Teksti suurus:

Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 30

Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 15.03.2013 nr 14
RT I, 19.03.2013, 15
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 806.09.2015
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 201.01.2020
12.07.2021RT I, 16.07.2021, 119.07.2021
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest katmise tingimused, ulatus ja kord.

  (2) Määruses käsitletakse tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 tähenduses, ravimeid ravimiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ning meditsiiniseadmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 05.05.2017, lk 1–175), artikli 2 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 05.05.2017, lk 176–332) artikli 2 tähenduses.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 2.   Kaitseväelasele ja asendusteenistujale tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamine

  (1) Kaitseväelasele tagatakse vajalikud tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed ja ravimid, mille eest tasu maksmise kohustust ei ole ravikindlustuse seaduse alusel üle võtnud Tervisekassa, käesolevas määruses kehtestatud tingimustel, korras ja ulatuses selle asutuse eelarvest, kus asub kaitseväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Reservväelase ning sõjaväelise auastmeta ametikohale või töökohale suunatud tegevväelase tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite kulud kaetakse Kaitseväe eelarvest käesolevas määruses sätestatud korras.

  (3) Asendusteenistujale tagatakse vajalikud tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed ja ravimid ravikindlustuse seaduse alusel.

§ 3.   Kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulu katmine

  (1) Teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saanud kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seoses kaetakse käesolevas määruses kehtestatud tingimustel, korras ja ulatuses Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest vajaduse korral järgmised kulud:
  1) kaitseväelase ja asendusteenistuja sõidukulu raviasutusse ja tagasi;
  2) kaitseväelase ja asendusteenistuja piiratud liikumisvõime korral tema ühe saatja sõidukulu raviasutusse ja tagasi;
  3) kaitseväelase ja asendusteenistuja statsionaarsel ravil viibimise korral sõidukulu raviasutusse ja tagasi ning majutuskulu raviasutuse asukohas kuni kahele kaitseväelase ja asendusteenistuja nimetatud isikule.

  (2) Kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulud kaetakse teenistusülesannete täitmisel raske tervisekahjustuse saamisest alates. Kui kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 5 sätestatud korras tehtud uurimisega tuvastatakse, et kaitseväelasel või asendusteenistujal ei ole õigust saada teenistusalaseid tagatisi, lõpetatakse käesoleva määruse alusel raviga seotud kulude katmine.

  (21) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase ravi korraldamiseks võib koostada raviplaani vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel kehtestatud korrale.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Kaitseväelase käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud raviga seotud kulud kaetakse selle asutuse eelarvest, kus asub kaitseväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht.

  (4) Reservväelase ja sõjaväelise auastmeta ametikohale või töökohale suunatud tegevväelase käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud raviga seotud kulud kaetakse Kaitseväe eelarvest.

  (5) Asendusteenistuja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud raviga seotud kulud kaetakse Kaitseressursside Ameti eelarvest.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatud juhul kaetakse tegevväelasele raviplaanis ettenähtud tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulud Kaitseväe eelarvest kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel kehtestatud tingimustel, ulatuses ja korras.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

2. peatükk Kaitseväelasele tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise kord ja ulatus 

§ 4.   Kaitseväelasele tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete tagamise kord

  (1) Kaitseväelasele tagatakse vajalike tervishoiuteenuste osutamine ja meditsiiniseadmete väljastamine Kaitseväes.
[RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Kaitseväelasele tervishoiuteenuse osutamise väljaspool Kaitseväge ja meditsiiniseadme soetamise vajaduse otsustab kaitseväelasele määratud meditsiinilise teenindamise piirkonna struktuuriüksuse arst (edaspidi struktuuriüksuse arst), kes suunab kaitseväelase tervishoiuteenuse osutaja juurde konsultatsioonile, terviseuuringule või ravile.

  (3) Juhul kui kaitseväelase suunab tervishoiuteenuse osutaja juurde konsultatsioonile, terviseuuringule või ravile perearst või muu eriarst, tuleb tasulise tervishoiuteenuse osutamine või meditsiiniseadme soetamine kaitseväelase poolt struktuuriüksuse arstiga eelnevalt kooskõlastada.

  (4) Erakorralise tervishoiuteenuse osutamise vajadusest teavitab kaitseväelane struktuuriüksuse arsti esimesel võimalusel.

  (5) Hambaravi vajav kaitseväelane suunatakse väljaspool Kaitseväge tegutseva hambaraviteenuse osutaja juurde, kui Kaitseväes puudub võimalus vajaliku ravi osutamiseks.

  (6) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal tagatakse kaitseväelasele tervishoiuteenused ja meditsiiniseadmed vajadusel kokkuleppel asjaomaste riikidega.

§ 5.   Kaitseväelasele tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete tagamise ulatus

  (1) Kaitseväelasele tagatakse tervishoiuteenuse osutamine ja eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud meditsiiniseadme (välja arvatud nägemisteravust korrigeerivate läätsede või prillide) soetamine igakordselt kuni 640 euro ulatuses struktuuriüksuse arsti otsuse alusel.

  (2) Juhul kui tervishoiuteenuse või meditsiiniseadme eeldatav maksumus ületab 640 eurot, kooskõlastab struktuuriüksuse arst tervishoiuteenuse osutamise või meditsiiniseadme soetamise eelnevalt Kaitseväe juhataja või tema volitatud isikuga.

  (3) Kaitseväelasele tagatakse nägemisteravust korrigeerivad läätsed või prillid ja vajaduse korral kaitseprillide jaoks vajalikud prilliklaasid, kui:
  1) töötervishoiuarst, silmaarst või optometrist on tuvastanud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite vajaduse;
  2) prillid on purunenud teenistusülesannete täitmisel;
  3) läätsed on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.
[RT I, 16.07.2021, 1 - jõust. 19.07.2021]

  (4) Õhuväe õhusõiduki meeskonnaliikmele ja rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetatud kaitseväelasele tagatakse üks paar tagavaraprille.
[RT I, 16.07.2021, 1 - jõust. 19.07.2021]

  (41) [Kehtetu - RT I, 16.07.2021, 1 - jõust. 19.07.2021]

  (42) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhul tagatakse kaitseväelase soetatud nägemisteravust korrigeerivad läätsed või prillid igakordselt kuni 120 euro ulatuses ning kaitseprillide jaoks vajalikud prilliklaasid kuni 80 euro ulatuses.
[RT I, 16.07.2021, 1 - jõust. 19.07.2021]

  (5) Kaitseväelasele tagatakse hambaravi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkuleppes STANAG 2466 kehtestatud nõuete täitmiseks. Hambaproteesi paigaldamine tagatakse, kui hamba või hambaproteesi purunemine toimus teenistusülesannete täitmise tõttu.

§ 6.   Kaitseväelasele ravimite tagamise kord ja ulatus

  (1) Ajateenijale ja reservväelasele tagatakse vajalikud ravimid struktuuriüksuse arsti otsuse alusel täies ulatuses Kaitseväe eelarvest.

  (2) Tegevväelasele tagatakse vajalikud ravimid täies ulatuses käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud asutuse eelarvest, kui need on välja kirjutanud:
  1) struktuuriüksuse arst;
  2) eriarst või hambaarst, kelle juurde tegevväelane oli suunatud käesoleva määruse § 4 lõikes 2 või 5 sätestatud korras;
  3) eriarst tegevväelase erakorralisel statsionaarsel ravil viibimise ajal.

  (3) Kaitseväelasele vajalikud ravimid väljastatakse Kaitseväes. Kui kaitseväelasele on vajaliku ravimi välja kirjutanud väljaspool Kaitseväge tegutsev eriarst või hambaarst, tuleb kaitseväelasel ravimi soetamine eelnevalt kooskõlastada struktuuriüksuse arstiga.

  (4) Kaitseväelasele tagatud ravimite väljastamise üle peetakse arvestust Kaitseväes.

  (5) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal tagatakse kaitseväelasele vajalikud ravimid vajadusel kokkuleppel asjaomaste riikidega.

§ 7.   Kaitseväelasele tervishoiuteenuste osutamise, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise dokumenteerimine

  Kaitseväelasele tervishoiuteenuste osutamine dokumenteeritakse sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määrusega nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” kehtestatud nõuete kohaselt kaitseväelase tervisekaardil, millele kantakse andmed ka kaitseväelasele käesolevas määruses sätestatud korras tagatud meditsiiniseadmete ja ravimite väljastamise kohta.

§ 8.   Tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite eest tasumine

  (1) Kaitseväelasele Kaitseväes osutatud tervishoiuteenuste ning väljastatud meditsiiniseadmete ja ravimite kulu kaetakse Kaitseväe eelarvest.
[RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Kaitseväelasele väljaspool Kaitseväge osutatud tervishoiuteenuste ning eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud meditsiiniseadmete ja ravimite, mille eest tasu maksmise kohustust ei ole ravikindlustuse seaduse alusel üle võtnud Tervisekassa, eest tasumine toimub käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutuse eelarvest.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Kaitseväelasele käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel osutatud tervishoiuteenuse eest tasutakse tervishoiuteenuse osutaja väljastatud arve alusel või hüvitatakse kaitseväelase poolt tasutud tervishoiuteenuse maksumus kuludokumendi alusel.

  (4) Struktuuriüksuse arsti suunamiseta ning käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 3 ning § 5 lõikes 1 sätestatud juhtudel eelnevalt kooskõlastamata osutatud tervishoiuteenuse maksumust kaitseväelasele ei hüvitata.

  (5) Juhul kui Kaitseväes puudub võimalus kaitseväelasele vajaliku meditsiiniseadme või ravimi väljastamiseks, soetatakse kaitseväelasele eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud meditsiiniseade või ravim käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutuse poolt või hüvitatakse kaitseväelasele selle maksumus kuludokumendi alusel nimetatud asutuse eelarvest.

  (6) Eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud, kuid käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 3, § 5 lõikes 1 ning § 6 lõikes 3 sätestatud juhtudel eelnevalt kooskõlastamata soetatud meditsiiniseadme või ravimi maksumust ei hüvitata.

  (7) Tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi maksumuse hüvitamiseks esitab kaitseväelane tasumist tõendava dokumendi ja avalduse käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutusele 90 kalendripäeva jooksul tasumise päevast arvates. Kaitseväelasele hüvitatakse meditsiiniseadme või ravimi maksumus 30 kalendripäeva jooksul alates avalduse ja kuludokumendi esitamisest.
[RT I, 16.07.2021, 1 - jõust. 19.07.2021]

3. peatükk Kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulu katmise ulatus ja kord 

§ 9.   Kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulu tagamise kord

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtudel tagatakse kaitseväelase ja asendusteenistuja ning teda saatva isiku transport raviasutusse käesoleva määruse § 3 lõigetes 2–4 nimetatud asutuse poolt või hüvitatakse sõidukulud käesolevas lõikes nimetatud isikute esitatud kuludokumentide alusel.

  (2) Statsionaarsel ravil viibiva kaitseväelase ja asendusteenistuja külastamiseks tagatakse sõidu- ja majutuskulud kuni kahele isikule, kelle andmed on avaldanud:
  1) kaitseväelane kirjalikult enne teenistusse asumist või teenistuse jooksul teenistust korraldavale ülemale või mis tahes viisil pärast teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saamist käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud asutuse esindajale;
  2) asendusteenistuja kirjalikult enne teenistusse asumist või teenistuse jooksul või mis tahes viisil pärast teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saamist Kaitseressursside Ameti esindajale.

  (3) Statsionaarsel ravil viibiva kaitseväelase ja asendusteenistuja külastamine tagatakse käesoleva määruse § 3 lõigetes 3–5 nimetatud asutuse poolt või hüvitatakse käesoleva määruse § 10 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kulud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku esitatud kuludokumentide alusel.

  (4) Välisriigis statsionaarsel ravil viibiva kaitseväelase külastamiseks võimaldatakse Kaitseväe poolt saatja, kui selleks on põhjendatud vajadus ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik avaldab selleks soovi.

  (5) Kaitseväelase viibimisel rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas paiknevas raviasutuses külastust ei tagata.

§ 10.   Kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulu katmise ulatus

  (1) Kaitseväelase ja asendusteenistuja piiratud liikumisvõime korral kaetakse kaitseväelase, asendusteenistuja ja saatva isiku sõidukulud raviasutusse ja tagasi kuni 40 euro ulatuses isiku kohta.

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõikes 2 sätestatud isikule tagatakse kaitseväelase ja asendusteenistuja statsionaarsel ravil viibimise ajal tema külastamine kuni kahel korral. Ühe külastuse ajal tagatakse Eestis majutus kuni kahe ööpäeva eest, välisriigis kuni kümne ööpäeva eest.

  (3) Eestis statsionaarsel ravil viibiva kaitseväelase ja asendusteenistuja külastamisega seoses kaetakse ühele isikule:
  1) sõidukulud kuni 40 euro ulatuses isiku kohta;
  2) majutuskulud raviasutuse asukohas kuni 80 euro ulatuses isiku kohta ööpäevas.

  (4) Välisriigis statsionaarsel ravil viibiva kaitseväelase külastamisega seoses kaetakse ühele isikule:
  1) sõidukulu ja selle tellimisega kaasnevad kulud isiku alalisest elukohast raviasutusse ja tagasi kuni 700 euro ulatuses ühe külastuse kohta;
  2) majutuskulud raviasutuse asukohas kuni 128 euro ulatuses ööpäevas.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 3–5 nimetatud asutuse juhil või tema volitatud isikul on õigus otsustada kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud kulude katmise üle käesolevas paragrahvis sätestatud piirmääradest suuremas ulatuses, enamal korral või pikema perioodi jooksul, kui selleks on põhjendatud vajadus ja käesoleva määruse § 9 lõikes 2 nimetatud isik avaldab selleks soovi.

§ 11.   Taotluse esitamine ja kulude katmine

  (1) Käesoleva määruse alusel kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud sõidu- ja majutuskulude katmist või külastuse võimaldamist sooviv isik esitab käesoleva määruse § 3 lõigetes 3–5 nimetatud asutusele kirjaliku taotluse, milles märgib:
  1) oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja kontaktandmed, arvelduskonto numbri;
  2) kaitseväelase või asendusteenistuja nime, kelle raviga seoses ta külastuse võimaldamist või sõidu- ja majutuskulude katmist soovib;
  3) täpsustavad andmed kaitseväelase või asendusteenistuja külastamise sõidu- ja majutuskulude katmise kohta.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 3–5 nimetatud asutuse juht või tema volitatud isik teeb otsuse kaitseväelase ja asendusteenistuja raviga seotud sõidu- ja majutuskulude katmise või külastuse võimaldamise kohta 10 kalendripäeva jooksul. Asutus teavitab taotlejat otsusest viivitamata.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise korral kaetakse sõidu- ja majutuskulud asutuse kaudu või hüvitatakse isikule nende maksumus kuludokumentide alusel 30 kalendripäeva jooksul nende esitamisest arvates. Hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json