Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 14

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 2
RT I 2009, 6, 37
jõustumine 25.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
13.01.2011RT I, 19.01.2011, 122.01.2011, rakendatakse alates 15.01.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1361 lõike 1 ja § 1363 alusel.

§ 1.  Palgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike ning vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad vastavalt lisadele 1 ja 2.

 (2) Palgamäära kehtestamisel võetakse ametikohast sõltuvalt arvesse piirkonda, asutust, kvalifikatsiooninõudeid, tööülesandeid, töötamist õhtusel või öisel ajal ning muid asjaolusid.

§ 2.  Vanglaametnike põhipalga vähendamine erialase hariduse puudumise tõttu

 (1) Vanglaametnikele kehtestatakse palgamäär erialase hariduse olemasolul ja palgamäär erialase hariduse puudumisel.

 (2) Erialaseks hariduseks käesoleva määruse tähenduses loetakse vangla peainspektoril ning I ja II klassi vanglainspektoril vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidust ning I ja II klassi valvuril vangla- või politseiametniku erialal omandatud kutse- või rakenduskõrgharidust.

§ 3.  Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest

 (1) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav ülesanne on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida ametnik täidab asutuse juhi või vahetu ülemuse korralduse alusel.

 (2) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib tema ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglateenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel.

 (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud lisatasu võib ühes kuus maksta kuni 50% vanglaametniku või vanglas töötava riigiametniku madalaimast palgamäära summast.

§ 31.  Vanglaametnike väljateenitud aastate tasu arvutamine

  Vanglaametnikele makstav väljateenitud aastate tasu teenistusaastate eest arvutatakse vanglaametniku ametikoha madalaimast palgamäärast.
[RT I, 19.01.2011, 1 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 15.01.2011]

§ 32.  Palgamäärade kohaldamise erisus

  Murru Vanglas teenistuses olevatele isikutele, kes jätkavad teenistust alates 15. jaanuarist 2011. a Harku ja Murru Vanglas, kohaldatakse seni kehtinud palgamäärasid.
[RT I, 19.01.2011, 1 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 15.01.2011]

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad eurodes