) samade kokkuleppe poolte vahel varem sõlmitud kokkuleppe alusel korraldatud, kaupa või tehnoloogiat käsitleva teadus- ja arendustegevuse tulemuse ühise kasutamisega;
  3) kaupa või tehnoloogiat käsitleva ühise teadus- ja arendustegevusega, välja arvatud selle tulemuse ühise kasutamisega;
  4) kauba või tehnoloogia tasustatud teadus- ja arendustegevusega ning kõnealuse teadus- ja arendustegevuse tulemuse ühise kasutamisega;
  5) samade kokkuleppe poolte vahel varem sõlmitud kokkuleppe alusel korraldatud, kaupa või tehnoloogiat käsitleva tasustatud teadus- ja arendustegevuse tulemuse ühise kasutamisega;
  6) kaupa või tehnoloogiat käsitleva tasustatud teadus- ja arendustegevusega, välja arvatud selle tulemuse ühise kasutamisega.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teadus- ja arendustegevus on kauba, tehnoloogia või protsessiga seotud oskusteabe omandamine ning teoreetilise analüüsi tegemine, süstemaatiline teadustöö või katsetamine, sealhulgas katseline tootmine, kauba või protsessi tehniline katsetamine, selleks vajalike võimaluste loomine ja tulemuste suhtes intellektuaalomandi õiguste omandamine;
  2) tulemuse kasutamine on lepingu objektiks oleva kauba tootmine või turustamine või lepingu objektiks oleva tehnoloogia kasutamine või sellise tootmise või kasutamise jaoks vajalike intellektuaalomandi õiguste loovutamine või litsentsimine kolmandale poolele või selliseks tootmiseks või kasutamiseks vajaliku oskusteabe edastamine kolmandale poolele;
  3) intellektuaalomandi õigus on tööstusomandi õigus, autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused;
  4) oskusteave on konfidentsiaalne, oluline ja identifitseeritav praktilise teabe kogum, mis ei ole patenditud;
  5) ühine teadus- ja arendustegevus või ühine tulemuse kasutamine toimub siis, kui sellega seotud töö tegijaks on ühine rühm, organisatsioon või ettevõtja, kui töö usaldatakse ühiselt kolmandale isikule või kui töö jaotatakse kokkuleppe poolte vahel spetsialiseerumise kaudu teadus- ja arendustegevuse või tulemuste kasutamise raames;
  6) teadus- ja arendustegevusele spetsialiseerumine on spetsialiseerumine, kus iga kokkuleppe pool tegeleb teataval määral teadus- ja arenduskokkuleppega hõlmatud teadus- ja arendustegevusega ja keskendub konkreetsele valdkonnale;
  7) kasutamisele spetsialiseerumine on spetsialiseerumine, kus kokkuleppe pooled jaotavad omavahel üksikülesanded või seavad vastastikku piiranguid seoses tulemuse kasutamisega, kusjuures kõik pooled on kohustatud tulemusi teataval määral kasutama;
  8) tasustatud teadus- ja arendustegevus on teadus- ja arendustegevus, kus üks kokkuleppe pool teostab kogu teadus- ja arendustegevust ning teine kokkuleppe pool üksnes tasustab selle teostamist (tasustav pool).

§ 2.  Grupierandi kohaldumise tingimused

  (1) Kui kokkuleppe pooled ei ole omavahel konkureerivad ettevõtjad, kohaldub grupierand kogu teadus- ja arendustegevuse teostamise jooksul.

  (2) Kui teadus- ja arendustegevuse tulemusi kasutatakse ühiselt, kohaldub grupierand seitsme aasta jooksul alates kokkuleppe objektiks oleva kauba või kokkuleppe objektiks oleva tehnoloogia esmakordsest turule laskmisest.

  (3) Kui kaks või enam § 1 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud teadus- ja arenduskokkuleppe poolt on omavahel konkureerivad ettevõtjad, kohaldub grupierand lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaja jooksul üksnes juhul, kui teadus- ja arenduskokkuleppe sõlmimise ajal ei ületa kokkuleppe poolte ühine turuosa 25% kaubaturust.

  (4) Kui kaks või enam § 1 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud teadus- ja arenduskokkuleppe poolt on omavahel konkureerivad ettevõtjad, kohaldub grupierand lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaja jooksul üksnes juhul, kui tasustava poole ning kõigi teiste kokkuleppe poolte, kellega ta on sõlminud kokkuleppe objektiks oleva kauba tootmiseks või tehnoloogia loomiseks teadus- ja arenduskokkuleppe, ühine turuosa ei ületa kokkuleppe sõlmimise ajal 25% kaubaturust.

  (5) Pärast lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaja möödumist kohaldub grupierand ajani, kui kokkuleppe poolte ühine turuosa ei ületa 25% kaubaturust.

  (6) Grupierand kohaldub tingimusel, et teadus- ja arenduskokkuleppes sätestatakse, et kõikidel kokkuleppe pooltel on täielik juurdepääs ühise teadus- ja arendustegevuse või tasustatud teadus- ja arendustegevuse lõplikule tulemusele selle kasutamiseks või edasiseks teadusuuringuks ja arendustegevuseks kohe, kui tulemused on kättesaadavad, sealhulgas mis tahes tekkinud intellektuaalomandi õigusele ja oskusteabele.

  (7) Kui kokkuleppe pooled piiravad vastavalt käesolevale grupierandile oma teadus- ja arendustegevuse tulemuse ühist kasutamist, eriti seoses tulemuse kasutamisele spetsialiseerumisega, võib lõikes 6 nimetatud tulemusele juurdepääsu vastavalt piirata.

  (8) Teadus- ja arendustegevusega tegelevad akadeemilised asutused, teadusinstituudid või ettevõtjad, kes pakuvad teadus- ja arendustegevust teenusena ega kasuta tavapäraselt aktiivselt tulemusi, võivad leppida kokku teadus- ja arendustegevuse tulemuste kasutamises üksnes edasise teadustöö eesmärkidel.

  (9) Teadus- ja arenduskokkulepe võib ette näha, et kokkuleppe pooled nõuavad teineteiselt tasu juurdepääsu tagamise eest teadus- ja arendustegevuse tulemustele edasise teadustöö läbiviimise või tulemuste kasutamise eesmärgil, kuid kõnealune tasu ei tohi olla sedavõrd kõrge, et tõkestab tegelikku tulemustele juurdepääsu.

  (10) Kui teadus- ja arenduskokkulepe näeb ette üksnes ühist teadus- ja arendustegevust või tasustatud teadus- ja arendustegevust, peab kokkulepe sätestama, et kõigile kokkuleppe pooltele tagatakse juurdepääs teiste kokkuleppe poolte varem olemas olnud oskusteabele, kui see on tulemuste kasutamiseks asendamatu.

  (11) Teadus- ja arenduskokkulepe võib ette näha, et kokkuleppe pooled nõuavad teineteiselt tasu lõikes 10 viidatud oskusteabele juurdepääsu tagamise eest, kuid kõnealune tasu ei tohi olla sedavõrd kõrge, et tõkestab tegelikku oskusteabele juurdepääsu.

  (12) Ühine kasutamine tohib olla seotud vaid sellise tulemusega, mis on kaitstud intellektuaalomandi õigusega või mille puhul on tegemist oskusteabega, mis on kokkuleppe objektiks oleva kauba tootmisel või kokkuleppe objektiks oleva tehnoloogia rakendamisel asendamatu.

  (13) Kokkuleppe pooleks olev ettevõtja, kellele on seoses tulemuste kasutamisele spetsialiseerumisega tehtud ülesandeks lepingu objektiks olevate kaupade tootmine, peab täitma kõigi teiste kokkuleppe poolte kokkuleppe objektiks olevate kaupade tarnenõudlust.

  (14) Lõikes 13 nimetatud kaupade tarnenõudluse kohustust ei pea täitma, kui teadus- ja arenduskokkulepe näeb ette ka ühise turustamise ühise rühma, organisatsiooni või ettevõtja kaudu või kui kokkuleppe pooled on kokku leppinud, et kokkuleppe objektiks olevat kaupa turustab üksnes neid tootev pool.

  (15) Grupierand kohaldub ka nende teadus- ja arenduskokkuleppes sisalduvate sätete suhtes, mis on seotud intellektuaalomandi õiguste litsentsimise või selliste õiguste loovutamisega ühele või mitmele kokkuleppe poolele või üksusele, mille kokkuleppe pooled on ühise teadus- ja arendustegevuse, tasustatud teadus- ja arendustegevuse või tulemuste ühise kasutamise tarbeks loonud, tingimusel, et kõnealused sätted ei ole kokkuleppe esmaseks objektiks, kuid on otseselt seotud nende rakendamisega ja on selleks vajalikud.

  (16) Käesolevas paragrahvis nimetatud turuosa arvutamisel võetakse aluseks eelneva kalendriaasta andmed.

§ 3.  Grupierandi kohaldumata jätmine

  (1) Grupierand ei kohaldu teadus- ja arenduskokkuleppele, mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt, kas kokkuleppe alusel või muude poolte kontrolli all olevate teguritega koosmõjus:
  1) piirata kokkuleppe poole vabadust tegeleda iseseisvalt või koos kolmandate isikutega teadus- ja arendustegevusega kokkuleppega mitteseonduvas valdkonnas või pärast ühise teadus- ja arendustegevuse või tasustatud teadus- ja arendustegevuse lõppemist kokkuleppega seonduvas valdkonnas;
  2) piirata tootmist või müügimahtu;
  3) määrata kolmandate isikute suhtes lepingu objektiks olevate kaupade müümisel või lepingu objektiks olevate tehnoloogiate litsentsimisel hindu;
  4) piirata territooriume, kuhu pool võib kokkuleppe objektiks olevaid kaupu passiivselt müüa või kokkuleppe objektiks olevaid tehnoloogiaid litsentsida;
  5) piirata kliente, kellele kokkuleppe pool võib kokkuleppe objektiks olevaid kaupu passiivselt müüa või kokkuleppe objektiks olevaid tehnoloogiaid litsentsida;
  6) keelata või piirata kokkuleppe poolel aktiivselt müüa kokkuleppe objektiks olevat kaupa või tehnoloogiat või piirata sellist müüki territooriumi ja klientidega, kes ei ole kasutamise raames spetsialiseerumisel reserveeritud vaid ühele kokkuleppe poolele;
  7) keelata ostjate, kes asuvad kokkuleppe pooltele reserveeritud vastavatel territooriumitel, või ostjate, kes on jaotatud poolte vahel tulemuste kasutamise raames spetsialiseerumise kaudu, ja kes turustaksid lepingu objektiks olevat kaupa väljaspool teadus- ja arenduskokkuleppega määratud territooriumi, poolt esitatava tarnenõudluse täitmist;
  8) raskendada kasutajatel või edasimüüjatel kokkuleppe objektiks olevate kaupade hankimist teistelt edasimüüjatelt.

  (2) Grupierand ei kohaldu järgmiste teadus- ja arenduskokkuleppes sisalduvate piirangute ja tingimuste suhtes:
  1) keeld vaidlustada kokkuleppe pooltele kuuluva teadus- ja arendustegevusega seotud intellektuaalomandi õiguse kehtivust pärast teadus- ja arendustegevuse lõppemist või kokkuleppe pooltele kuuluva teadus- ja arendustegevuse tulemust kaitsva intellektuaalomandi õiguse kehtivust pärast teadus- ja arenduskokkuleppe kehtivusaja lõppu, välistamata ja piiramata võimalust teadus- ja arenduskokkuleppe lõpetamiseks, kui üks kokkuleppe pool sellise intellektuaalomandi õiguse kehtivuse vaidlustab;
  2) nõue mitte anda kolmandale isikule litsentsi kokkuleppe objektiks oleva kauba tootmiseks või kokkuleppe objektiks oleva tehnoloogia kasutamiseks, kui kokkulepe ei näe ette ühise teadus- ja arendustegevuse või tasustatud teadus- ja arendustegevuse tulemuste kasutamise lubamist vähemalt ühele kokkuleppe poolele.

§ 4.  Grupierandi kohaldumist mittevälistavad piirangud

  (1) Grupierand kohaldub § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud piirangut sisaldavale teadus- ja arenduskokkuleppele, kui piirang seisneb:
  1) tootmisplaanide tegemises, kui tulemuste ühine kasutamine hõlmab kokkuleppe objektiks oleva kauba ühistootmist;
  2) müügiplaanide tegemises, kui tulemuse ühine kasutamine hõlmab kokkuleppe objektiks oleva kauba ühist turustamist või kokkuleppe objektiks oleva tehnoloogia ühist litsentsimist ühise rühma, organisatsiooni või ettevõtja kaudu või ühiselt kolmandale isikule usaldamise kaudu;
  3) kasutamisele spetsialiseerumises;
  4) kokkuleppe poole õiguse piiramises toota, müüa, loovutada või litsentsida kaupa, tehnoloogiat või tootmisprotsessi, mis konkureerib kokkuleppe objektiks oleva kauba või tehnoloogiaga tähtajaks, mil kokkuleppe pooled on nõustunud tulemuste ühise kasutamisega.

  (2) Grupierand kohaldub § 3 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud piirangut sisaldavale teadus- ja arenduskokkuleppele, kui piirang seisneb nõudes litsentsida tulemus eksklusiivselt teisele kokkuleppe poolele.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2022. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud teadus- ja arenduskokkulepet, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud grupierandi tingimustele, kuid on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002. a määruses nr 196 „Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate horisontaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)” (RT I 2002, 52, 331; 2004, 77, 528) sätestatud tingimustega, võib rakendada kuni 31. detsembrini 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json