Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused, kulude koostisosad ja riigieelarvest makstava tasu maksmise täpsemad tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 17

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused, kulude koostisosad ja riigieelarvest makstava tasu maksmise täpsemad tingimused ja kord

Vastu võetud 29.01.2009 nr 20
RT I 2009, 8, 56
jõustumine 06.02.2009, rakendatakse alates 1.01.2009.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
13.01.2011RT I, 19.01.2011, 622.01.2011, rakendatakse alates 1.01.2011

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1118 lõike 5 punktide 1, 2 ja 3 ning § 1126 lõike 6 alusel.

1. peatükk KULUDE KOOSSEIS 

§ 1.   Erihoolekandeteenuste kulude koosseis

  (1) Erihoolekandeteenuste maksimaalsete maksumuste hulgas kaetakse järgmised kulude koostisosad:
  1) personali palgakulu ja koolituskulu;
  2) personali transpordikulu, mis on seotud teenustel viibivate isikute asjaajamistega;
  3) «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikute tervisekontrolli kulu ja töötajate vaktsineerimise kulu;
  4) bürootarvete, postitarvete ja sideteenuste kulu.

  (2) Igapäevaelu toetamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1135 lõikes 2 sätestatud tegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite, materjalide, ruumide sisustuse ja muu sellise kulu;
  2) teenuse osutaja omandis või kasutuses olevate teenuse osutamise ruumide koristustarvete kulu.

  (3) Toetatud elamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule teenusel viibivate isikute kasutuses olevate ruumide sisustuse ja inventari kulu.

  (4) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) teenusel viibivate isikute transpordikulu, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisega;
  2) vastavalt «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1146 lõikes 2 või § 1149 lõikes 2 sätestatud tegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite, materjalide jms kulu;
  3) teenusel viibivate isikute hügieenitarvete, riiete ja voodipesu ning nende soetamise ja hooldamisega seotud kulu;
  4) teenusel viibivate isikute käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu;
  5) teenusel viibivate isikute kasutuses olevate eluruumide sisustuse kulu;
  6) administratsiooniruumide ja muude ruumide, kus viiakse läbi teenuse sisuks olevaid tegevusi, hoolduskulu ja kommunaalkulu.

  (41) Ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule ka inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu.
[RT I, 19.01.2011, 6 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 1.01.2011]

  (5) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul on teenusele õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad:
  1) isiku toitlustamise kulu, sealhulgas toitlustamisega seotud personali palgakulu;
  2) isiku majutamisega seotud kulud, mida ei ole loetletud lõikes 4, ja majutusega seotud ruumide, mida isik kasutab teiste teenusel viibivate isikutega ühiselt, sealhulgas tualettruumi, vannitoa ja koridori hooldus- ja kommunaalkulu ning nende ruumide hooldusega seotud personali palgakulu.

2. peatükk ERIHOOLEKANDETEENUSTE MAKSIMAALSED MAKSUMUSED JA KULUDE HÜVITAMINE 

§ 2.   Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused

  (1) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 1136 nimetatud igapäevaelu toetamise teenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 88,71 eurot kalendrikuus.

  (2) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 1140 nimetatud töötamise toetamise teenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada töötamise toetamise teenust maksimaalse maksumusega 72,80 eurot kalendrikuus.

  (3) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 1143 nimetatud toetatud elamise teenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada toetatud elamise teenust maksimaalse maksumusega 138,12 eurot kalendrikuus.

  (4) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 1147 nimetatud kogukonnas elamise teenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada kogukonnas elamise teenust maksimaalse maksumusega 228,55 eurot kalendrikuus.

  (5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1150 lõikes 1 nimetatud ööpäevaringsele erihooldusteenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, oööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 382 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.01.2011, 6 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 1.01.2011]

  (6) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1150 lõikes 2 või 3 nimetatud ööpäevaringsele erihooldusteenusele õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 564,12 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.01.2011, 6 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 1.01.2011]

  (7) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1150 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega ööpäevaringset erihooldusteenust saama paigutatud isikule, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus 537,10 eurot kalendrikuus.
[RT I, 19.01.2011, 6 - jõust. 22.01.2011- rakendatakse alates 1.01.2011]

§ 3.   Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel või lõpetamisel kalendrikuu kestel

  Kui erihoolekandeteenusele õigustatud isikule hakatakse erihoolekandeteenust osutama või lõpetatakse erihoolekandeteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse maksimaalsest maksumusest nimetatud kalendrikuul osutatud erihoolekandeteenuse eest proportsionaalselt teenusel viibitud päevade arvuga.

§ 4.   Kulude tasumine teenuselt eemalviibimisel ja kirjaliku teate edastamine

  (1) Kui isik ei kasuta toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu, tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutajale vastava ajavahemiku eest igakuiste arvete ja kirjaliku kinnituse alusel riigi rahastatava osa arvel märgitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1126 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kirjalik kinnitus peab olema esitatud «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1127 lõigetes 4–6 sätestatud korras ja nimetatud isikute poolt.

  (3) Kui isik esitab teenuse osutajale kirjaliku kinnituse või teate teenuselt eemalviibimise kohta või selle kohta, et ta ei soovi teenusel viibida suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni, edastab teenuse osutaja asjakohase teate koos arvega Sotsiaalkindlustusametile.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json