Teksti suurus:

Lisaaineid käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine tulenevalt toiduseaduse muutmise seadusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2013, 3

Lisaaineid käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine tulenevalt toiduseaduse muutmise seadusest

Vastu võetud 14.02.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 4 lõike 2, toiduseaduse § 12 lõike 4, § 38 lõike 5 ja § 49 lõike 4 ning haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruse nr 81 „Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrus nr 81 „Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määruse nr 192 „Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks analüüsimise meetodite kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määrus nr 192 „Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavate nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks analüüsimise meetodite kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” § 6 lõikes 2, § 7 lõikes 1, § 11 lõikes 2 ja § 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruses nr 81 „Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord”” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33)”.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 170 „Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrust nr 170 „Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „„Toiduseaduse” § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud nõuetes” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33)”;

2) paragrahvi 2 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „„Toiduseaduse” § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008”.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 55 „Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded” ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 55 „Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded” § 3 lõikest 6, § 4 lõikest 4, § 5 lõikest 4 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord” § 9 lõigetest 1 ja 4 jäetakse välja tekstiosa „„Toiduseaduse” § 16 lõike 3 ja § 38 lõike 5 alusel lisaainete kohta kehtestatud ning”.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 165 „Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 165 „Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded” § 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „„Toiduseaduse” § 16 lõike 4 ning § 49 lõike 4 alusel” tekstiosaga „komisjoni määrusega (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.03.2012, lk 1–295)”.

§ 7. Määruse jõustumine

 (1) Paragrahvid 2 ja 6 jõustuvad 22. veebruaril 2013. a.

 (2) Paragrahvid 1 ja 3–5 jõustuvad 1. juunil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär