Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2021, 2

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 14.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest võib toetust eraldada:
1) liikumisharrastuse edendamiseks (edaspidi liikumisharrastuse edendamise toetus);
2) rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimiseks Eestis (edaspidi rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetus);
3) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse (edaspidi koroonaviirus) levikuga seotud kriisist mõjutatud spordialaliitude ja võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide saavutusspordi võistluste korraldamiseks (edaspidi saavutusspordi võistluste korraldamise toetus).“;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 53 järgmises sõnastuses:

„(53) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetust eraldatakse eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab spordialaliitude ja võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide toimetulekut, kompenseerides Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemikul 14.12.2020 kuni 27.12.2020 ning mujal Eestis ajavahemikul 14.12.2020 kuni 10.01.2021 ära jäänud või pealtvaatajateta toimunud võistluste ettevalmistamisel või läbiviimisel tekkinud vältimatuid kulutusi, mille katmiseks planeeritud tulud on kehtestatud piirangute tõttu oluliselt vähenenud.“;

3) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning lõike 5 punkte 2 ja 4 ei kohaldata saavutusspordi võistluste korraldamise toetusele.“;

4) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse abikõlblikud kulud on Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemiku 01.12.2020 kuni 27.12.2020 ning mujal Eestis ajavahemiku 01.12.2020 kuni 10.01.2021 tekkepõhised kulud, mis on otseselt seotud saavutusspordi võistluste korraldamisega ja taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.“;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule järgmised andmed:
1) ära jäänud või pealtvaatajateta toimunud võistluste andmed (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht);
2) spordialaliidu puhul eelmisel hooajal või eelmisel aastal toimunud sama võistluse piletiga pealtvaatajate arv. Täiskasvanute Eesti meistriliiga spordiklubi puhul eelmise hooaja põhiturniiri või karikavõistluste finaalturniiri kodumängude (edaspidi kodumängud) keskmine piletiga pealtvaatajate arv;
3) enne 14.12.2020 pealtvaatajatega toimunud võistluste või kodumängude piletihinna info;
4) taotletava toetuse suurus ja selle kasutamise eesmärk ning toetuse eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad;
5) andmed abikõlblikkuse perioodil muu avaliku sektori toetuse saamise kohta koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seadud piirangute toetusmeetmetest.“;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

„(72) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse taotlemisel esitatakse ühe taotleja korraldatud ära jäänud või pealtvaatajateta toimunud kõigi võistluste andmed ühes taotluses.“;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 93 järgmises sõnastuses:

„(93) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetust võib taotleda spordiorganisatsioon, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
1) taotleja on spordialaliit või käesoleval hooajal võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigas mängivat võistkonda esindav spordiklubi, kes korraldas Harjumaal või Ida-Virumaal ajavahemikul 14.12.2020 kuni 27.12.2020 ning mujal Eestis ajavahemikul 14.12.2020 kuni 10.01.2021 pealtvaatajateta võistluse või jättis varem planeeritud võistluse ära, mille tõttu jäi saamata planeeritud omatulu võistluse korraldamisega seotud kulude katmiseks;
2) varem planeeritud võistluse ärajätmise otsus tehti pärast 30.11.2020;
3) taotlejal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.“;

8) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse taotlejate puhul kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele vastavust 2020. aasta 10. detsembri seisuga.“;

9) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
1) spordialaliidu puhul eelmisel hooajal või eelmisel aastal toimunud samal võistlusel osalenud piletiga pealtvaatajate arvu ja piletihinda;
2) täiskasvanute Eesti meistriliiga spordiklubi puhul eelmise hooaja kodumängude keskmist piletiga pealtvaatajate arvu ning enne 14.12.2020 toimunud kodumängude piletihinda. Kui võistkond mängib meistriliigas esimest hooaega, arvestatakse eelmise hooaja meistriliiga mängude keskmist pealtvaatajate arvu;
3) toetuse abikõlblikkuse perioodil tekkinud võistluste ärajäämisega või korraldamisega seotud kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt ja kuluartiklite põhjendatust;
4) esitatud andmete realistlikkust.“;

10) paragrahvi 131 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „1 ja 2“ tekstiosaga „1, 2 ja 61“;

11) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Saavutusspordi võistluste korraldamise toetuse saajatelt aruande esitamist ei nõuta.“.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json