Teksti suurus:

Nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personalile pädevustunnistuse andmisel

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 17

Nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personalile pädevustunnistuse andmisel

Vastu võetud 30.10.2017 nr 56
RT I, 01.11.2017, 7
jõustumine 04.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse § 22 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse lõhkajale, lõhkemeistrile, lõhkematerjali käitlemise korraldajale, pürotehnikule ja pürotehnilise toote käitlemise korraldajale pädevustunnistuse andmisel lõhkematerjaliseaduse § 22 lõikes 2 sätestatud juhul.

§ 2.   Pädevustunnistuse ja pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise taotlemine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatav pädevustunnistuse taotlus ja pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise taotlus sisaldab lisaks haldusmenetluse seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud andmetele:
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]
  1) taotleja isikukoodi või selle puudumisel sünniaeg;
  2) teavet, millist pädevustunnistust taotletakse – lõhkematerjali käitlemise korraldaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja, pürotehnik, lõhkaja, lõhkemeister;
  3) tõendeid erialase väljaõppe ja töökogemuse kohta pädevustunnistuse esmataotlemisel;
  4) kinnitust lõhkematerjaliseaduse § 16 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavuse kohta;
  5) tervisetõendit;
  6) pädevustunnistuse pikendamise taotluse puhul andmeid ka erialases täiendusõppes osalemise kohta;
  7) kinnitust riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Pädevustunnistuse taotleja võib jätta esitamata tõendi erialase väljaõppe kohta ja avaldada soovi tõendada oma kompetentsust taotletaval tegevusalal tegutsemiseks selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti korraldatava eksami tulemuse alusel.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Kui pädevustunnistuse pikendamist taotletakse pärast selle kehtivusaja lõppemist, tuleb uue tunnistuse saamiseks esitada taotlus ja sooritada toimingud nagu pädevustunnistuse esmakordsel taotlemisel.

§ 3.   Taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet lahendab pädevustunnistuse taotluse 60 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet lahendab pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise taotluse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 4.   Kompetentsuse hindamine eksamil

  (1) Kui taotleja kompetentsust hinnatakse eksamil, korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet eksami ja teavitab taotlejat eksami toimumisajast vähemalt 10 tööpäeva ette.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kinnitab eksamikomisjoni koosseisu ja eksamiküsimustiku, mis on kättesaadav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Eksam koosneb taotleja teoreetiliste teadmiste kontrollimisest ja eksamipilet kaheksa küsimusega koostatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel avaldatud eksamiküsimuste põhjal. Kui taotleja soovib enda pädevuse hindamist mitmel alal, antakse talle pilet eksamiküsimustega iga pädevusala kohta.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (4) Eksam on kirjalik ja abimaterjalide kasutamine eksami sooritamise ajal on keelatud.

  (5) Taotleja saab eksamipileti, millele vastamiseks on aega 60 minutit. Iga õige vastus annab vastajale ühe punkti.

  (6) Eksam loetakse edukalt sooritatuks, kui taotleja on vastanud õigesti vähemalt 75 protsendile esitatud küsimustest.

  (7) Kui taotleja ei pea kinni lõikes 4 sätestatud nõuetest, võib eksami korraldaja keelata taotlejal eksami jätkamise ning eksam loetakse lõppenuks. Kui taotleja ei sooritanud eksamit vastavalt lõikes 6 sätestatud tingimustele, võib ta eksami uuesti teha kolme kuu pärast.

§ 5.   Pädevustunnistuse vorminõuded

  (1) Pädevustunnistusele on kantud vähemalt järgmised andmed:
  1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja kuupäev;
  2) pädevustunnistuse andnud asutuse nimi ja kontaktandmed;
  3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  4) tegevusala – lõhkematerjali käitlemise korraldaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja, pürotehnik, lõhkaja, lõhkemeister;
  5) pädevustunnistuse kehtivuse aeg;
  6) pädevustunnistuse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pitser.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Pädevustunnistus väljastatakse paberkandjal.

  (3) Isiku nõudel väljastatakse pädevustunnistuse duplikaat. Duplikaadile kantakse kõik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed ja märgitakse sõna „DUPLIKAAT”.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json