Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.02.2021 otsus nr 697

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.02.2021

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhtiv organisatsioon viib heakskiidetud tegevuskavas kavandatud tegevused ellu ja koostab mesindusaasta tegevuskava täitmise aruande (edaspidi tegevusaruanne), mis sisaldab mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks elluviidud tegevuste kirjeldust ja mesindusprogrammi tulemusi ning toetusteks ettenähtud vahendite kasutamise jaotust.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele vastava tegevusaruande kiidab heaks hindamiskomisjon. Maaeluministeerium avalikustab teabe hindamiskomisjoni heakskiidetud tegevusaruande kohta oma veebilehel.

(6) Hindamiskomisjon jätab tegevusaruande heaks kiitmata, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele, ja peatab tegevuskava rakendamise kuni tegevusaruande heakskiitmiseni.”;

2) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „heakskiidetud tegevusaruande ja PRIA-le esitatud” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu elektrooniliselt esitatud maksetaotluse ja”;

3) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA kontrollib juhtiva organisatsiooni tegevuse vastavust Euroopa Liidu asjakohastele õigusaktidele, käesolevale seadusele, mesindusprogrammile ja tegevuskavale ning esitatud andmeid tõendavaid kuludokumente ja teeb kohapealset kontrolli.”;

4) paragrahvi 51 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „, tegevuskavale või tegevusaruandele” sõnadega „või tegevuskavale”;

5) paragrahvi 77 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „artiklites 28–30 ja 33” tekstiosaga „artikli 49 lõikes 2”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json