Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2021, 23

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks

Vastu võetud 18.01.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toetuse andmise tingimused ja kord spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõulukude katmiseks COVID-19 haiguse tõkestamise eesmärgil 2020. aasta 12. detsembrist kehtima hakanud piirangute leevendamiseks.

§ 2.   Toetusmeetme eesmärk, periood ja menetleja

  (1) Toetuse eesmärk on anda ühekordset abi spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks.

  (2) Toetust saab taotleda noori (kuni 19-aastased) juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks. Ida-Viru maakonnas saab toetust taotleda nii noori kui ka täiskasvanuid juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks.

  (3) Toetust võib maksta perioodi 12.12.2020 kuni 10.01.2021 eest. Treenerite eest, kelle töökoha asukoht on Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas, võib toetust maksta perioodi 12.12.2020 kuni 27.12.2020 eest käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud määras.

  (4) Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja treenerite tööhõive.

  (5) Kui toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1) (edaspidi VTA määrus), artikkel 3 lõige 2 mõistes, ei kohaldata määrust VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (6) Taotluse menetlemise korraldab Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus (edaspidi toetuse andja).

§ 3.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Käesoleva määruse alusel antav toetus võib kvalifitseeruda vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes.

  (2) Vähese tähtsusega abi andmisel lähtutakse VTA määrusest ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.

  (3) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

  (4) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja toetuse eraldamine 

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust saavad taotleda spordialaliit ja spordiklubi, kes on hiljemalt 11. detsembriks 2020 kantud Eesti spordiregistrisse või kelle andmed on Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korras uuendatud, ning spordikool, kelle andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi või kelle andmed on Eesti hariduse infosüsteemi põhimääruses sätestatud korras uuendatud (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust ei saa taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse asutusena tegutsev spordikool.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) tal on enne 2020. aasta 12. detsembrit sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv tööleping või võlaõiguslik leping antud spordialal kehtivat kutset omava treeneriga, kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423);
  2) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
  3) tal puuduvad 12. detsembri 2020 seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud;
  4) ta on õigeaegselt esitanud majandusaasta aruande;
  5) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem muu toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtpäevaks tagasi maksmata olla.

§ 5.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse ja järgmise teabe:
  1) andmed taotleja kohta (spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli nimetus, registrikood, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number ning kontaktisiku nimi);
  2) andmed treeneri kohta (nimi, isikukood või sünniaeg, andmed treeneri kutse kohta, treeneri töökoha asukoht);
  3) andmed selle kohta, kas treenitakse noori või täiskasvanuid;
  4) treenerile 2020. aasta novembri eest makstud brutotöötasu või brutotasu suurus (koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega), mis on toetuse andja nõudmisel tõendatav (näiteks palgalehed, kontoväljavõtted, leping);
  5) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

  (2) Kui taotleja esitab töötasu või tasu tõendamiseks koopia Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsioonist, ei võeta toetuse suuruse arvutamisel arvesse deklaratsiooni parandusi, mille taotleja on teinud pärast 11. detsembrit 2020.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Taotluste esitamise tähtajast ja eelarvest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt viis kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlus tuleb esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Toetuse andja kinnitab taotluse kättesaamist.

§ 7.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus on kuni 55% treeneri 2020. aasta novembri brutotöötasust või brutotasust koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega (palgafond). Toetuse suuruse maksimummäär on 750 eurot treeneri kohta.

  (2) Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas töötatavate treenerite käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel saadud toetussumma korrutatakse kordajaga 0,5.

  (3) Kui koguvajadus ületab kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate toetust võrdselt teatud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks kinnitatud eelarvega.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva taotlusvooru sulgemisest arvates.

  (2) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotleja on taotluse esitamise tähtaja ületanud mõjuval põhjusel, võib toetuse andja oma algatusel või taotleja taotluse alusel tähtaja ennistada haldusmenetluse seaduse §-s 34 sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (5) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on toetuse andjal õigus:1) kasutada Eesti spordiregistri asjakohaseid andmeid;2) kontrollida esitatud andmete õigust Maksu- ja Tolliameti kaudu;3) konsulteerida vastavate spordialaliitude, maakondade spordiliitudega ja kohaliku omavalitsuse üksustega.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib toetuse andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil taotluse menetlemise aeg peatub. Toetuse andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes nimetatud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (7) Toetuse andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja §-des 4 ja 5 sätestatud nõuded.

§ 9.   Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb toetuse andja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses nimetatud nõuetele.

  (3) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui
  1) taotleja või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ning §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustele või teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  3) taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega;
  4) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (5) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

§ 10.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

4. peatükk Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine 

§ 11.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt toetuse sihipärase kasutamise kohta aruannet.

  (2) Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

  (3) Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates.

§ 12.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel valeandmeid või valet teavet või on toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja ei ole toetuse andja nõudmisel esitanud aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja kohta algatatakse toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus.

  (2) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json