Teksti suurus:

Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 29

Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm

Vastu võetud 06.05.2005 nr 36
RTL 2005, 51, 717
jõustumine 20.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
28.07.2010RT I 2010, 53, 34506.08.2010
17.01.2011RT I, 19.01.2011, 2822.01.2011

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 27 lõike 5, § 28 lõike 7 ja § 35 lõike 3 alusel.

1. peatükk KAEVANDAMISLOA TAOTLUS 

§ 1.   Taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Kaevandamisloa taotluse (edaspidi taotlus) koostamisel lähtutakse «Maapõueseaduse» §-des 27 ja 28 sätestatust ja sellest määrusest.

  (2) Taotlus koosneb täidetud taotluse vormist, mis on esitatud selle määruse lisas 1, seletuskirjast ja graafilisest osast. Taotlusele lisatakse lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõigetes 1 ja 31 nimetatud dokumentidele:
[RT I 2010, 53, 345 - jõust. 06.08.2010]
  1) maavara varude kinnitamise dokumendi ärakiri;
  2) «Maapõueseaduse» § 33 lõikes 1 loetletud juhtudel kaitse-, sise- või kultuuriministri nõusolek;
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (3) Taotlus tuleb loa andjale esitada paberil viies eksemplaris ja elektrooniliselt.

  (4) Taotlusele märgitakse pindalad 0,01 ha täpsusega. Maavarade kogused esitatakse jooksva aasta alguse seisuga tuhandete tonnide või tuhandete kuupmeetrite täpsusega.

§ 2.   Taotluse seletuskirjale esitatavad täpsustatud nõuded

  Taotluse seletuskiri peab lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõikes 2 sätestatud andmetele sisaldama:
  1) mäeeraldise saamise põhjendust, milles peab olema märgitud mäeeraldise kasutamise eesmärk ja maavara kasutusalad;
  2) mäeeraldise maa-ala ja selle lähiümbruse kirjeldust. Kirjeldus peab sisaldama andmeid katastriüksuste, maakasutuse, hoonestuse, kommunikatsioonide ja piirangualade kohta;
  3) maardla geoloogilist ja hüdrogeoloogilist lühiiseloomustust;
  4) taotletava mäeeraldise piirides oleva maavara kvantiteedi ja kvaliteedi iseloomustust;
  5) kaevandamise käigus eemaldatava mulla kogust, selle ladustamise ja kasutamise kirjeldust;
  6) mäeeraldise piiride ja sügavuse põhjendust koos kaevandamisele kuuluva varu määranguga.

§ 3.   Graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Mäeeraldise teenindusmaa plaani (edaspidi plaan) mõõtkava ei tohi olla väiksem kui 1:2000. Suurte pindalade korral on kooskõlastatult kaevandamisloa andjaga lubatud kasutada väiksemat mõõtkava, kuid mitte alla 1:10 000.

  (2) Plaanile kantakse lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõikes 3 nõutavatele andmetele ka riikliku ja kohaliku geodeetilise võrgu punktid.

  (3) Plaanile kantakse lisaks Eestis kasutatavatele topograafilistele leppemärkidele järgmised andmed kasutades järgmisi leppemärke:
  1) mäeeraldise piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane joon;
  2) mäeeraldise teenindusmaa piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane joon;
  3) maavalduse piir – pidev roheline joon;
  4) põhjavee tase – geoloogilise uuringuga määratud mäetööde-eelne põhjavee tase tähistatakse pideva helesinise joonega ja põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist katkendliku helesinise joonega;
  5) maavara aktiivse tarbevaru kontuur – pidev sinine joon;
  6) maavara lamami samakõrgusjooned – pidevad sinised jooned, iga joon tähistatakse kõrguse näitajaga;
  7) kaitsetervikud – pidev punane joon, mis on kaks korda kitsam kui mäeeraldise piiri tähistav joon.

  (4) Kui mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piirid kattuvad, tõmmatakse punane joon mäeeraldise piirjoont tähistavast mustast joonest sissepoole ja kollane joon väljapoole.

  (5) Kui mäeeraldise, mäeeraldise teenindusmaa ja varude piirid kattuvad, tähistatakse mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piirid vastavalt lõikele 3, ning varusid tähistav sinine joon tõmmatakse mäeeraldist tähistavast punasest joonest sissepoole.

  (6) Plaani ülemisse paremasse nurka tuleb jätta vaba ruum loa andmise kohta märke tegemiseks. Plaani vabale osale kantakse:
  1) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiripunktide koordinaatide tabel;
  2) plaani koostanud ettevõtja nimetus ning töö tegija nimi, kvalifikatsioon, allkiri ja kuupäev.

2. peatükk KAEVANDAMISLOA ANDMISE, MUUTMISE JA ÜMBERREGISTREERIMISE MENETLUSTOIMINGUTE TÄHTAJAD 

§ 4.   Kaevandamisloa andmise menetlustoimingute tähtajad

  (1) Kaevandamisloa taotluse menetlemine toimub vastavalt «Maapõueseaduse» §-dele 28–33.

  (2) Kaevandamisloa taotlus registreeritakse esitamise järjekorras.

  (3) Loa andja teatab kahe nädala jooksul kaevandamisloa taotlemise teate avaldamisest kirjalikult kaevandamisloa taotlemisest kõigile kinnisasja omanikele, kelle kinnisasja piirides kaevandamisluba taotleti.

  (4) Loa andja peab teavitama keskkonnaregistri volitatud töötlejat kaevandamisloa taotlusest, lisades teatele loa taotluse graafilise lisa elektroonilisel kujul või paberil.

  (5) Eesti Maavarade Komisjon ja kavandatava kaevandamiskoha kohalik omavalitsusüksus teatavad «Maapõueseaduse» § 28 lõike 3 kohaselt loa andjale kirjalikult oma arvamuse esitatud kaevandamisloa taotluse kohta kahe kuu jooksul taotluse neile edastamise päevast arvates. Enampakkumise korraldamise ja keskkonnamõju hindamise korral annab Eesti Maavarade Komisjon oma arvamuse pärast enampakkumise tulemuse selgumist või keskkonnamõju hindamise aruande kinnitamist.

  (6) Keskkonnaministeerium teeb otsuse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul Eesti Maavarade Komisjoni otsuse tegemisest. Kui kohalik omavalitsus on keeldunud nõusoleku andmisest, teeb Keskkonnaministeerium otsuse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse seisukoha saamisest.

  (7) Keskkonnaamet saadab taotluse Eesti Maavarade Komisjonile kahe nädala jooksul kohaliku omavalitsuse seisukoha ning avaliku kuulutamise tulemusel esitatud seisukohtade saamisest arvates.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (8) Keskkonnaamet teeb otsuse kohaliku tähtsusega maardlasse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul Eesti Maavarade Komisjoni otsuse tegemisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.   Kaevandamisloa väljastamise tähtaeg

  (1) Kaevandamisluba koostatakse kolmes eksemplaris. Loa andja saadab loa kaevandamisloa omanikule ja loa koopia vastavalt kas Keskkonnaministeeriumile või Keskkonnaametile 15 päeva jooksul kaevandamisloa allakirjutamisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Loa koopia saadetakse keskkonnaregistri volitatud töötlejale, mäeeraldise teenindusmaa asukoha kohalikule omavalitsusüksusele ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile 30 päeva jooksul loa allakirjutamisest. Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile saadetavale loa koopiale lisatakse loa taotluse koopia.

  (3)
[Kehtetu RT I, 19.01.2011, 28 - jõust. 22.01.2011]

§ 6.   Kaevandamisloa muutmise menetlustoimingute tähtajad

  Kaevandamisloa muutmise menetluses kohaldatakse samu menetlustähtaegu kui kaevandamisloa andmise menetluses, arvestades «Maapõueseadusest» tulenevaid erisusi.

§ 7.   Kaevandamisloa ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad

  Loa andja teeb kaevandamisloa ümberregistreerimise otsuse 30 päeva jooksul «Maapõueseaduse» § 44 nõuetele vastava ümberregistreerimistaotluse saamisest.

3. peatükk KAEVANDAMISLOA VORM 

§ 8.   Kaevandamisloa vorm

  (1) Kaevandamisluba vormistatakse määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Loa lahutamatuks osaks on mäeeraldise plaan ja geoloogilised läbilõiked nii elektroonilisel kujul kui paberil. Kui nõutav on kaevandamisjäätmekava esitamine, on kaevandamisjäätmekava loa lahutamatu osa.
[RT I 2010, 53, 345 - jõust. 06.08.2010]

  (3) Loa koostamisel kantakse mäeeraldise plaani ülemisse paremasse nurka loa andja nimetus ning loa registreerimisnumber ja loa andmise kuupäev. Nimetatud märge ning mäeeraldise läbilõigete jooniste lehed kinnitatakse loa andnud asutuse pitseriga.

  (4) Kaevandamisloa lahtrisse «Täiendavad tingimused» märgitakse nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavaravarude ratsionaalse kasutamise tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest ja kaevandamisjäätmete käitlemisest tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks.
[RT I 2010, 53, 345 - jõust. 06.08.2010]

  (5) Kaevandamisloale märgitakse pindalad 0,01 ha täpsusega. Maavarade kogused märgitakse loale jooksva aasta alguse seisuga tuhandete tonnide või tuhandete kuupmeetrite täpsusega.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json