Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2014, 17

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Vastu võetud 12.02.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse (edaspidi seadus) § 13 lõike 4 punkti 1 alusel.

1. peatükk Kandidaatide registreerimiseks esitamine 

§ 1.  Kandidaatide registreerimiseks esitamine

  Kandidaadid esitatakse registreerimiseks Vabariigi Valimiskomisjonile.

§ 2.  Vabariigi Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

  Vabariigi Valimiskomisjon avaldab hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise algusele eelneval päeval valimiskomisjoni asukoha ja tööaja oma veebilehel. Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani töötab Vabariigi Valimiskomisjon igal tööpäeval ja valimiskomisjoni otsusel ka puhkepäevadel.

2. peatükk Kandidaat 

§ 3.  Kandidaadi nimi

  Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes Eesti rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

§ 4.  Kandideerimisdokumentide allkirjastamine

  Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse ja kandidaadi ankeedi.

3. peatükk Liisuheitmine ja registreerimisnumbrite andmine 

§ 5.  Liisuheitmise aeg ja koht

 (1) Registreeritud kandidaatidele antakse registreerimisnumbrid, mille andmise järjekord selgitatakse liisu heitmisega.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab liisuheitmise ajast ja kohast üksikkandidaate ning erakondade ja üksikkandidaatide volitatud esindajaid. Üksikkandidaadil ja volitatud esindajal on õigus viibida liisuheitmise juures.

 (3) Liisuheitmise juures peab viibima vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 6.  Liisuheitmise läbiviimine

 (1) Enne liisuheitmist tutvustab Vabariigi Valimiskomisjoni esimees liisuheitmise korda.

 (2) Liisuheitmiseks kantakse erakondade nimed ja üksikkandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

 (3) Vabariigi Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.

 (4) Kõigepealt heidetakse liisku erakondade nimekirjade vahel, seejärel üksikkandidaatide vahel.

 (5) Liisutõmbaja võtab ümbrike hulgast üksteise järel ümbrikud, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud erakonna nimi või üksikkandidaadi nimi loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele.

 (6) Liisuheitmise tulemus kantakse Vabariigi Valimiskomisjoni koosoleku protokolli.

§ 7.  Registreerimisnumbrite andmine

 (1) Registreerimisnumbrid antakse kandidaatidele erakondade vahelise liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena saab registreerimisnumbrid erakonna nimekiri, kellele liisk esimesena langes.

 (2) Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras pärast erakondade kandidaatidele numbrite andmist. Esimene üksikkandidaat saab numbri, mis järgneb erakondade kandidaatidele viimasena antud registreerimisnumbrile.

 (3) Kandidaadi registreerimisnumber märgitakse kandidaatide registreerimise otsuses.

4. peatükk Kandidaatide koondnimekiri 

§ 8.  Kandidaatide koondnimekirja edastamine

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon korraldab kandidaatide koondnimekirja edastamise:
 1) jaoskonnakomisjonidele;
 2) hääletamist korraldavatele välisesindustele (edaspidi välisesindus) Välisministeeriumi kaudu;
 3) rahvusvahelistes või välisriigi vetes asuval Eesti riigilippu kandval laeval (edaspidi laev) hääletamist korraldavale kaptenile.

 (2) Kandidaatide koondnimekiri kantakse elektroonilise hääletamise infosüsteemi.

§ 9.  Kandidaatide koondnimekirja ja kandidaadi andmete avalikustamine

 (1) Kandidaatide koondnimekiri avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

 (2) Kandidaadi ankeedis kandidaadi kohta märgitud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ning avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel seaduse § 27 lõikes 7 sätestatud erandit arvestades.

5. peatükk Lõppsäte 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 30.01.2009 määrus nr 3 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Euroopa Parlamendi valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json