Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2021, 14

Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord1

Vastu võetud 15.01.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 64 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ohtlike jäätmete saatekiri

  (1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab andmeid käitlemiseks üleantavate ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste ning nende jäätmete tekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja vastuvõtja kohta.

  (2) Saatekirja koostamisel arvestatakse autoveoseaduse § 35 lõigete 10 ja 11 nõudeid.

  (3) Ohtlike jäätmete veosega peab sõiduki juhil kaasas olema elektrooniline saatekiri või selle puudumisel saatekirja väljatrükk.

  (4) Saatekiri on ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogust elektrooniliselt kättesaadav.

  (5) Jäätmete riikidevahelise veo korral asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) lisas IB esitatud saatekiri käesoleva määruse § 1 lõike 1 kohast saatekirja.

  (6) Ohtlike jäätmete saatekiri on jäätmealase arvestuse algdokument jäätmeseaduse § 116 mõistes.

§ 2.   Saatekirja andmekoosseis

  (1) Üleandja / saatja andmed:
  1) isiku tüüp;
  2) registrikood, IMO number;
  3) ärinimi, laeva nimi;
  4) postiaadress, lipuriik;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) lähtekoht;
  8) lähtekoha aadress.

  (2) Jäätmetekitaja andmeid:
  1) isiku tüüp;
  2) registrikood;
  3) ärinimi;
  4) jäätmetekkekoht;
  5) jäätmetekkekoha aadress.

  (3) Jäätmete iseloomustamiseks esitatakse järgmine teave:
  1) jäätmekood jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmete liigitamise korra ja jäätmenimistu kohaselt;
  2) jäätmete nimetus;
  3) kogus kilogrammides;
  4) R/D-kood;
  5) HP-kood;
  6) pakendi tüüp;
  7) pakendi kogus;
  8) märkused.

  (4) Ohtliku veose veodokumendi kohta esitatakse järgmine teave:
  1) ÜRO number;
  2) tunnusnimetus;
  3) ohumärgise number;
  4) pakendigrupp.

  (5) Jäätmevedaja kohta esitatakse järgmine teave:
  1) isiku tüüp;
  2) ärinimi;
  3) registrikood;
  4) postiaadress;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) veoki registreerimise number;
  8) haagise registreerimise number.

  (6) Vastuvõtja või saaja kohta esitatakse järgmine teave:
  1) registrikood;
  2) ärinimi;
  3) postiaadress;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress;
  6) sihtkoht;
  7) sihtkoha aadress.

  (7) Üleandja / saatja kinnitus:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) üleandmise kuupäev;
  3) allkiri või infosüsteemis antud kinnitus.

  (8) Jäätmevedaja kinnitus:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) vastuvõtmise kuupäev;
  3) allkiri või infosüsteemis antud kinnitus.

  (9) vastuvõtja / saaja kinnitus:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) vastuvõtmise kuupäev;
  3) allkiri või infosüsteemis antud kinnitus.

§ 3.   Saatekirja koostamine ja edastamine

  (1) Saatekiri koostatakse enne veo algust andmekogus elektroonilise dokumendina iga ohtlike jäätmete veose kohta. Kui ohtlikke jäätmeid veavad jäätmeveo samad osapooled samade lähte- ja sihtkohtade vahel, võib vedu ühel kalendripäeval toimuda ühe koondsaatekirja alusel, kui sinna kantakse kõigi samal päeval veetud koormate andmed.

  (2) Saatekirja koostamisel omistatakse sellele ainulaadne registreerimisnumber, mis jääb muutumatuks saatekirja menetlemisel andmekogus ja arhiveerimisel.

  (3) Ohtlike jäätmete käitlemise õigust omavad jäätmete üleandja, vedaja ja vastuvõtja registreerivad end andmekogu kasutajaks kooskõlas andmekogu põhimäärusega. Andmekogu kasutajal on õigus sisestada andmekogusse asjaomaseid andmeid ja neid vajaduse korral muuta ning juurdepääs nendele saatekirjadele, millele ta on kantud jäätmete üleandjana, vastuvõtjana või vedajana.

  (4) Jäätmete üleandja ja vedaja, kelle tegevuseks ei ole keskkonnakaitseluba vaja ja kel puudub õigus jäätmeid käidelda, võivad taotleda registreerimist andmekogu kasutajaks juurdepääsuõigusega saatekirjadele, millele nad on märgitud, õiguseta andmeid sisestada või muuta.

§ 4.   Saatekirja registreerimine ja kinnitamine

  (1) Paragrahvi 3 lõigete 3 ja 4 kohaselt andmekogu kasutajateks registreeritud jäätmete üleandja ja vastuvõtja kinnitavad andmekogus jäätmete üleandmist ja vastuvõtmist.

  (2) Jäätmete üleandmine ja vastuvõtmine loetakse lõpetatuks ja saatekiri registreerituks hetkest, mil jäätmete vastuvõtja on saatekirjal olevad andmed andmekogus kinnitanud.

  (3) Ohtlike jäätmete vedaja tõendab jäätmete vastuvõtmist või üleandmist allkirjaga saatekirja väljatrükil või andmekogus, kui seda nõuab jäätmete vastuvõtja või üleandja.

§ 5.   Saatekirjas paranduste tegemine

  (1) Kui jäätmete üleandmisel selgub vajadus saatekirjal olevate andmete muutmiseks, kuid tehnoloogiliste vahenditega nende muutmine kohapeal ei ole võimalik, registreeritakse muudatused kirjalikult saatekirja väljatrükil ning kinnitatakse osaliste allkirjadega. Saatekirjas teeb vajaduse korral parandused jäätmete vastuvõtja väljatrükist lähtudes.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt registreeritud saatekirjas vigade ilmnemisel lähtub jäätmesaadetise vastuvõtja keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 77 „Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus“ § 7 lõigetest 4 ja 5.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 25.09.2008 määrus nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord“ (RTL 2008, 82, 1128) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109–140).

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json