Teksti suurus:

Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2013, 13

Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad

Vastu võetud 15.02.2013 nr 30

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 6 nimetatud põllumajandusplastist tekkinud jäätmetele (edaspidi põllumajandusplasti jäätmed).

§ 2.  Põllumajandusplasti kasutaja

  Põllumajandusplasti kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab põllumajandusplasti.

§ 3.  Põllumajandusplasti jäätmete kogumise, vedamise ja tootjale tagastamise kohta esitatavad nõuded

  (1) Põllumajandusplasti kasutaja on kohustatud koguma põllumajandusplasti jäätmed lahus muudest jäätmetest ja vältima nende segunemist teiste jäätmete või materjalidega.

  (2) Põllumajandusplasti jäätmete vedamisel kogumispunkti tuleb vältida põllumajandusplasti jäätmete segunemist ja saastumist teiste jäätmete või materjalidega, mis takistaks hilisemat põllumajandusplasti jäätmete ringlussevõttu või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (3) Tootja peab korraldama vastavalt jäätmeseaduse § 26 lõikele 1 põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja edasise käitlemise.

  (4) Põllumajandusplasti jäätmete kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et põllumajandusplasti kasutajale oleks jäätmetest loobumine võimalikult mugav. Tootja peab rajama vähemalt ühe põllumajandusplasti jäätmete kogumispunkti igasse Eesti maakonda. Kogumist võib korraldada ka põllumajandusplasti kasutaja juures.

§ 4.  Põllumajandusplasti jäätmete tagasivõtmine

  Tootja on kohustatud põllumajandusplasti jäätmed piiramata koguses tasuta tagasi võtma:
  1) põllumajandusplasti kasutajalt;
  2) kohalikult omavalitsuselt;
  3) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

§ 5.  Põllumajandusplasti jäätmete kogumise määr

  (1) Tootja on kohustatud koguma kalendriaasta jooksul põllumajandusplasti jäätmeid vähemalt 70% ulatuses eelmisel kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti massist.

  (2) Tootja on kohustatud põllumajandusplasti jäätmed ka siis vastu võtma, kui lõikega 1 sätestatud kogumise määr on saavutatud, kuid mitte rohkem, kui oli tema eelneval kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti mass.

§ 6.  Põllumajandusplasti jäätmete taaskasutamine ja ringlussevõtt

  Tootja on kohustatud kõik kogutud põllumajandusplasti jäätmed taaskasutama, sealhulgas tuleb vähemalt 50% kogutud jäätmetest ringlusse võtta.

§ 7.  Põllumajandusplasti jäätmete kõrvaldamine

  Põllumajandusplastist tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse jäätmeseaduse kohaselt.

§ 8.  Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 5 lõikega 1 sätestatud kogumise määr tuleb saavutada hiljemalt 1. maiks 2014. a.

  (2) Paragrahviga 6 sätestatud ringlussevõtu sihtarvu rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json