Teksti suurus:

Välisriigis hääletamise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2014, 19

Välisriigis hääletamise kord Euroopa Parlamendi valimistel

Vastu võetud 12.02.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse (edaspidi seadus) § 13 lõike 4 punkti 5 alusel.

1. peatükk Hääletamise ettevalmistamine 

§ 1.  Hääletamise ettevalmistamine välisesinduses

 (1) Välisesinduse juht määrab:
 1) kirja teel saadetavate hääletamissedelite välisesindusse laekumise tähtpäeva;
 2) välisesinduses hääletamise aja.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjon edastab Välisministeeriumi kaudu välisesindusele hiljemalt 30. päevaks enne valimispäeva:
 1) hääletamissedelid;
 2) hääletamise korraldamiseks vajalikud ümbrikud;
 3) kandidaatide koondnimekirja.

 (3) Hääletamist korraldav isik peab välisesinduses arvestust valijakaartide saatmise, hääletamistaotluste esitamise, kirja teel ja välisesinduses hääletanute ning hääletamissedelite kasutamise kohta.

§ 2.  Kandidaatide koondnimekiri

 (1) Hääletamist korraldav isik paneb kandidaatide koondnimekirja iga lehekülje paremasse alanurka välisesinduse pitsati jäljendi.

 (2) Kõik parandused ja muudatused registreeritud kandidaatide kohta kantakse viivitamata kandidaatide koondnimekirja, nimekiri trükitakse uuesti. Eelmine nimekiri hävitatakse.

 (3) Kui kandidaatide koondnimekirjad on välisesindusele üle antud ja uut nimekirja ei ole võimalik saata, teeb hääletamist korraldav isik nimekirja muudatuse või paranduse, kirjutab märke tegemise kuupäeva ja oma allkirja ning kinnitab paranduse või muudatuse välisesinduse pitsati jäljendiga.

§ 3.  Valijate nimekiri ja valijakaart

 (1) Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) vastutav töötleja korraldab välisriigis alaliselt elavate valijate nimekirja ja valijakaartide edastamise välisesindustele hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva.

 (2) Valijate nimekirja kantakse valija kohta järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoha aadressiandmed, kui need on teada.

 (3) Valijate nimekirja reale „vald/linn” märgitakse välisriigi nimi ja valimisjaoskonna numbri asemele välisesinduse nimi.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud andmed kantakse ka kirja teel hääletanute ja välisesinduses hääletanute nimekirja. Nimekirja märkuste lahtrisse märgitakse vastavalt hääletamissedeli kirja teel laekumise või hääletamise kuupäev.

 (5) Kui alaliselt välisriigis elavate valijate nimekirja kantud isik kantakse Euroopa Liidu teise liikmesriigi valijate nimekirja ja sellest on teavitatud rahvastikuregistri vastutavat töötlejat, teavitab rahvastikuregistri vastutav töötleja sellest viivitamata Välisministeeriumi kaudu välisesindust. Välisesindus kustutab teatise alusel isiku valijate nimekirjast.

 (6) Kirja teel hääletanute ja välisesinduses hääletanute nimekirjana võib kasutada rahvastikuregistri vastutava töötleja poolt koostatud ja välisesindusele saadetud nimekirja, kandes sinna lisaks käesoleva korra alusel nimekirja võetud alaliselt välisriigis elavad valijad ning ajutiselt välisriigis viibivad hääletanud valijad.

 (7) Valijakaardile kantakse täiendavalt:
 1) välisesinduse telefoninumber ja e-posti aadress, kui välisesindusel on veebileht, siis selle aadress;
 2) Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehe aadress.

§ 4.  Välimise ümbriku ettevalmistamine

  Välimisele ümbrikule kantavad valija andmed võib trükkida valimiste infosüsteemist.

2. peatükk Hääletamine välisesinduses 

§ 5.  Hääletamine välisesinduses

 (1) Välisesinduses hääletamist korraldav isik võib hääletamise korraldamisel kasutada abilisi, kes peavad vastama seaduse § 48 lõikes 3 hääletamise korraldajale sätestatud nõuetele.

 (2) Hääletamisruumis peab olema tagatud salajane hääletamine. Valijal peab olema võimalus tutvuda kandidaatide koondnimekirjaga.

 (3) Hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi, on valimisagitatsioon keelatud.

 (4) Hääletamissedeli saamiseks esitab valija hääletamist korraldavale isikule kehtiva isikut tõendava dokumendi.

 (5) Alaliselt välisriigis elav valija, keda ei ole kantud rahvastikuregistri alusel koostatud valijate nimekirja, esitab hääletamisel isikut tõendava dokumendi ja muud dokumendid, mis tõendavad, et tal on hääletamisõigus seaduse § 4 lõike 1 kohaselt. Valija andmed kantakse valijate nimekirja.

 (6) Enne valijale hääletamissedeli andmist peab hääletamist korraldav isik veenduma, et valija ei ole hääletanud kirja teel. Kui pärast seda, kui valija on hääletanud välisesinduses, selgub, et valija on hääletanud ka kirja teel, jätab hääletamist korraldav isik kirja teel saabunud hääletamissedeli Vabariigi Valimiskomisjonile hääletamistulemuse kindlakstegemiseks edastamata.

 (7) Pärast hääletamissedeli täitmist annab valija ümbrikes hääletamissedeli välisesinduses hääletamist korraldavale isikule. Hääletamissedelite ja muude valimisdokumentide hoidmise eest vastutab välisesinduses hääletamist korraldav isik.

 (8) Välisesinduse juht kirjutab valijate nimekirjadele alla pärast hääletamise lõppemist.

3. peatükk Hääletamissedelite arvestus 

§ 6.  Hääletamissedelite arvestus välisesinduses

 (1) Pärast välisesinduses hääletamise lõppemist täidab välisesinduses hääletamist korraldav isik hääletamissedelite arvestuslehe. Hääletamissedelite arvestusleht täidetakse järgmiselt:
 1) lahtrisse „saadud sedeleid” kirjutatakse Vabariigi Valimiskomisjonilt saadud hääletamissedelite arv;
 2) lahtrisse „välja saadetud sedeleid” kirjutatakse välisesindusest kirja teel hääletamiseks välja saadetud hääletamissedelite arv;
 3) lahtrisse „kirja teel laekunud sedeleid” kirjutatakse välisesindusse kirja teel laekunud hääletamissedelitega ümbrike arv;
 4) lahtrisse „valijatele antud sedeleid” kirjutatakse välisesinduses hääletanud valijatele välja antud hääletamissedelite arv allkirjade arvu järgi valijate nimekirjas;
 5) lahtrisse „rikutud sedeleid” kirjutatakse välisesinduses hääletanud valijate tagastatud rikutud hääletamissedelite arv;
 6) lahtrisse „kasutatud sedeleid” kirjutatakse kasutatud hääletamissedelite arv kokku, mis peab olema võrdne arvestuslehe alapunktides 2, 4 ja 5 lahtritesse kirjutatud arvude summaga;
 7) lahtrisse „kasutamata sedeleid” kirjutatakse kasutamata hääletamissedelite arv, mis peab olema võrdne arvestuslehe alapunktide 1 ja 6 lahtritesse kirjutatud arvude vahega.

 (2) Välisesinduses hääletamist korraldav isik edastab Vabariigi Valimiskomisjonile järgmised hääletamisdokumendid:
 1) hääletamissedelitega ümbrikud;
 2) hääletamissedelite arvestusleht;
 3) alaliselt välisriigis elavate valijate nimekiri ning kirja teel ja välisesinduses hääletanud valijate nimekirjad;
 4) hääletamistaotlused koos koopiatega Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest ja muudest dokumentidest, mis tõendavad hääletamisõigust;
 5) hääletamise korraldamisel kasutamata jäänud ümbrikud.

 (3) Hääletamissedelitega ümbrikud, mis on laekunud välisesindusele kirja teel pärast ümbrike edastamist Vabariigi Valimiskomisjonile, jätab hääletamist korraldav isik Vabariigi Valimiskomisjonile hääletamistulemuste kindlakstegemiseks edastamata.

 (4) Kasutamata jäänud, valijate rikutud hääletamissedelite ning Vabariigi Valimiskomisjonile edastamata jäetud sedelite hävitamise korraldab välisesinduses hääletamist korraldav isik.

§ 7.  Hääletamissedelite arvestus valimiskomisjonides

 (1) Alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused teeb kindlaks Tallinna Linna Valimiskomisjon.

 (2) Saanud Vabariigi Valimiskomisjonilt alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamissedelitega ümbrikud, avab käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud valimiskomisjon välimise ümbriku ning korraldab sisemiste ümbrike hoidmise kuni nende avamiseni valimispäeval hääletamistulemuste kindlakstegemiseks.

4. peatükk Lõppsäte 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 30.01.2009 määrus nr 9 „Välisriigis hääletamise kord Euroopa Parlamendi valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json