Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.03.2013 otsus nr 242

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.02.2013

§ 1.  Erakonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valimisliidule kohaldatakse käesoleva seaduse § 121 lõigetes 1, 2 ja 8, §-des 122–124, § 125 lõikes 2 ning §-s 128 sätestatut.”;

2) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Üksikkandidaadi kohta sätestatut kohaldatakse erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikule, kes tegi valimiskampaaniaks kulutusi erakonna või valimisliidu kuludest eraldi.”;

3) paragrahvi 52 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üksikkandidaadile kohaldatakse käesoleva seaduse § 123 lõigetes 1, 2 ja 4, § 124 lõigetes 1–4 ning § 128 lõigetes 3 ja 7–9 erakondade kohta sätestatut.”;

5) paragrahvi 121 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Erakonna rahastamise põhimõtted ja teabe avalikustamine”;

6) paragrahvi 121 täiendatakse lõigetega 3–8 järgmises sõnastuses:

„(3) Erakond koostab käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud allikate kaupa tulude ja saadud laenude kohta kvartaliaruande kvartali lõpu seisuga ja esitab selle erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Aruandes märgitakse käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmed. Aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel. Aruande avalikustamisel erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel asendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud isikukood isiku sünniajaga.

(4) Erakond on kohustatud pidama teabe avalikustamiseks veebilehte, mille aadressist ta teavitab kohtu registriosakonda.

(5) Erakond avalikustab ka annetuse, mis on tagastatud selle teinud isikule või kantud riigieelarvesse käesoleva seaduse § 124 lõigete 1–3 kohaselt.

(6) Annetuse kohta märgib erakond, et tegemist on annetusega, annetaja nime ja isikukoodi ning annetuse väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(7) Liikmemaksu kohta märgib erakond, et tegemist on liikmemaksuga, liikmemaksu tasuja nime ja isikukoodi ning liikmemaksu suuruse ja laekumise kuupäeva.

(8) Juba avalikustatud andmetes tehtava muudatuse korral näidatakse ära muudatus ja selle tegemise kuupäev. Erakond teavitab muudatuse tegemisest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.”;

7) paragrahvi 123 lõiked 6–10 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 125 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 125. Erakonna ja kandidaadi arvelduskontod

(1) Erakond võib pidada ja kasutada ainult neid arvelduskontosid, millest ta on teavitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.

(2) Üksikkandidaat võib valimiskampaania tulude laekumiseks ja kulude tegemiseks kasutada vaid selliseid arvelduskontosid, millest ta on teavitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.”;

9) paragrahvi 128 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erakond esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis aruande Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania läbiviimiseks erakonna ja tema sidusorganisatsioonide ning erakonna nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude kohta ühe kuu jooksul valimispäevast arvates. Valimiskampaania kulude aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.”;

10) paragrahvi 128 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valimiskampaania kulude aruanne sisaldab andmeid erakonna ja tema nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude kohta. Valimiskampaania kulude aruanne koostatakse tasutud ja tasumata kulude kaupa. Tasumata kohustuste kohta esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kvartaliaruanne kvartali lõpu seisuga kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks seni, kuni võlasuhe on lõppenud.”;

11) paragrahvi 128 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 128 lõiked 5–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üksikkandidaat märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud käesoleva seaduse § 52 lõikes 3 nimetatud rahastamise allika liigi. Annetuse kohta märgitakse annetaja nimi ja isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev, isikliku vara kohta märgitakse valimiskampaaniaks kasutatud rahasumma. Aruanne esitatakse ja avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras.

(6) Valimisliit märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud käesoleva seaduse § 121 lõikes 2 nimetatud tuluallika liigi ja saadud laenu, vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi ning vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(7) Kulude kohta märgitakse aruandes:
1) kuludokumendi kuupäev;
2) kuludokumendi number;
3) makse saaja nimi;
4) makse saaja isiku- või registrikood;
5) kululiik;
6) kulu maksumus;
7) tasutud kulusumma;
8) tasumata kulusumma;
9) tasumise kuupäev.”;

13) paragrahvi 1211 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1211. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutus ja õigus nõuda dokumente”;

14) paragrahvi 1211 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) on jätnud täitmata kohustuse esitada tähtpäevaks käesoleva seadusega nõutud aruanne või selles esineb puudusi;”;

15) paragrahvi 1211 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) on jätnud komisjoni nõutud dokumendi tähtajaks esitamata.”;

16) paragrahvi 1211 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 1211 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil on õigus saada käesoleva seaduse täitmise kontrollimiseks dokumente kõikidelt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutelt. Dokumente nõutakse kirjalikus taotluses, milles tuuakse ära nõude eesmärk ja õiguslik alus ning viidatakse ettekirjutuse tegemise võimalusele dokumendi tähtajaks esitamata jätmise korral. Dokumendi esitamise tähtajaks ei määrata lühemat aega kui kümme päeva.”;

18) paragrahvi 1212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon võib määrata käesoleva seaduse § 1211 lõike 1 punktides 1–3, 5 ja 6 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras kuni 6400 eurot.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json