Teksti suurus:

Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded

Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 15

Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded1

Vastu võetud 29.03.2016 nr 29
RT I, 31.03.2016, 1
jõustumine 20.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 71 lõike 5, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 16 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite nõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149–250) kohaldamisalas olevad mõõtevahendid, milleks on vee-, aktiivelektrienergia-, soojus- ja gaasiarvestid ja gaasi leppekoguse mõõturid, kestva dünaamilise toimimisega mõõtesüsteemid vedelike, välja arvatud vesi, koguste mõõtmiseks, automaatkaalud, taksomeetrid, materiaalmõõdud, dimensioonimõõtevahendid ja heitgaasianalüsaatorid, peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama nimetatud direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite nõuetele vastavust tõendatakse turule laskmisel ja kasutusele võtmisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/32/EL kohaselt.

  (3) Eestis välistingimustes kasutusele võetava mõõtevahendi töötemperatuuri alumine piirväärtus peab olema –25 ºC ja ülemine piirväärtus 40 ºC. Mõõtevahendi kasutusele võtja võib valida mõõtevahendi, mille töötemperatuuri alumine ja ülemine piirväärtus vastavad rangematele nõuetele.

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet mõõteseaduses ja toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 20. aprillil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149–250), muudetud direktiiviga 2015/13/EL (ELT L 3, 07.01.2015, lk 42–43).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json