Teksti suurus:

Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisega seonduva Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri määruste muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 1

Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisega seonduva Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 05.02.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 331 lõike 6, atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3, elektroonilise side seaduse § 1202 lõike 3, kemikaaliseaduse § 23 lõike 8 ja § 24 lõike 6, lennundusseaduse § 37 lõike 5, lõhkematerjaliseaduse § 6 lõike 5 ja § 22 lõike 5, meresõiduohutuse seaduse § 191 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2, raudteeseaduse § 22 lõike 9, § 34 lõigete 2 ja 7, § 40 lõike 51, § 45 lõike 7, § 452 lõike 10, § 461 lõike 2, § 59 lõike 8, § 661 lõike 5 ja § 665 lõike 3, seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3 ja § 12 lõike 2, tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6, § 22 lõike 5, § 45 lõike 2, § 66 lõigete 2 ja 4 ja § 67 lõike 3, tuleohutuse seaduse § 28 lõike 1, turismiseaduse § 153 lõike 4 punkti 1, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punktide 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 „Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määruse nr 103 „Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 20 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 4. veebruari 2016. a määruse nr 11 „Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine” muutmine

Majandus- ja taristuministri 4. veebruari 2016. a määruses nr 11 „Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine” asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 11 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 5.  Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruse nr 91 „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruse nr 91 „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord” §-s 19 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määruse nr 42 „Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määruse nr 42 „Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses” §-s 8 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 7.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2012. a määruse nr 25 „Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2012. a määruse nr 25 „Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded” §-s 7 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 8.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 „Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” § 37 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 9.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 „Lennujuhtimise- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruses nr 66 „Lennujuhtimise- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 10.  Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 17 „Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded” §-s 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 11.  Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2017. a määruse nr 27 „Lokaalse küttelahenduse ehitamise toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2017. a määruse nr 27 „Lokaalse küttelahenduse ehitamise toetamise tingimused” § 23 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 12.  Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2017. a määruse nr 37 „Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2017. a määruses nr 37 „Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 13.  Majandus- ja taristuministri 12. aprilli 2016. a määruse nr 32 „Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 12. aprilli 2016. a määruse nr 32 „Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele” §-s 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 14.  Majandus- ja taristuministri 29. märtsi 2016. a määruse nr 29 „Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 29. märtsi 2016. a määruse nr 29 „Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded” §-s 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 15.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 14 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 16.  Majandus- ja taristuministri 30. oktoobri 2017. a määruse nr 56 „Nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personalile pädevustunnistuse andmisel” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. oktoobri 2017. a määruses nr 56 „Nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personalile pädevustunnistuse andmisel” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 17.  Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 18.  Majandus- ja taristuministri 4. juuli 2016. a määruse nr 46 „Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 4. juuli 2016. a määruses nr 46 „Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 19.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruse nr 44 „Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruses nr 44 „Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 20.  Majandus- ja taristuministri 8. juuni 2015. a määruse nr 59 „Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 8. juuni 2015. a määruse nr 59 „Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele” §-s 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 21.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2014. a määruses nr 24 „Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord” ja selle lisas 3 „Ohutusloa A osa vorm”, lisas 4 „Ohutusloa B osa vorm” ja lisas 5 „Tegutsemise ohutustunnistuse vorm” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 22.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. aprilli 2014. a määruse nr 27 „Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. aprilli 2014. a määruses nr 27 „Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 23.  Majandus- ja taristuministri 14. märtsi 2018. a määruse nr 12 „Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm” muutmine

Majandus- ja taristuministri 14. märtsi 2018. a määruse nr 12 „Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm” lisas „Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruanne” asendatakse sõna „Tarbijakaitseametile” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile”.

§ 24.  Majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015. a määruse nr 11 „Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015. a määruses nr 11 „Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 25.  Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” ning selle lisas 2 „Raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend”, lisas 3 „Ehitusgabariidi rakendamise juhend” ja lisas 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 26.  Majandus- ja taristuministri 19. augusti 2016. a määruse nr 51 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. augusti 2016. a määruse nr 51 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” § 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 27.  Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 28.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. detsembri 2012. a määruse nr 77 „Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. detsembri 2012. a määruses nr 77 „Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 29.  Majandus- ja taristuministri 11. jaanuari 2016. a määruse nr 4 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine” muutmine

Majandus- ja taristuministri 11. jaanuari 2016. a määruses nr 4 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”;

2) paragrahvi 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.  Majandus- ja taristuministri 7. märtsi 2016. a määruse nr 19 „Tarbijakaitseameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 7. märtsi 2016. a määruses nr 19 „Tarbijakaitseameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Tarbijakaitseameti” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti”;

2) paragrahvis 2 asendatakse sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 31.  Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a määruses nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord” asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 32.  Majandus- ja taristuministri 15. märtsi 2016. a määruse nr 23 „Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr” muutmine

Majandus- ja taristuministri 15. märtsi 2016. a määruses nr 23 „Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr” asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 33.  Majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määruse nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määruse nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 13 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 34.  Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruses nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 35.  Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 36.  Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” § 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 37.  Majandus ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2013. a määruse nr 13 „Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale” muutmine

Majandus ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2013. a määruses nr 13 „Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 38.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruses nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json