Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.03.2013 otsus nr 240

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.02.2013

§ 1.  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise valdade ja linnade osas, samuti valla või linna piiride ja nime muutmise algatab Vabariigi Valitsus või asjaomane volikogu. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise võib algatada, kui muudatuse tulemusena koosneks moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus ühist piiri omavatest haldusterritooriumidest.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise võib algatada saartel asuvate kohaliku omavalitsuse üksuste osas ka juhul, kui muudatuse tulemusena koosneks moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus ühise piirita haldusterritooriumidest. Teineteisega mittepiirnevate valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muudatusega ei või kaasneda negatiivset mõju käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud asjaoludele.”;

3) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.”;

4) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) nõustada asjaomaseid volikogusid kokkulepete sõlmimisel ning haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.”;

5) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maavanem nõustab asjaomaseid volikogusid kokkulepete sõlmimisel ja piiride muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.”;

6) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmist sooviv volikogu esitab otsusena vormistatud ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle teistele asjaomastele volikogudele.

(2) Ettepaneku saanud volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud.”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maavanem nõustab asjaomaseid volikogusid kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.”;

8) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks, lõpetatakse selle valla või linna osas vastav menetlus.”

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 541 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Palgalisel ametikohal töötavale vallavanemale ja linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga kuuekordses ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning vallavanem või linnapea on ametis olnud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeva.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Volikogu esimehele, kellele volikogu on määranud töötasu või hüvituse käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punkti 21 alusel, makstakse volikogu esimehe volituste lõppemisel hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta kuu keskmise töötasu või hüvituse kuuekordses ulatuses, kui volikogu esimehe volitused lõpevad volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning ta on volikogu esimehena töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeva.”;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 sätestatud hüvitist ei maksta, kui volikogu valib vallavanema, linnapea või volikogu esimehe uueks tähtajaks.”

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksustel on õigus ühineda käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tulemuse saavutamiseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõigetes 4 ja 41 sätestatud juhtudel ning arvestades sama seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud asjaolusid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 6 ettenähtud toetusi eraldatakse territooriumiosa üleandmisel ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel.

(3) Pärast Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuste saamist võib Siseministeerium teha asjaomastele kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku esitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek sellele kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritoriaalse korralduse muutmine on otstarbekas, arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 sätestatud asjaolusid.”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieelarvest eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi arvestusega 50 eurot ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 150 000 eurot ja suurem kui 400 000 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele territooriumiosa üleandmisel eraldatakse moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust 50 eurot üleantud territooriumiosa elaniku kohta. Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse maksmisel summeeritakse iga ühinenud omavalitsusüksuse ja üleantud territooriumiosa kohta eraldi arvutatud ühinemistoetus.”;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) ühekordse hüvitise maksmine asjaomase omavalitsusüksuse volikogu esimehele, vallavanemale ja linnapeale nende volituste lõppemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lõigetes 3 ja 31 sätestatud juhtudel;”;

4) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Ühistranspordiseaduse § 15 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui omavalitsusüksuste ühinemise tulemusel tekib endise maakonnaliini asemele valla- või linnaliin, siis korraldab ja rahastab seda liini kehtiva avaliku teenindamise lepingu lõppemiseni nimetatud lepingu sõlminud pädev ametiasutus. Ühinemise tulemusena tekkinud omavalitsusüksuse taotlusel korraldab ja rahastab riigieelarvest avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatava maakonnaliini asemel ühinenud omavalitsusüksuse piires tekkinud valla- või linnaliini käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktis 3 või lõikes 2 nimetatud pädev ametiasutus seni avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatud maakonnaliini liinitöömahu ja mõistliku toetusmäära ulatuses vähemalt neli aastat uue avaliku teenindamise lepingu sõlmimisest alates.”

§ 5.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast selle Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json