Teksti suurus:

Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 28

Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 27.02.2015 nr 18
RT I, 04.03.2015, 31
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Surveseadmele esitatavad nõuded

  (1) Surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259), peavad vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

  (2) Lihtsad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 45–78), peavad vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

  (3) Transporditavad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.06.2010, lk 1–18), peavad vastama rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevatele nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

§ 2.   Aerosooliballoonile esitatavad nõuded

  Aerosooliballoonid peavad vastama Nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1975, lk 40–47) nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

§ 3.   Turujärelevalveasutus

  Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 4.   Määruse ülemineku- ja rakendussätted

  (1) Surveseadet, mille nõuetele vastavus on tõendatud enne 2015. aasta 1. juulit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 09.07.1997, lk 1–55) kohaselt, võib turule lasta ka pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Surveseadet, mille nõuetele vastavus on tõendatud enne 2016. aasta 20. aprilli Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/105/EÜ lihtsate surveanumate kohta (ELT L 264, 08.10.2009, lk 12–29) kohaselt, võib turule lasta ka pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (3) Keelatud on gaasidega täita ja turul kättesaadavaks teha balloone, mis ei vasta Euroopa nõukogu direktiivide 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976, lk 153–168), 84/525/EMÜ õmbluseta terasgaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 1–19), 84/526/EMÜ õmbluseta legeerimata alumiiniumist ja alumiiniumsulamitest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 20–47), 84/527/EMÜ keevitatud legeerimata terasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 48–71), 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 20–56) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/35/EL nõuetele. Eeltoodud nõuetele mittevastavate balloonide kasutusele võtmine on alates 2015. aasta 1. juulist keelatud.

  (4) Kui kasutuses oleva ballooni nõuetele vastavus ei ole tõendatud direktiivide 76/767/EMÜ, 1999/36/EÜ või 2010/35/EL kohaselt, võib sellist ballooni täita ja turul kättesaadavaks teha, kui balloon on tehniliselt korras ja selle vastavushindamise tähtaeg ei ole möödunud. Sellise ballooni järgmine vastavushindamine tehakse direktiivi 2010/35/EL kohaselt ja balloon märgistatakse Pii-märgiga.

§ 5.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juunil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 164–259); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 45–78); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.6.2010, lk 1–18); Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40–47).

/otsingu_soovitused.json