Teksti suurus:

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 25

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord1

Vastu võetud 19.02.2015 nr 11
RT I, 26.02.2015, 38
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõige 1 punkti 10 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevast määrusest tulenevaid nõudeid kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309-356) (edaspidi direktiiv 2014/34/EL) kohaldamisalas olevale tootele, mis on:
  1) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatav seade ja kaitsesüsteem;
  2) ohutus-, kontroll- ja reguleerimisseadis, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool plahvatusohtlikku keskkonda, aga on plahvatusohtu silmas pidades vajalik või aitab kaasa seadme ja kaitsesüsteemi ohutule toimimisele;
  3) punktis 1 nimetatud seadmes ja kaitsesüsteemis kasutamiseks mõeldud komponent.

§ 2.   Tootele esitatavad nõuded

  (1) Turule lastav ja kasutusele võetav toode peab vastama direktiivist 2014/34/EL tulenevatele nõuetele ja selle nõuetele vastavus tuleb samas direktiivis ettenähtud korras tõendada.

  (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet põhjendatud taotluse korral lubada turule lasta ja kasutusele võtta plahvatusohutsooni seadet, kaitsesüsteemi ja tarvikut, mille nõuetele vastavus ei ole direktiivi 2014/34/EL kohaselt tõendatud, kui see on vajalik suurema võimaliku ohu ärahoidmiseks.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. a. 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/34/EL, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309-356)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json