Teksti suurus:

Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 13

Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 10.07.2017 nr 37
RT I, 14.07.2017, 7
jõustumine 17.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punktide 14 ja 15 ning lõhkematerjaliseaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Lõhkematerjalile ja lõhkematerjali nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded

  Lõhkematerjal, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 1–44), peab vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja selle nõuetele vastavust tuleb tõendada samas direktiivis ettenähtud korras.

§ 2.   Lõhkematerjali märgistamisele esitatavad nõuded

  (1) Lõhkematerjal ja iga lõhkematerjali pakkeühik tuleb jälgitavuse tagamiseks märgistada unikaalsete identifitseerimisandmetega vastavalt Komisjoni direktiivile 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (ELT L 94, 05.04.2008, lk 8–12).

  (2) Kui lõhkematerjal valmistatakse ekspordiks Euroopa Majanduspiirkonna välisesse riiki, ei pea lõhkematerjal olema märgistatud käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tingimusel, et lõhkematerjal märgistatakse importiva riigi nõuete kohaselt ja see märgistus võimaldab lõhkematerjali identifitseerida.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet omistab igale lõhkematerjali tootmiskohale Eestis unikaalse koodi, milles Eesti tunnustähed on EE.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Pürotehnilisele tootele ja selle vastavushindamisele ning jälgitavusele esitatavad nõuded

  (1) Pürotehniline toode, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/29/EL pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 178, 28.06.2013, lk 27–65), peab vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja selle nõuetele vastavust tuleb tõendada samas direktiivis ettenähtud korras.

  (2) Pürotehniline toode peab olema varustatud kasutusjuhisega või märgisega ohutu käitlemise, ladustamise ja kasutamise ning hävitamise kohta. Tarbijale mõeldud pürotehnilise toote puhul peab teave olema esitatud eesti keeles.

  (3) Pürotehnilise toote jälgitavuse tagamiseks peab pürotehniline toode olema märgistatud vastavalt Komisjoni rakendusdirektiivile 2014/58/EL, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/23/EÜ alusel kehtestatakse pürotehniliste toodete jälgitavuse süsteem (ELT L 115, 17.04.2014, lk 28–31).

§ 4.   Pürotehnilise toote käibe üle arvestuse pidamine

  (1) Pürotehnilise toote tootja ja importija peavad arvestust pürotehniliste toodete kohta, mille nad on turul kättesaadavaks teinud.

  (2) Pürotehniliste toodete käibe üle tuleb arvestust pidada selliselt, et oleks võimalik tuvastada, kellele on pürotehniline toode üle antud ja kellelt on vastu võetud ning millal.

  (3) Arvestuse pidamisel tuleb säilitada vähemalt pürotehnilise toote registreerimisnumber koos infoga kaubandusliku nimetuse, koguse, üldise tüübi ja vajadusel alatüübi ning tootmiskoha kohta.

§ 5.   Lõhkematerjali käibe üle arvestuse pidamine

  (1) Lõhkematerjali käitleja peab tema valduses oleva lõhkematerjali käibe üle arvestust.

  (2) Lõhkematerjali käitleja täidab arvestuse pidamisega seoses järgmisi kohustusi ja nõudeid:
  1) arvestust tuleb pidada lõhkematerjalide kõikide identifitseerimisandmete kohta koos kogu asjakohase teabega, sealhulgas lõhkematerjali liik ja isik, kelle hoole alla need anti;
  2) arvestust tuleb pidada iga lõhkematerjali asukoha kohta kuni lõhkematerjali üleandmiseni teisele ettevõtjale või kasutamiseni;
  3) arvestuse pidamise süsteemi tuleb regulaarselt testida, et tagada selle tõhusus ja registreeritud andmete kvaliteet;
  4) andmed peavad olema kaitstud juhusliku või tahtliku kahjustuse või hävimise eest;
  5) arvestuse pidamise süsteemi teeb kandeid ainult selleks volitatud isik;
  6) välditud peab olema kõrvalise isiku juurdepääs arvestusraamatule ja selles kajastatud andmetele;
  7) pädeva ametiasutuse nõudmisel tuleb esitada teave lõhkematerjali päritolu ja asukoha kohta selle lõhkematerjali elutsükli jooksul tarneahelas;
  8) arvestuse pidamise süsteemi kannete tegemine, salvestamine, parandamine ja kustutamine peavad olema fikseeritud vähemalt kuupäeva täpsusega ning selliselt, et kande tegija oleks tuvastatav;
  9) arvestuse pidamise süsteem ja selles kajastatud info säilivus ja loetavus peab olema tagatud.

  (3) Lõhkematerjali käitleja teatab Päästeameti demineerimiskeskusele ning Kaitsepolitseiameti korrapidajale isiku nime ja kontaktandmed, kes annab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 7 kirjeldatud teavet väljaspool tavalist tööaega.

§ 6.   Turujärelevalveasutus

  Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele esitatavate nõuete järgimise üle teeb turujärelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 7.   Üleminekusätted

  (1) Enne 1. juulit 2015. aastal turule lastud pürotehnilisi tooteid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta (ELT L 154, 14.06.2007, lk 1–21) sätestatud nõuetele, võib turul kättesaadavaks teha ka pärast 4. juulit 2017. aastal.

  (2) Kuni 3. juulini 2017. aastal kehtinud lõhkematerjaliseaduse § 93 lõike 7 kohaselt Eestis turule lastud pürotehnilisi tooteid võib turul kättesaadavaks teha kuni 4. juulini 2018. aastal.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (ELT L 94, 05.04.2008, lk 8–12); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/29/EL pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 178, 28.06.2013, lk 27–65); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 1–44); Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/58/EL, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/23/EÜ alusel kehtestatakse pürotehniliste toodete jälgitavuse süsteem (ELT L 115, 17.04.2014, lk 28–31).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json