Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2021, 1

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ muutmine

Vastu võetud 13.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) mitu metsaühistut koos (edaspidi ühistaotlejad).“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lause ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt ja lõiget täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„(2) Metsaühistu võib taotleda ja saada toetust käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud erametsaomanikest metsaühistu liikmete omandis oleva metsaseaduse tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) või erametsaomanike metsandusalase ühistegevuse jaoks, kui tal on:
1) metsa uuendamise, pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise, metsa inventeerimise, metsamaaparandustööde ja üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga, välja arvatud ühistaotlemisel, milleks nõutav liikmete arv on sätestatud käesoleva määruse § 32 lõikes 4;
27.10.2023   16:30
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

11) alates 2022. aasta 1. jaanuarist metsa uuendamise, pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise, metsa inventeerimise, metsamaaparandustööde ja üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel vähemalt 200 liiget taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel vähemalt 400 liiget taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga, välja arvatud ühistaotlemisel, milleks nõutav liikmete arv on sätestatud käesoleva määruse § 32 lõikes 5;“;
27.10.2023   16:30
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vähemalt 400 liiget taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga;“;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning metsaühistu toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga (edaspidi metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekiri).“;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ning metsa sertifitseerimise toetuse saamiseks peab metsaühistu olema kvalifitseeritud käesoleva määruse § 31 kohaselt.

(22) Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, arvestatakse erametsaomanike nõustamise, metsaühistu ja metsa sertifitseerimise toetuse saamiseks kvalifitseerimisel, toetuse menetlemisel ja määramisel isiku liikmelisust nendes metsaühistutes proportsionaalselt.“;

8) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse, välja arvatud üraskikahjustuste ennetamise toetus, taotlemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:
1) lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse (edaspidi taotlus) ning muud käesolevas määruses nimetatud taotlemiseks vajalikud dokumendid;
2) kui toetuse saamise eelduseks on kvalifitseerumine ja ühistu ei ole kvalifitseerunud käesoleva määruse § 31 alusel, lisatakse taotlusele lisa 6 vormil A selleks vajalikud andmed.“;

9) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) EMK teatab taotluse esitamise tähtpäeva ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded või üleriigilise levikuga päevalehes ning veebilehel www.eramets.ee.“;

10) paragrahvi 3 lõiget 51 täiendatakse pärast sõna „kinnisasja“ sõnadega „ja sama maaparandussüsteemi“;

11) määrust täiendatakse paragrahvidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

§ 31. Metsaühistu kvalifitseerimine

(1) Metsaühistu kvalifitseerimise eesmärk on hinnata metsaühistu jätkusuutlikkust ja võimet teenindada metsaomanikke.

(2) Metsaühistu kvalifitseerimine toimub üks kord kalendriaastas koos erametsaomanike nõustamise, metsaühistu või metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisega. Metsaühistul, kes ei kvalifitseerunud, on õigus taotleda kvalifitseerimist järgmisel aastal.

(3) Metsaühistu kvalifitseeritakse kolmeks aastaks. Selle aja jooksul ei saa metsaühistu üksi ega ühistaotluse raames uut kvalifitseerimist taotleda.

(4) Kui metsaühistu liikmete arv langeb taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga alla käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatud piirmäära, siis kvalifitseerumine lõpeb.

(5) Kvalifitseerumiseks peab metsaühistu vastama lisaks käesoleva määruse §-des 3 ja 4 taotlejale esitatavatele üldistele nõuetele ka käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 sätestatud tingimustele.

(6) Kvalifitseerumiseks peab metsaühistu vastama järgmistele tingimustele:
1) ta on esitanud äriregistrile tähtajaks viimase lõppenud majandusaasta aruande;
2) tal puuduvad olulised vaidlused ja võlgnevused taotluse esitamisele eelneval kahel kalendriaastal;
3) taotluse esitamisele eelneva kahe kalendriaasta toetuse taotlused pole sisaldanud olulisi puudusi.

(7) Lisaks lõikes 6 sätestatule peab metsaühistu vastama vähemalt seitsmele järgmisest kaheksast tingimusest:
1) ta on äriregistri andmetel asutatud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamise aastat, ühinenud metsaühistute korral lähtutakse kõige varem asutatud metsaühistust;
2) tal on veebileht, kus on toodud välja vähemalt ühistu kontaktandmed, erametsaomanikele pakutavad teenused, metsaühistu lahtiolekuaeg ja vastuvõtutingimused;
3) ta on taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal nõustanud erametsaomanikke vähemalt 200 korral, sealjuures on nõustajaks olnud metsaseaduse § 10 lõikes 51 sätestatud nõuetele vastav konsulent;
4) ta on taotlenud ja saanud taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt kahte erametsandusele suunatud toetust;
5) ta on müünud ise või oma katusorganisatsiooni vahendusel taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt 5000 tihumeetrit metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust;
6) ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul vähemalt 100 hektaril metsa uuendamist;
7) ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul valgustus- ja harvendusraieid vähemalt 75 hektaril;
8) ta on rahvusvaheliselt tunnustatud säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu sellise grupisertifikaadi hoidjaga.

§ 32. Ühistaotlemine

(1) Ühistaotlejad võivad metsaühistu ja metsa sertifitseerimise toetusele kvalifitseerimiseks, toetuse taotlemiseks ja saamiseks esitada ühistaotluse.

(2) Ühistaotluse võivad esitada kuni neli metsaühistut, sealjuures metsaühistu:
1) võib osaleda vaid ühes ühistaotluses;
2) ei tohi samal ajal ühistaotluses osalemisega esitada eraldi taotlust kvalifitseerimiseks.

(3) Ühistaotlusele kehtivad samad nõuded, mis metsaühistule üksi kvalifitseerimisel, toetuse taotlemisel, saamisel ja kasutamisel käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

(4) Ühistaotlejate liikmete arv kokku peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga olema:
1) kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 300 liiget;
2) kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 400 liiget;
3) nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 500 liiget.

(5) Alates 2022 aasta 1. jaanuarist peab taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga ühistaotlejate liikmete arv kokku olema:
1) kahe metsaühistu korral kokku vähemalt 600 liiget;
2) kolme metsaühistu korral kokku vähemalt 800 liiget;
3) nelja metsaühistu korral kokku vähemalt 1000 liiget.

(6) Ühistaotlejad nimetavad taotlusega seotud toimingute tegemiseks endi seast volitatud esindaja (edaspidi juhtpartner). Juhtpartner vastutab kõigi ühistaotlejate nimel kvalifitseerimise, toetuste taotlemise, sellega seotud aruandluse ja toetuste väljamakse eest.

(7)  Ühistaotlejate nimel kvalifitseerimiseks ja taotlemiseks vajalikud dokumendid ning teiste ühistaotlejate esindamise volikirja võib esitada ainult juhtpartner.

(8) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed, § 8 lõikes 31, § 12 lõike 16 punktis 3 ja lõike 19 punktis 3 ning § 131 lõike 7 punktis 2 nimetatud tegevusaruanne, § 131 lõike 7 punktis 1 nimetatud andmed perioodi jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta ja § 131 lõike 9 punktis 1 nimetatud sertifitseeritud metsade loetelu tuleb esitada sellekohase lisa vormil B.

(9) Kvalifitseerimiseks peab iga ühistaotluses osalev metsaühistu vastama käesoleva määruse § 31 lõikes 6 sätestatud tingimustele. Sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud tingimuste täitmist hinnatakse ühistaotlejatel järgmiselt:
1) punktis 1 võetakse arvesse ühistaotlejate asutamisest möödunud kalendriaastate aritmeetiline keskmine;
2) punktides 2 ja 8 sätestatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt ühel ühistaotlejal;
3) punktides 3−7 võetakse nõuete täitmiseks arvesse ühistaotlejate vastavate näitajate summa.

(10) Kui mõni ühistaotlejatest ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, on teistel ühistaotlejatel õigus jätkata kvalifitseerimist ilma temata. Pärast kvalifitseerumist ei tohi selle kehtivuse ajal ühistaotlejate koosseisu muuta.

(11) Käesoleva määruse § 12 lõike 8 punktis 1 sätestatud rühmanõustamise määr rakendub ühistaotlemisel järgmiselt:
1) kahe metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot aastas kokku;
2) kolme metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas kokku;
3) nelja metsaühistu korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot aastas kokku.

(12) Käesoleva määruse § 12 lõike 8 punktis 4 sätestatud koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise määr rakendub ühistaotlemisel järgmiselt:
1) kahe metsaühistu korral kuni 6392 eurot kalendriaastas kokku;
2) kolme metsaühistu korral kuni 9588 eurot kalendriaastas kokku;
3) nelja metsaühistu korral kuni 12 784 eurot kalendriaastas kokku.

(13) Ühistaotlejad võivad saada käesoleva määruse §-s 131 sätestatud metsa sertifitseerimise toetust, kui nende liikmetele kuuluva sama paragrahvi lõikes 6 sätestatud ajavahemikul esmakordselt sertifitseeritud metsa kogupindala ületab kokku 300 hektarit. Toetuse määr on kuni 30 000 eurot ühistaotluse kohta.“;

12) paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) tema kohta metsaseaduse alusel saadud toetuse mittesihipärase kasutamise otsuse tegemisest on möödunud vähemalt kolm aastat.“;

14) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse number „13“ numbriga „132“;

15) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) üraskikahjustuste ennetamise toetus.“;

17) paragrahvi 8 lõiked 3 ja 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõustamistoetust võib taotleda metsaühistu, kes on toetusele kvalifitseeritud ning tähtajaks esitanud aruande eelmise nõustamistoetuse kasutamise kohta.

(31) Nõustamistoetuse taotlemisel esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud nimekirja ja lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.“;

18) paragrahvi 8 lõikes 7 asendatakse arv „80“ arvuga „100“;

19) paragrahvi 8 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Konsulendid peavad oma tegevuses lähtuma Eesti konsulentide eetikakoodeksist, tegutsema nõustatava huvides ning vältima huvide konflikti.“;

20) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsaühistu selle metsamaa kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.“;

21) paragrahvi 9 lõiked 3, 4, 61 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 9 lõikes 10 asendatakse sõna „majandustegevuse“ sõnaga „taimetervise“;

23) paragrahvi 11 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust saab taotleda metsa inventeerimise kulude katteks, kui inventeerimisandmed on kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, on kehtivad ja inventeeritud metsamaa on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

(4) Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.“;

24) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „erametsaomanike koostöö arendamine“ sõnadega „metsakasvatustööde korraldamise toetamine“;

25) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsakasvatustööde korraldamist;“;

26) paragrahvi 12 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Metsaühistu saab toetust taotleda ühe liikme kohta kuni 40 eurot kalendriaastas.

(6) Metsaühistu toetuse arvutamisel võetakse aluseks metsaühistu liikmete arv taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga. Toetuse periood on kalendriaasta ning toetust arvestatakse üks kord kalendriaastas.“;

27) paragrahvi 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsakasvatustööde korraldamise korral lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks lisas 17 esitatud valemi järgi kuni 100 eurot hektari kohta;“;

29) paragrahvi 12 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Rühmanõustamise korral on abikõlblikud selle korraldamise kulud.“;

30) paragrahvi 12 lõike 12 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Metsakasvatustööde korraldamise korral on abikõlblikud kulud, mida tehakse metsaühistu liikme omandis oleval metsamaal järgmisteks tegevusteks:“;

31) paragrahvi 12 lõike 12 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) turberaie või kujundusraie kaitstaval loodusobjektil.“;

32) paragrahvi 12 lõike 16 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks ning punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekirja;
3) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande taotlemisele eelnenud kalendriaasta lõpu seisuga, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.“;

33) paragrahvi 12 lõikes 17 asendatakse tekstiosa „50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast“ tekstiosaga „kuni 20 eurot liikme kohta“;

34) paragrahvi 12 lõige 18 sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Metsaühistu viib ellu tegevused taotluse rahuldamise otsuses määratud tähajaks.“;

35) paragrahvi 12 lõike 19 punktid 1−3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsaühistu tegevustoetuse ning koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamise korral koopia kulusid tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
2) rühmanõustamisel osalejate nimekirja, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, käsitletud teemad, lektorid ning õppematerjalid või kokkuvõte käsitletud teemadest;
3) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande;“;

36) paragrahvi 12 lõige 20 sõnastatakse järgmiselt:

„(20) Metsaühistu tagab, et metsakasvatustööde korraldamise korral on lõikes 12 nimetatud tegevused nõuetekohaselt tehtud enne lõike 19 punktis 3 nimetatud tegevusaruande esitamist EMK-le.“;

37) paragrahvi 12 lõikes 23 asendatakse sõnad „metsamajanduslike tööde“ sõnaga „metsakasvatustööde“;

38) paragrahvi 131 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsaühistu liikmetele kuuluva lõikes 6 märgitud ajavahemiku vältel esimest korda sertifitseeritud metsa kogupindala ületab 300 hektarit;“;

39) paragrahvi 131 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) on tähtajaks esitanud aruande eelmise metsa sertifitseerimise toetuse kasutamise kohta.“;

40) paragrahvi 131 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Metsa sertifitseerimise toetuse määr on kuni 30 000 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.“;

41) paragrahvi 131 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Metsa sertifitseerimise toetust makstakse taotlemise kalendriaasta kohta.

(7) Metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel esitab metsaühistu lisaks taotlusele:
1) lisa 15 vormil A andmed perioodi jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta;
2) lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruande, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.“;

42) paragrahvi 131 lõike 9 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Toetuse taotleja esitab EMK-le hiljemalt taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevaks:
1) lisa 16 vormil A sertifitseeritud metsade loetelu;“;

43) määrust täiendatakse §-ga 132 järgmises sõnastuses:

§ 132. Üraskikahjustuste ennetamise toetus

(1) Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades.

(2) Toetust antakse:
1) püünispuude kasutamiseks;
2) feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks;
3) värske tormikahjustuse likvideerimiseks.

(3) Toetust võib taotleda ja saada metsaühistu, esitades lisa 18 vormil andmed üraskikahjustuste ennetamise tööde kohta. Feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks ning tormikahjustuse likvideerimiseks võib toetust taotleda ja saada ka erametsaomanik.

(4) Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:
1) püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta;
2) feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;
3) värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

(5) Feromoonpüünise komplektiks loetakse ühe püünise ja vähemalt kahe feromoonpreparaadi komplekti. Feromoonpüüniste soetamise tõendamiseks võib EMK küsida kuludokumente.

(6) Toetuse taotleja tagab, et lõikes 2 nimetatud tegevused on nõuetekohaselt tehtud enne toetuse taotluse esitamist EMK-le. Kui tööd ei ole tehtud nõuetekohaselt või on jäetud tegemata, võib EMK jätta taotluse terves ulatuses rahuldamata.

(7) Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustuse likvideerimisel on abikõlblikud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal tehtud tööd.

(8) Ühe katastriüksuse kohta võib toetust saada järgmiselt:
1) püünispuude kasutamiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul;
2) feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks üks kord kolme aasta jooksul;
3) tormikahjustuse likvideerimiseks kuni kahel korral viie aasta jooksul.

(9) Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus on täidetud järgmised nõuded:
1) vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
2) katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
3) püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

(10) Toetuste taotlemise eelduseks on konsulendi kinnitus määruse lisas 18 selle kohta, et tehtud tööd on olnud vajalikud, tehtud käesoleva määruse kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki, olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil. Kinnituse võib anda konsulent, kes vastab metsaseaduse § 10 lõikes 51 sätestatud nõuetele.

(11) Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

(12) Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

(13) Feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks saab toetust üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

44) paragrahvi 16 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Rahastamise määra arvutamine ja toetuse vähendamine

(1) Toetust vähendatakse, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab eelarveaastal toetuse andmiseks määratud summat, on käesoleva määruse § 12 lõikes 5 nimetatud toetuse ühikumääraks summa, mis võimaldab rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.“;

45) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „ja 6“ tekstiosaga „,6 ja 8“;

47) määrust täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:

§ 23. Tormikahjustuse likvideerimise toetuse taotluse erand 2020. aastal tehtud tööde eest

Värske tormikahjustuse likvideerimiseks on 2021. aastal erandina võimalik taotleda toetust tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 tehtud tööde eest. Tagasiulatuvalt saavad toetust taotleda ainult 2021. aastal metsaühistu toetusele kvalifitseeritud metsaühistud.“;

48) määruse lisad 1, 6, 9, 11–13 ja 15–16 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

49) määruse lisad 8 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

50) määrust täiendatakse lisadega 17 ja 18 (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2, 4, 5 ja 12 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Taotlus

Lisa 6 Andmed metsaühistu kvalifitseerimiseks

Lisa 9 Metsaühistu tegevusaruanne

Lisa 11 Andmed uuendustööde kava koostamiseks

Lisa 12 Metsamaaparandustööde nimekiri

Lisa 13 Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt

Lisa 15 Andmed metsa kavandatava sertifitseerimise kohta

Lisa 16 Sertifitseeritud metsa loetelu

Lisa 17 Metsaühistu toetuse metsakasvatustööde korraldamise osa arvutamise valem

Lisa 18 Andmed üraskikahjustuse ennetamistööde kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json