Teksti suurus:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 31

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

Vastu võetud 07.03.2016 nr 19
RT I, 08.03.2016, 13
jõustumine 11.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 22 lõike 5 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu eestikeelne nimetus on Tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteem (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Consumer Service Environment Data System.

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi vastutav töötleja). Andmekogu arendamise ja infoturbega tegeleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning andmed säilitatakse elektroonsel andmekandjal.

  (3) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 4.   Andmekogusse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosneb järgmistest andmestikest:
  1) selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestik;
  2) haldusmenetluse andmestik;
  3) väärteomenetluse andmestik;
  4) toote ohutuse alase teate andmestik.

§ 6.   Selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestikku kantavad andmed

  (1) Selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestikku kannab vastutav töötleja andmed pöörduja, pöördumisega seotud toote või teenuse liigi ja pöördumise sisu kohta.

  (2) Kui pöördujaks on füüsiline isik, kannab vastutav töötleja andmestikku pöörduja kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) e-posti aadress;
  3) kontakttelefon;
  4) elukoha aadress;
  5) elukohariik.

  (3) Kui pöördujaks on juriidiline isik, kannab vastutav töötleja andmestikku pöörduja kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja nimi;
  4) asukoha aadress;
  5) asukohariik;
  6) juriidilise isiku või tema esindaja e-posti aadress.

  (4) Andmed toote või teenuse liigi ja pöördumise sisu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku vastavalt Euroopa Komisjoni 12. mai 2010. a soovituses 2010/304/EL „Tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ja nendest teavitamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta” (ELT L 136, 02.06.2010, lk 1–31) toodud klassifikatsioonile.

§ 7.   Haldusmenetluse andmestikku kantavad andmed

  (1) Haldusmenetluse andmestikku kannab vastutav töötleja kontrollkäigu ja ettekirjutuse andmed.

  (2) Kontrollkäigu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) kontrollkäigu sihtkoht – maakond, linn või vald, asula või tänav või maanteekilomeeter;
  2) kontrollkäigu kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
  3) kontrollobjekti andmed – ettevõtja ärinimi, registrikood ja aadress, ettevõtte nimi ja aadress;
  4) kontrollitud toote või teenuse liik;
  5) kontrollkäigul tuvastatud rikkumine;
  6) kontrollija ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja -asutus.

  (3) Ettekirjutuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) ettekirjutuse tegemise kuupäev;
  3) saaja nimi ja aadress;
  4) faktiline ja õiguslik alus;
  5) nõue viitega asjakohase õigusakti sättele;
  6) täitmise tähtaeg;
  7) täitmata jätmise korral vajadusel rakendatava sunniraha määr ja selle määramise õiguslik alus.

§ 8.   Väärteomenetluse andmestikku kantavad andmed

  (1) Väärteomenetluse andmestikku kannab vastutav töötleja andmed menetlusega seotud isikute, menetluse, väärteoteate, menetlusotsustuse ja -toimingu ning maksete kohta.

  (2) Menetlusega seotud isikuteks on menetleja, füüsilisest isikust menetlusalune isik, juriidilise isiku esindaja või tunnistaja ning juriidilisest isikust menetlusalune isik.

  (3) Menetlusega seotud isiku kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) menetleja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elu- või asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (4) Menetluse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) väärteoasja number;
  2) alustamise ja lõpetamise aeg;
  3) rikutud õigusnorm ning väärteo kvalifikatsioon;
  4) menetlust alustanud ja menetlev ametnik ning menetlev asutus;
  5) menetluse seis.

  (5) Väärteoteate kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) teate number;
  2) väärteoga seotud sündmuse toimumise aeg ja koht ning sündmuse liik;
  3) väärteo kvalifikatsioon;
  4) menetlev asutus;
  5) menetlusega seotud isikute andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 2 ja 3.

  (6) Menetlusotsustuse ja -toimingu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) otsustuse number ja otsustuse või toimingu tegemise aeg;
  2) otsustuse liik ja alus;
  3) väärteo kvalifikatsioon;
  4) otsustuse või toimingu sisu või kirjeldus;
  5) karistuse määr, menetluskulude liik ja summa;
  6) viitenumber ja tasumise või täitmise tähtaeg;
  7) menetlusega seotud isikute andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 2 ja 3;
  8) väärteoasjas kogutud dokumendi fail.

  (7) Makse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) makse tegemise aeg;
  2) maksja nimi;
  3) viitenumber;
  4) summa ja makse selgitus;
  5) seotud menetlusotsustus.

§ 9.   Toote ohutuse alase teate andmestikku kantavad andmed

  (1) Toote ohutuse alase teate andmestikku kannab vastutav töötleja andmed toote ohutuse alase teate koostaja, teavitatud toote, tootega seotud ettevõtjate, tootele kohalduvate nõuete ja standardite ning nõuetele vastavuse, toote testimise ja tootega seotud õnnetuse ja toote suhtes rakendatud meetme kohta.

  (2) Toote ohutuse alase teate koostaja kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) teate koostanud riik ning asutus;
  2) koostaja kontaktandmed;
  3) koostamise kuupäev.

  (3) Teavitatud toote kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) tootele selle identifitseerimiseks omistatud kood, toote nimetus, kategooria, kaubamärk, tüüp või mudel, tootmisaasta ja seerianumber;
  2) esmase turustamise aasta;
  3) pakendi, mõõtmete ja välimuse kirjeldus või foto;
  4) päritolumaa.

  (4) Tootega seotud ettevõtjate kohta kannab vastutav töötleja andmestikku tootja või tootja ametliku esindaja või importija ning edasimüüjate nimed, aadressid, telefoni- või faksinumbrid ja e-posti aadressid.

  (5) Tootele kohalduvate nõuete ja standardite ning nõuetele vastavuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) tootele kohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid;
  2) tootele rakenduvad standardid;
  3) toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt ettenähtud CE-vastavusmärgise olemasolu;
  4) vastavushindamise deklaratsiooni olemasolu;
  5) õigusakt või standard, mille alusel koostati deklaratsioon.

  (6) Toote testimise ja tootega seotud õnnetuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised asjakohased andmed:
  1) testimise raport;
  2) testitud toodete arv;
  3) tootevea tüüp ja sellest tingitud ohu klassifikatsioon ning vea kirjeldus;
  4) tootega seotud õnnetuse kirjeldus.

  (7) Toote suhtes rakendatud meetme kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) rakendatud meede tulenevalt toote nõuetele vastavuse seadusest;
  2) rakendatud meetme õiguslik alus;
  3) rakendatud meetme eesmärk ja ulatus;
  4) rakendamise alguse kuupäev ja kestus.

§ 10.   Andmete andmekogusse kandmine ja andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Vastutav töötleja korraldab määruse §-des 6–9 sätestatud andmete andmekogusse kandmise.

  (2) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on vastutava töötleja ametnikul talle teenistusülesande täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kaebuse, teabenõude või selgitustaotluse laekumist, haldusmenetluse toimingu tegemist, väärteomenetluse toimingu tegemist või toote ohutuse alase teate koostamist.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kantakse andmekogusse veebipõhise kasutajaliidese või infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teisest riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku isiku andmekogust.

§ 11.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui õigustatud isik on esitanud avalduse ebaõigete andmete muutmiseks andmekogus, teeb vastutav töötleja andmekogus paranduse ühe tööpäeva jooksul.

  (2) Andmekogu andmete sisestamist, muutmist ja vaatamist logitakse.

§ 12.   Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogu on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks.

  (2) Isikul on juurdepääs üksnes temaga seotud andmetele pärast füüsilise isiku või juriidilise isiku esindaja tuvastamist ja autoriseerimist.

  (3) Andmekogule juurdepääs on andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesande täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutusel ja avalik-õiguslikul juriidilisel isikul on juurdepääs talle seadusega või seaduse alusel antud ülesande täitmiseks vajalikele andmetele.

  (5) Riigiga sõlmitud halduslepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on juurdepääs talle avaliku ülesande täitmiseks vajalikele andmetele.

§ 13.   Andmekogu andmete avalikustamine ja väljastamine

  (1) Andmekogu andmetest avalikustatakse dokumendiregister, väärtegude üldistav statistika ning riikliku või teenistusliku järelevalve ettekirjutus või otsus alates selle jõustumisest.

  (2) Andmekogu vastutaval töötlejal on õigus andmekogusse kantud andmeid edastada Euroopa Komisjonile ja avaliku ülesande täitmiseks teise riigi pädevale asutusele otsekohalduva Euroopa Liidu õigusakti või välislepingu alusel kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid teabenõude täitmisel kooskõlas avaliku teabe seadusega ja päringule vastamisel.

  (4) Andmesubjektil on õigus saada tema kohta andmekogusse kantud andmeid.

  (5) Muul isikul on õigus andmekogust andmeid saada juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (6) Andmeid väljastatakse paberil või elektroonselt.

  (7) Vastutav töötleja peab arvestust, kellele, millal ja missuguseid andmeid väljastatakse.

  (8) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 14.   Andmete säilitamine

  (1) Määruse §-des 6 ja 9 sätestatud andmeid säilitab vastutav töötleja andmekogus viis aastat andmete andmekogusse kandmise päevast alates.

  (2) Määruse §-des 7 ja 8 sätestatud andmeid säilitab vastutav töötleja andmekogus seitse aastat andmete andmekogusse kandmise päevast alates.

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegade möödumist andmed hävitatakse.

§ 15.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.

§ 16.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

§ 17.   Rakendussäte

  (1) Andmekogu on asutatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2014. a määrusega nr 11 „Tarbijakaitseameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus”. Nimetatud määruses sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse alusel.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse 2016. aasta 1. märtsist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json