Teksti suurus:

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 4

Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine1

Vastu võetud 04.02.2016 nr 11
RT I, 05.02.2016, 4
jõustumine 01.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 66 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse, kui:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Eestis, tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud direktiivide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud selle liikmesriigi õigusaktides ning rikkumise tagajärg, mis kahjustab tarbijate kollektiivseid huve, ilmneb Eestis;
  2) Eestis tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud direktiivide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud Eesti õigusaktides, ning rikkumise tagajärg, mis kahjustab tarbijate kollektiivseid huve, ilmneb teises liikmesriigis.

§ 2.   Direktiivide loetelu

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud direktiivid on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 149, 11.06.2005, lk 22–39);
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64–88);
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.05.2008, lk 66–92);
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv): artiklid 19–26 (ELT L 95, 15.04.2010, lk 1–24);
  5) Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.06.1990, lk 59–64);
  6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta: artiklid 86–100 (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67–128);
  7) Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.04.1993, lk 29–34);
  8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 03.02.2009, lk 10–30);
  9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 07.07.1999, lk 12–16);
  10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.07.2000, lk 1–16);
  11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega muudetakse direktiivi 90/619/EMÜ ja direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ (EÜT L 271, 09.10.2002, lk 16–24);
  12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68);
  13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.06.2013, lk 63–79).

§ 3.   Pädevad asutused rikkumise lõpetamise algatamiseks

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktides 1–5 ja 7–13 nimetatud direktiivide osas on rikkumise lõpetamise algatamiseks pädev Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Käesoleva määruse § 2 punktis 6 nimetatud direktiivi osas on rikkumise lõpetamise algatamiseks pädev Ravimiamet.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud pädevatest asutustest teavitatakse Euroopa Komisjoni.

  (4) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Komisjoni teatises, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt direktiivi 2009/22/EÜ artiklile 2, loetletud liikmesriikide pädevatel asutustel ja organisatsioonidel on õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti või kohtu poole taotlusega Eestis tegutseva kaupleja sellise tegevuse lõpetamiseks, mis on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud direktiivide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud Eesti õigusaktides ning mis kahjustab selle liikmesriigi tarbijate kollektiivseid huve.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (ELT L 110, 01.05.2009, 30–37)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json