Teksti suurus:

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 32

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.03.2016 nr 25
RT I, 18.03.2016, 7
jõustumine 21.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT I, 29.12.2016, 901.01.2017
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019, määruses asendatud läbivalt sõnad „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemist ja andmist, toetuse kasutamise ja aruandluse kontrolli ning kehtestab toetuse taotluse ja aruande andmekoosseisu.

§ 2.   Toetus

  (1) Tarbijakaitsetegevuse toetamiseks eraldatakse toetust riigieelarves ettenähtud vahendite piires.

  (2) Toetus on mõeldud tarbija nõustamise ja teavitamise ning tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega seonduvate kulude katteks.

  (3) Käesolevas määruses kehtestatud nõuetele vastav ühendus taotleb ja võib saada toetust kolmeaastaseks perioodiks. Toetuse suurus ja konkreetse aasta tegevused lepitakse kokku iga aasta kohta eraldi toetuse saajaga sõlmitava lepingu lisas.

§ 3.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlejaks on mittetulundusühingute seaduse kohaselt asutatud ja registreeritud ühendus, kelle tegevus on oluline tarbija õiguste ja huvide edendamise ning tarbijakaitsealase teabe ja nõustamise kättesaadavuse parandamiseks ning kes:
  1) on võimeline esindama tarbijate huve üleriigilisel tasandil ja osalema Euroopa Komisjoni otsusega 2009/705/EÜ, millega asutatakse Euroopa tarbijate nõuanderühm (ELT L 244, 16.09.2009, lk 21–24), moodustatud Euroopa tarbijate nõuanderühmas;
  2) osaleb tarbijapoliitika kujundamises ja elluviimises;
  3) tegutseb üle-eestiliselt, korraldab ja arendab koostööd teiste tarbijaühenduste ja muude vabaühendustega.

  (2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga.

§ 4.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Toetuse saamiseks esitab taotleja määruse lisas 1 toodud andmekoosseisule vastava taotluse.

§ 5.   Taotluse esitamine

  Allkirjastatud taotlus esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt taotletava toetuse eraldamise aasta 15. jaanuariks.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 6.   Taotluse menetlus

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud taotlust hindab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori (edaspidi peadirektor) moodustatud komisjon, kes teeb peadirektorile ettepaneku taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (21) Taotluse võib osaliselt rahastada, kui taotletava toetuse maht ületab riigieelarves tarbijaühenduse toetamiseks eraldatud vahendeid või kui taotleja tegevuse eesmärk on saavutatav ka väiksema toetusega, kui on taotletud.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitatakse taotlejat kõrvaldamist vajavast puudusest ning määratakse mõistlik tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinenud puudust talle antud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus, millest teavitatakse taotlejat.

  (4) Kui esitatud taotluse rahastamise maht jääb riigieelarves tarbijaühenduse toetamiseks eraldatud vahenditest väiksemaks, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja kuulutada täiendava taotlusvooru ning määrata selle läbiviimise tähtaja.

  (5) Täiendava taotlusvooruga esitatud taotluse menetlus toimub vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule.

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavate toetuse eraldamisega seotud andmete esitamist.

  (7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus taotlusvoor ära jätta või vastuvõetud taotluse menetlusest loobuda juhul, kui riigieelarves ei ole vahendeid tarbijaühenduse toetamiseks.

  (8) Esitatud taotlust ei tagastata.

§ 7.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor otsustab käskkirjaga taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise otsuse põhjustest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (21) Osalise rahastamise otsuse saanud taotleja peab 15 tööpäeva jooksul otsuse kättesaamisest alates teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult osalise rahastamise nõusolekust. Nõusolekust teavitamata jätmisel teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor taotluse rahastamisest keeldumise otsuse.
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Toetuse kasutamise täpsemad tingimused ning poolte õigused ja kohustused määratakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja toetuse saaja vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi leping). Lepingu lisas nimetatakse rahastatav tegevus ja selle tegevuse eelarve kuluartiklite lõikes. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet saadab toetuse saajale allkirjastamiseks lepinguprojekti 15 tööpäeva jooksul peadirektori käskkirja allkirjastamise päevast alates.

  (4) Lepingu allkirjastatud koopia avaldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet oma veebilehel.

  (5) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 15 tööpäeva jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast alates, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoril õigus toetuse eraldamise otsus tühistada.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud kõiki Eesti tarbijaühendusi süstemaatiliselt asjakohasel viisil teavitama Euroopa tarbijate nõuanderühma tööst ning korraldama vajadusel tarbijaühenduste arvamuste ja ettepanekute koondamist ning edastamist Euroopa Komisjonile.

  (2) Toetuse saaja peab raamatupidamises eraldi kuluarvestust talle eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja informeerib viivitamatult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit olukorrast, kui lepingu täitmine osutub võimatuks. Sellisel juhul sõlmitakse vajadusel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja toetuse saaja vahel 15 tööpäeva jooksul kokkulepe lepingu muutmiseks, mis vormistatakse lepingu lisana.

  (4) Toetuse saaja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lepingus määratud tähtpäevaks määruse lisas 2 toodud andmekoosseisule vastava tegevus- ja finantsaruande saadud toetuse kasutamise kohta lepingu lisas nimetatud rahastatava tegevuse kuluartiklite lõikes.

  (5) Juhul kui toetuse saaja lõpetab oma tegevuse, kuid osa riigieelarvelise toetusena saadud rahast jääb kasutamata, on toetuse saaja kohustatud kandma kasutamata jäänud raha tagasi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nimetatud Rahandusministeeriumi kontole 10 tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamise päevast alates.

§ 9.   Toetuse ja aruandluse kontroll

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt.

  (2) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud tegevus- ja finantsaruanne ei ole nõuetekohane, teavitatakse toetuse saajat kõrvaldamist vajavast puudusest ning määratakse 10-tööpäevane puuduse kõrvaldamise tähtaeg.

  (3) Kui selgub, et eraldatud toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja esitab tegevus- ja finantsaruandes eksitavat informatsiooni või rikub muul viisil lepingust tulenevaid kohustusi, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus nõuda toetusena eraldatud raha tagastamist riigieelarvesse.

Lisa 1 Taotluse andmed toetuse saamiseks
[RT I, 29.12.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

Lisa 2 Tegevus- ja finantsaruande andmed toetuse kasutamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json