Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 8

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 11.01.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” (RTL 2004, 49, 847; RT I 2010, 46, 273) § 41 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohtlike ainete sisaldus jäätmetes ei tohi ületada „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel pinnase kohta kehtestatud piirväärtust elumaal või tööstusmaal sõltuvalt territooriumi, kus jäätmeid taaskasutatakse, maakasutuse sihtotstarbest;”.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json