Teksti suurus:

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 2

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

Vastu võetud 17.12.2007 nr 103
RTL 2007, 100, 1666
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2008RTL 2008, 103, 147501.01.2009
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 331 lõike 6 alusel.
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

§ 1.  Mõisted

  (1) Käesolevas määruses on mõõtmiste ja mõõtevahenditega seotud mõisteid kasutatud «Mõõteseaduse» tähenduses ja vastavalt Eesti standardile EVS 758:1998 «Metroloogia. Terminid ja määratlused».

  (2) Vedelkütusena käsitatakse käesolevas määruses «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» §-des 19 ja 20 nimetatud vedelaid kütuseid.

  (3) Tugitingimused (normaaltingimused) on mõjurite ja talitlusnäitajate sobiv kogum koos tugiväärtuste, nende hälvete ja ulatusega, millele vastavalt on määratletud põhiviga.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Aktsiisikauba mõõtmiste korral peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud «Mõõteseaduse» § 5 tähenduses, välja arvatud «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 331 lõikes 3 sätestatud juhtudel. Elektrienergia ja maagaasi koguse mõõtmise korral piisab mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamiseks mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti kasutamisest, mille suhtes on täidetud taatluskohustus «Mõõteseaduse» § 10 lõike 1 tähenduses.
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisikauba mõõtmisel kasutatavate mõõtevahendite suhtes, mis on kantud «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse ja on toodud käesoleva määruse lisas 1, peab taatluskohustus olema täidetud.

  (3) Kui aktsiisikauba koguse mõõtmiseks ei ole võimalik kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud mõõtevahendeid, peab mõõtetulemuste jälgitavuse saavutamiseks kasutama kalibreeritud mõõtevahendit, mille kalibreerimisel on tagatud ülekandesuhe etaloni ja mõõtevahendi liitmääramatuste vahel vähemalt 1/3.

  (4) Mõõtevahendit tuleb kasutada vastavalt õigusaktides, tüübihindamistunnistuses või tüübikinnitustunnistuses, tootja koostatud kasutusjuhendis, asjakohastes standardites või eeskirjades ette nähtud nõuetele.

§ 3.  Nõuded mõõtevahendite metroloogilistele omadustele

  (1) Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme, aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse mõõtmiseks kasutatavad majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 «Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad» kohaselt metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite lubatud veapiirid peavad vastama käesoleva määruse lisas 1 esitatud väärtustele. Nende mõõtevahendite muud olulised ja erinõuded ning taatluskehtivusajad on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 lisas 2, võttes arvesse nimetatud määruse §-des 4 ja 5 sätestatut. Muude aktsiisikauba mõõtmistel kasutatavate mõõtevahendite metroloogilised omadused määratletakse mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise käigus.
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisikauba mõõtmisel kasutatavate mõõtevahendite metroloogilised omadused peavad tõenäosustasemel 95% tagama mõõteprotsessi tulemuse laiendmääramatuse järgmised väärtused:
  1) vedelike koguse mõõtmisel ±0,7%;
  2) kaalukauba koguse mõõtmisel ±0,3%;
  3) tükikauba koguse mõõtmisel ±0,001%;
  4) vedelgaasi koguse mõõtmisel ±1,2%;
  5) maagaasi ja elektrienergia koguse mõõtmisel mõõtevahendi tugitingimustel määratletud väikseima piirvea kahekordne väärtus.

  (3) Alkoholi etanoolisisalduse ja koguste mõõtmisega kaasnevates arvutustes tuleb lähtuda käesoleva määruse lisas 2 toodud valemist ja numbrilistest kordajatest.

  (4) Aktsiisikauba mahuühikus mõõdetud kogused peavad olema teisendatud:
  1) etanool temperatuurile 20 °C ja mahule, mida etanool omab alkoholi vesilahusest eraldatuna;
  2) vedelkütus temperatuurile 15 °C;
  3) maagaas temperatuurile 20 °C ja rõhule 101,325 kPa (1,01325 bar).

  (5) Mahuühikutes mõõdetud kütuse koguse väljendamiseks massiühikutes, ja vastupidi, tuleb tagada arvutuse laiendmääramatuse väärtus ±0,02% tõenäosustasemel 95%. Selle nõude täidetust eeldatakse, kui arvutustes on kasutatud rahvusvahelise standardi ISO 91-1 naftasaaduste mõõtmiste tabeleid 53A, 53B, 54A, 54B1.

§ 4.  Nõuete täitmise järelevalve

  (1) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite ja mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet «Mõõteseaduse» alusel.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses» nimetatud aktsiisimaksja, kellel on aktsiisikauba mõõtmise kohustus, peab tagama rakendatud mõõtevahendite, mõõtemeetodite ning mõõtmiste ja arvutuste õigsuse ning usaldusväärsuse kontrollimist kajastava dokumentatsiooni olemasolu ja kättesaadavuse käesoleva määruse täitmise üle järelevalvet teostavatele ametiisikutele.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.


1 ISO 91-1 standardiga on võimalik tutvuda Eesti Standardikeskuse raamatukogus. Eestikeelset informatsiooni ISO 91-1 naftasaaduste mõõtmiste tabelite 53A, 53B, 54A, 54B kohta on võimalik saada Eesti Akrediteerimiskeskuses.

Lisa 1 Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite lubatud veapiirid
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

Lisa 2 Valem ja numbrilised kordajad
[RTL 2008, 103, 1475 - jõust. 01.01.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json