Teksti suurus:

Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2023, 1

Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud

Vastu võetud 04.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse äriregistri seaduse § 32 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tasud, mida võetakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest, ning isikud, kellele nimetatud andmeid tasuta väljastatakse.

§ 2.  Andmete tasuta väljastamine

  (1) Kehtestatud tasusid ei võeta, kui elektroonilisi andmeid, sealhulgas äri- või avaliku toimiku andmeid, väljastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutusele või muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigilt seaduse või halduslepinguga saadud haldusülesande täitmiseks.

  (2) Igaüks saab e-äriregistrist pärast isiku tuvastamist tasuta kogu registriinfo endaga seotud füüsilisest isikust ettevõtja, ühingu, sihtasutuse, ühistu või filiaali kohta.

  (3) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid e-äriregistris avaldatava teabe kohta.

  (4) Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõike 9 ning äriseadustiku § 541 lõike 3 alusel kehtestatud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” kohaselt toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus tasu ei võta.

  (5) Lõikes 3 nimetatud juhul tuleb Registrite ja Infosüsteemide Keskust teavitada, kes on päringuid tegevad isikud, ning viidata sättele, mille alusel tuleb elektroonilisi andmeid tasuta väljastada.

  (6) Masinloetavas vormingus väljastatakse tasuta teenusena kõik e-äriregistri tasuta andmed.

  (7) Tasuta teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega e-teenuste kasutamise leping, kui see on vastava teenuse avamiseks ette nähtud.

§ 3.  Registrikaardi andmed

  Registrikaardi andmed on äriregistri seaduse §-des 12–21, mittetulundusühingute seaduse § 10 lõikes 1 ning sihtasutuste seaduse §-s 14 nimetatud andmed.

§ 4.  Registrikaardivälised andmed

  Registrikaardivälised andmed käesoleva määruse tähenduses on kõik andmed, mida kuvatakse elektroonilises registris, kuid ei kanta registrikaardile.

§ 5.  Avaliku toimiku elektrooniline dokument

  Avaliku toimiku elektrooniline dokument käesoleva määruse tähenduses on avalikku toimikusse kuuluv dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud vormingus.

§ 6.  Päring

  Päring käesoleva määruse tähenduses on e-äriregistri andmete kohta e-teenuste või e-äriregistri kaudu tehtav päring, mille alusel väljastatakse andmekoosseis vastavalt §-dele 3–5.

§ 7.  Päringutasu tasumise aeg

  Päringutasu tasutakse enne elektrooniliste andmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusega sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingus on sätestatud teisiti.

2. peatükk Päringutasud 

§ 8.  Päringutasu määrad

  (1) Paragrahvides 3–5 nimetatud andmete ja dokumentide elektroonilise väljastamise eest, sealhulgas XML-, JSON-, XBRL- või muus vormingus allalaadimise võimaldamise eest, ei võeta tasu.

  (2) Mittetulundusühingu kohta §-s 5 nimetatud avaliku toimiku elektroonilise dokumendi väljastamise eest võetakse tasu ühe päringu eest 2 eurot.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2023. a.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json