Teksti suurus:

Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 34

Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Vastu võetud 22.09.2014 nr 74
RT I, 24.09.2014, 5
jõustumine 27.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.04.2016RT I, 08.04.2016, 211.04.2016
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkt 3 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalikult kasutataval teel toimuvatel teehoiutöödel kasutatavate tee-ehitusmaterjalide ja -toodete (edaspidi tee-ehitusmaterjalid) kohustuslikule deklareerimisele kuuluvad põhiomadused vastavalt kasutusalale ja põhiomaduste tõendamise kord.

§ 2.   Nõuded tee-ehitusmaterjalidele

  (1) Kasutatavad tee-ehitusmaterjalid peavad võimaldama teel selle majanduslikult otstarbeka kasutusaja jooksul vastata teele esitatavatele nõuetele ja luua tingimused ohutuks liiklemiseks.

  (2) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi (edaspidi hindamissüsteem) all mõistetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodetele ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 04.04.2011, lk 5‒43), lisas V sätestatud vastavushindamissüsteeme.

  (3) Hindamissüsteemides nimetatud teavitatud asutuse ülesandeid võib harmoneerimata valdkonnas täita vastavaks tegevuseks akrediteeritud asutus.

  (4) Käesoleva määruse lisas sätestatud tee-ehitusmaterjalidel peavad olema määratud ja deklareeritud vähemalt määruse lisas sätestatud põhiomadused.

  (5) Tee-ehitusmaterjali omaduste määramisel tuleb järgida määruse lisas toodud metoodikaid Harmoneerimata tehnilise kirjeldusega hõlmatud toote osas võib järgida käesoleva määruse lisas loetletud standardites sätestatust erinevaid metoodikaid juhul, kui tootja tõendab järgitud meetodi võrdväärsust vastava toote vastava omaduse määramiseks.

§ 3.   Dokumentatsioon

  (1) Kui tee-ehitusmaterjal ei ole hõlmatud harmoneeritud tehnilise kirjeldusega või on erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 artikli 5 mõistes, siis koostab tootja toote turule laskmisel selle kohta vastavusdeklaratsiooni, milles peab sisalduma vähemalt järgmine teave:
  1) tootja või tema nimel tegutseva volitatud esindaja nimi ja aadress;
  2) toote kirjeldus (toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon);
  3) toote ettenähtud kasutusotstarve;
  4) viide tehnilisele kirjeldusele, millele toode vastab;
  5) toote põhiomaduste loetelu;
  6) toote deklareeritud toimivus põhiomaduste osas koos viitega omaduste määramise metoodikale;
  7) eritingimused toote kasutamisel, kui eritingimusi esineb;
  8) akrediteeritud asutuse nimi ja aadress, kui vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks on akrediteeritud asutuse poolt koostatud sertifikaat või katseprotokoll;
  9) vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
  10) vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 kohane toimivusdeklaratsioon ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vastavusdeklaratsioon esitatakse eesti keeles.

§ 4.   Täitematerjalid

  (1) Täitematerjali nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (11) Muldkeha täitematerjalide nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 4 kohaselt.
[RT I, 08.04.2016, 2 - jõust. 11.04.2016]

  (2) Täitematerjalide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 1.

§ 5.   Bituumensideained

  (1) Bituumensideainete nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Bituumensideainete põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 2.

§ 6.   Asfaltsegud ja bituumenmakadam

  (1) Asfaltbetooni, killustikmastiksasfalti, valuasfalti, dreenasfalti ja tehases valmistatud mustsegu nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Teel valmistatud mustsegu ja bituumenmakadami nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 4 kohaselt.

  (3) Asfaltsegude ja bituumenmakadami põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 3.

§ 7.   Pindamine

  (1) Suuremal alal kui 500 m2 tehtava pindamise nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Pindamise põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 4.

§ 8.   Geotekstiilid ja -tõkked

  (1) Geotekstiilide ja -tõkete nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Geotekstiilide ja -tõkete põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 5.

§ 9.   Liikluskorraldusvahendid

  (1) Liikluskorraldusvahendite nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 1 kohaselt.

  (2) Liikluskorraldusvahendite põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 6.

§ 10.   Hüdroisolatsioonimaterjalid

  (1) Käesoleva määruse lisas nimetatud hüdroisolatsioonimaterjalide nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Hüdroisolatsioonimaterjalide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 7.

§ 11.   Sillutus- ja äärekivid

  (1) Sillutus- ja äärekivide nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 4 kohaselt.

  (2) Sillutus- ja äärekivide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 8.

§ 12.   Betoonisegu

  (1) Betoonisegu käesoleva määruse tähenduses on valmissegatud betoon, mida tarnib isik, kes ei ole betoonisegu kasutaja.

  (2) Betoonisegu nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi on 2+ kohaselt.

  (3) Betoonisegude põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 9.

§ 121.   Liiklusmüra tõkked

  (1) Liiklusmüra tõkete nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 3 kohaselt.

  (2) Liiklusmüra tõkete põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 10.
[RT I, 08.04.2016, 2 - jõust. 11.04.2016]

§ 122.   Materjal teede aluste stabiliseerimiseks

  (1) Materjal teede aluste stabiliseerimiseks (edaspidi stabilisaator-sideaine) nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Stabilisaator-sideaine põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 11.
[RT I, 08.04.2016, 2 - jõust. 11.04.2016]

§ 13.   Turujärelevalveasutus

  Turujärelevalvet tee-ehitusmaterjalide üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 14.   Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute täitmine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud teehoiutööde lepingutes ei ole kohustust käesoleva määruse nõudeid järgida.

  (2) Käesoleva määruse rakendamine 2014. aastal tehtavatel teehoiutöödel ei ole kohustuslik.

Lisa Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika
[RT I, 08.04.2016, 2 - jõust. 11.04.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json